Властивості і види сприйняття

Психічні процеси грунтуються на сприйнятті. Сприйняття (перцепція) – це відображення в свідомості людини предметів, явищ, цілісних ситуацій об’єктивного світу при їх безпосередньому впливі на органи чуття. На відміну від відчуттів у процесах сприйняття (ситуації, людини) формується цілісний образ предмета, який називається перцептивним чином. Образ сприйняття зводиться до простої суми відчуттів, хоча і включає їх до свого складу.
Основними властивостями сприйняття як перцептивної діяльності є його предметність, цілісність, структурність, константність, вибірковість і осмисленість.
Предметність сприймання виявляється в віднесеності образів сприйняття до певних предметів або явищ об’єктивної дійсності. Предметність як якість сприйняття грає важливу роль в регуляції поведінки. Ми визначаємо предмети не з їхнього вигляду, а відповідно з тим, як ми використовуємо їх на практиці.
Цілісність сприйняття полягає в тому, що образи сприйняття є цілісні, закінчені, предметно оформлені структури.
Завдяки структурності сприйняття предмети і явища навколишнього світу постають перед нами в сукупності їх стійких зв’язків і відносин. Наприклад, певна мелодія, відтворена на різних інструментах і в різній тональності, сприймається суб’єктом як одна і та ж, виділяється їм як цілісної структури.
Константность – забезпечує відносну сталість сприйняття форми, величини і кольору предмета незалежно від зміни його умов. Наприклад, зображення предмета (в тому числі і на сітківці) збільшується, коли відстань до нього скорочується, і навпаки. Однак сприйнята величина об’єкта залишається незмінною.
Люди, які постійно мешкають в густому лісі, відрізняються тим, що вони ніколи не бачили предметів на великій відстані. Коли цим людям показали об’єкти, що знаходяться на великій відстані від них, вони сприйняли ці об’єкти не як видалені, а як маленькі. Подібні порушення спостерігалися у жителів рівнин, коли вони дивилися вниз з висоти багатоповерхового будинку: всі об’єкти здавалися їм маленькими, або іграшковими. Водночас будівельники-висотники бачать об’єкти, що знаходяться внизу, без спотворення розмірів.
Ці приклади переконливо доводять, що константність сприйняття не вроджена, а придбане властивість. Дійсним джерелом константності сприймання є активні дії перцептивної системи. З різноманітного і мінливого потоку рухів рецепторних апаратів і відповідних відчуттів суб’єкт виділяє відносно постійну, інваріантну структуру сприйманого об’єкта. Багаторазове сприйняття одних і тих же об’єктів за різних умов забезпечує стійкість перцептивного образу щодо цих мінливих умов. Константность сприйняття забезпечує відносну стабільність навколишнього світу, відображаючи єдність предмета і умов його існування.
Вибірковість сприйняття полягає в переважному виділенні одних об’єктів у порівнянні з іншими, обумовленому особливостями суб’єкта сприйняття: його досвідом, потребами, мотивами і т. д. У кожен конкретний момент людина виділяє лише деякі об’єкти з незліченної кількості навколишніх його предметів і явищ.
Свідомість сприйняття вказує на його зв’язок з мисленням, з розумінням сутності предметів. Незважаючи на те що сприйняття виникає внаслідок безпосереднього впливу об’єкта на органи чуття, перцептивні образи завжди мають певне смислове значення. Свідомо сприйняти предмет – це значить подумки назвати його, тобто віднести до певної категорії, узагальнити його в слові. Навіть побачивши незнайому предмета ми намагаємося вловити в ньому подібність зі знайомими об’єктами, віднести його до деякої категорії.
Сприйняття залежить не тільки від подразнення, а й від самого сприймає суб’єкта. Залежність сприйняття від змісту психічного життя людини, від особливостей його особистості носить назву апперцепції. Сприйняття – активний процес, що використовує інформацію, щоб висувати і перевіряти гіпотези. Характер гіпотез визначається змістом минулого досвіду особистості. Чим багатший досвід людини, чим більше у нього знань, тим яскравіше та насиченим його сприйняття, тим більше він бачить і чує.
Зміст сприйняття визначається також поставленим завданням і мотивами діяльності. Наприклад, слухаючи у виконанні оркестру музичний твір, ми сприймаємо музику загалом, не виділяючи звучання окремих інструментів. Тільки поставивши мету виділити звук якого інструменту, це вдається зробити. Істотним фактом, що впливає на зміст сприйняття, є установка суб’єкта, тобто готовність сприйняти щось певним чином. Крім того, на процес і зміст сприйняття надають вплив емоції.
