Види і структура малих груп

Основною формою соціального об’єднання людей є мала група. Мала група – це невелика за розміром спільність людей, пов’язаних безпосереднім взаємодією. Її нижні і верхні межі визначаються якісними ознаками, основними з яких є контактність і цілісність. Контактність є можливість кожного члена групи регулярно спілкуватися один з одним, сприймати і оцінювати один одного, обмінюватися інформацією, взаємними оцінками і впливами. Цілісність визначається як соціальна і психологічна спільність входять до групи індивідів, що дозволяє сприймати їх як єдине ціле.
За нижню межу розмірів малої групи більшістю фахівців приймаються три людини, оскільки в групі з двох чоловік (диаде) групові соціально-психологічні феномени протікають особливим чином. Верхня межа малої групи визначається її якісними ознаками і звичайно не перевищує 20-30, за даними деяких фахівців, до 50 осіб. Оптимальний розмір малої групи залежить від характеру виконуваної спільної діяльності і знаходиться в межах 5 – 12 осіб. У менших за розміром групах скоріше виникає феномен соціального пересичення, групи більшого розміру легше розпадаються на більш дрібні, в яких індивіди пов’язані більш тісними контактами. У цьому зв’язку американський психолог Ч. Кулі запропонував виділяти групи первинні, тобто найменші за розміром і далі не ділені спільності, в яких всі члени знаходяться в безпосередньому контакті один з одним, і вторинні, що формально є єдині спільності, але включають до себе кілька первинних груп.
Інший американський дослідник, Е. Мейо, розділив всі групи на формальні і неформальні. У формальних групах членство і взаємини носять переважно формальний характер, тобто визначаються формальними приписами і домовленостями. Формальними малими групами є насамперед первинні колективи підрозділів соціальних організацій та інститутів. Організаційні та інституційні малі групи представляють собою елементи соціальної структури суспільства і створюються для задоволення суспільних потреб. Провідною сферою активності і основним психологічним механізмом об’єднання індивідів у рамках організаційних та інституційних малих груп є спільна діяльність. У неформальні групи люди об’єднуються на основі внутрішніх, властивих індивідам потреб у спілкуванні, приналежності, розумінні, симпатії і любові.
Третя класифікація, автором якої є Г. Хаймен, виділяє групи членства і референтні групи. Референтностью називається значимість групових цінностей, норм, оцінок для індивіда. Дж. Келлі виділив як основні функції референтної групи порівняльну (прийняті в групі стандарти поведінки виступають для людини як еталонні зразків, на які він орієнтується в прийнятті рішень і оцінках) та нормативну (групові цінності дозволяють людині оцінити, наскільки його поведінка відповідає нормам групи ).
За часом існування виділяються групи тимчасові, в рамках яких об’єднання індивідів обмежена в часі (учасники групової дискусії або сусіди по купе в поїзді), і стабільні, відносну сталість існування яких визначається їх призначенням і довготривалими цілями функціонування (сім’я, трудові та навчальні групи).
Залежно від ступеня довільності рішення індивідом питання про входження в ту чи іншу групу, участі в її життєдіяльності і відхід з неї, групи діляться на відкриті та закриті. Яскравим прикладом закритих груп є секти.
Структура малої групи – це сукупність зв’язків, що складаються в ній між індивідами. Оскільки основними сферами активності індивідів у малій групі є спільна діяльність і спілкування, при дослідженні малих груп найбільш часто виділяють структуру зв’язків і відносин, породжуваних спільною діяльністю (функціональних, організаційних, економічних, управлінських), і структуру зв’язків, породжуваних спілкуванням і психологічними відносинами (комунікативну структуру, структуру емоційних відносин, рольову і неформально-статусну структури).
При дослідженні формальних груп і організацій слідом за Е. Мейо прийнято виділяти формальну і неформальну структури групи. Для вивчення неформальної структури малої групи найбільш часто використовують метод соціометрії, запропонований Д. Морено. Основними характеристиками неформальної структури малої групи, що виявляються за допомогою соціометрії, є:
– Соціометричний статус членів групи, тобто положення, яке вони займають у системі міжособистісних переваг і відхилень;
– Характеристики взаємних переваг і відхилень;
– Наявність мікрогруп, члени яких пов’язані відносинами взаємних переваг, і характер відносин між ними;
– Відносне число взаємних переваг (так звана социометрическая згуртованість групи).
Комунікативна структура малої групи – це сукупність зв’язків між членами групи. У цій структурі особливе значення мають: положення, яке індивіди займають у системі комунікацій (доступ до отримання та передачі інформації, що циркулює в групі, до обсягу інформації, важливої ??для здійснення життєдіяльності групи), спрямованість і інтенсивність внутрішньогрупових комунікацій.
Рольова структура малої групи – це сукупність відносин між індивідами. Найбільш важливою складовою даної структури є розподіл групових ролей, тобто типових способів поведінки, що пропонуються, очікуваних і реалізованих учасниками групового процесу. Так, при аналізі групового рішення задач виділяються ролі «генератора ідей», «критика», «мотиватора» і т. д. У найбільш загальному вигляді при аналізі процесу взаємодії в групі виділяються ролі, пов’язані з вирішенням завдань, і ролі, пов’язані з наданням підтримки іншим членам групи. Аналіз рольової структури малої групи дозволяє визначити, які саме рольові функції і в якій мірі реалізуються учасниками групової взаємодії.
Структура соціальної влади і впливу в малій групі – це сукупність зв’язків між індивідами, яка характеризується спрямованістю та інтенсивністю їх взаємного впливу. Залежно від способу здійснення впливу виділяють різні типи соціальної влади: винагороди, примусу, легітимною, експертної та референтної.

Посилання на основну публікацію