Все сказане про вплив на сприйняття особистісних факторів (минулого досвіду, мотивів, цілей і завдань діяльності, установок, емоційних станів) свідчить про те, що сприйняття – це активний процес, який залежить не тільки від властивостей і характеру подразника, але у великій мірі і від особливостей суб’єкта сприйняття, тобто сприймає людини.
Залежно від того, який аналізатор є провідним, виділяють зорове, слухове, дотикове, смакове і нюхові сприйняття. Сприйняття навколишнього світу, як правило, комплексно: воно являє собою результат спільної діяльності різних органів чуття. Залежно від об’єкта сприйняття розрізняють сприйняття простору, руху та часу.
Сприйняття простору є важливим фактором взаємодії людини з навколишнім середовищем, необхідною умовою орієнтування в ній. Сприйняття простору містить у собі сприйняття форми, величини і взаємного розташування об’єктів, їх рельєфу, віддаленості і напрямку, в якому вони знаходяться. Взаємодія людини з середовищем включає й саме тіло людини, що займає певне місце в просторі і що має певними просторовими ознаками: величиною, формою, трьома вимірами, напрямком руху в просторі.
Визначення форми, величини, місця розташування і переміщення предметів у просторі відносно один одного і одночасний аналіз положення власного тіла щодо навколишніх предметів здійснюються в процесі рухової діяльності організму і складають особливу вищий прояв аналітико-синтетичної діяльності, зване просторовим аналізом. Встановлено, що в основі різних форм просторового аналізу лежить діяльність комплексу аналізаторів.
До спеціальних механізмам просторового орієнтування слід віднести нервові зв’язки між півкулями головного мозку в анализаторной діяльності: бінокулярний зір, бінауральний слух і т. д. Важливу роль у відбитті просторових властивостей предметів грає функціональна асиметрія, яка характерна для парових аналізаторів. Функціональна асиметрія полягає в тому, що одна зі сторін аналізатора є певною мірою ведучої, домінуючою. Відносини між сторонами аналізатора в сенсі домінування динамічні і неоднозначні.
Рух предмета ми сприймаємо в основному завдяки тому, що, переміщаючись на якомусь тлі, він викликає послідовне збудження різних клітин сітківки. Якщо фон однорідний, наше сприйняття обмежена швидкістю руху предмета: людське око фактично не може спостерігати за переміщенням світлового променя при швидкості менше 1/3 ° в с. Тому неможливо безпосередньо сприймати рух хвилинної стрілки на годиннику, що пересувається зі швидкістю 1/10 ° в с.
Навіть за відсутності фону, наприклад в темній кімнаті, можна стежити за рухом світловий точки. Очевидно, мозок тлумачить руху очей як показник руху предмета. Проте найчастіше фон є і він, як правило, буває неоднорідним. Тому при сприйнятті руху ми можемо додатково використовувати показники, пов’язані з самим фоном, – елементи, перед якими або позаду яких пересувається спостережуваний предмет.
Час – це людська конструкція, що дозволяє розмічати і розподіляти свою діяльність. Сприйняття часу – відбиток об’єктивної тривалості, швидкості і послідовності явищ дійсності. Почуття часу не є вродженою, воно розвивається в процесі накопичення досвіду. Сприйняття часу залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів. Так само як і у інших форм сприйняття, у нього існують обмеження. У реальної діяльності людина може надійно сприймати тільки дуже короткі відрізки часу.
Оцінку протікає часу можуть змінювати різні чинники. Деякі фізіологічні зміни, наприклад підвищення температури тіла, сприяють переоцінці часу, в той час інші зміни, такі як зниження температури, навпаки, сприяють його недооцінки. Те ж відбувається під впливом мотивації чи інтересу, під впливом різних наркотиків. Заспокійливі ліки і галюциногени обумовлюють недооцінку часових відрізків, а збуджуючі тягнуть за собою переоцінку часу.
Сприйняття часто класифікують за ступенем спрямованості і зосередженості свідомості на певному об’єкті. У цьому випадку можна виділити навмисне (довільне) і ненавмисне (мимовільне) сприйняття. Навмисне сприйняття за своєю суттю є спостереженням. Успіх спостереження значною мірою залежить від попередніх знань про спостережуваний об’єкт. Цілеспрямоване формування навички спостереження – неодмінна умова професійної підготовки багатьох фахівців, воно ж формує важливу якість особистості – спостережливість.

Посилання на основну публікацію