Вербальна (мовна) і невербальна комунікації

У процесі спілкування люди обмінюються між собою різними уявленнями, ідеями, інтересами, настроями, почуттями, установками та ін Все це можна розглядати як інформацію, і тоді сам процес спілкування може бути зрозумілий як процес обміну інформацією. В умовах людського спілкування інформація не тільки передається, а й формується, уточнюється, розвивається.
Передача будь-якої інформації можлива лише за допомогою знакових систем. Знакові системи, які використовуються в комунікативному процесі, лежать в основі двох традиційно виділяються видів комунікації: вербальної (з промовою як знакової системи) і невербальної (з використанням різних немовних знакових систем).
Мова є самим універсальним засобом комунікації. Вона являє собою історично сформовану форму спілкування людини з іншими людьми за допомогою природної мови. Мова виступає як суспільно необхідна, соціально фіксована і історично обумовлена ??система: неоднакові суспільні умови, різноманітні шляхи розвитку породжують різну лексику і лад мови. Мова і мова являють собою складне діалектичне єдність. У процесі свого розвитку, спілкуючись з дорослими, дитина засвоює рідну мову і вчиться користуватися ним у своїй промові.
У психології та психолінгвістиці розрізняється мова зовнішня, орієнтована на інших, і внутрішня, призначена для самого суб’єкта. У свою чергу зовнішня мова може бути усній і письмовій. Усне мовлення поділяється на монологічну (у формі лекції, доповіді і т. д.) і діалогічну. Кожен з виділених видів мови має свої соціально-психологічні особливості.
Найважливішим способом спілкування є діалогічна мова, тобто розмова, підтримуваний співрозмовниками, спільно обговорюють і вирішують будь-які питання. Діалог передбачає і включає: унікальність і рівність партнерів; відмінність і оригінальність їх точок зору; орієнтацію кожного на розуміння і інтерпретацію висловленого; очікування відповіді; взаємодоповнення позицій учасників спілкування, співвідношення яких і є метою діалогу.
Развернутость, повнота і розчленованість діалогічного мовлення бувають різними. Мова може бути скорочена настільки, що розмовляють можуть розуміти один одного буквально «з півслова». Це відбувається, коли співрозмовники прагнуть зрозуміти один одного, коли між ними є багато спільного. Навпаки, відсутність внутрішнього контакту між співрозмовниками, різниця в ставленні до предмета мовлення може створювати труднощі в розумінні справжнього змісту промови і вимагає більш повного і розгорнутого її побудови.
У процесі комунікації мова виконує ряд функцій. При повідомленні людина може вказувати на який-небудь предмет – ця функція називається указательной, або індикативної. Повідомляючи щось, суб’єкт може висловлювати свої судження з якомусь питання – ця функція називається предикативне, або функцією висловлювання. Крім повідомлення про які-небудь події, явища мова дуже часто спрямована на те, щоб викликати у співрозмовника певні вчинки, а також думки, почуття, бажання – дана функція визначається як функція спонукання. Мова спонукає задуматися над чимось, безумовно поставитися до тієї чи іншої події, пережити почуття жалю, обурення, радості і т. п. Спонукальна сила промови залежить від її виразності. У свою чергу виразність мовлення залежить від структури побудови речень та відбору слів. При цьому важливі жвавість, образність мови, доступність для розуміння.
Хоча мова і є універсальним засобом спілкування, вона необхідно доповнюється вживанням невербальних засобів спілкування, які, на думку багатьох дослідників, мають для комунікації набагато більше значення, ніж самі мовні висловлювання. У психології виділяють чотири форми невербальної комунікації: кинесики, Паралингвистика, просторово-часову організацію та візуальне спілкування. Кожна із зазначених форм спілкування використовує свою знакову систему.
Кинесика – це система засобів спілкування, що включає в себе жести, міміку, пантоміма. Кінетична система постає як чітко сприймається властивість загальної моторики, різних частин тіла (рук – жестикуляція; особи – міміка; пози – пантоміма). Ця загальна моторика різних частин тіла є виразом емоційних реакцій і станів людини. Включення кінетичної системи в ситуацію комунікації надає спілкуванню нюанси, які виявляються неоднозначними при вживанні одних і тих же жестів у різних національних культурах. Наприклад, кивок голови у росіян і болгар має прямо протилежне значення: згода у росіян і заперечення у болгар. Виразні руху, за зауваженням С.Л. Рубінштейна, представляють свого роду «підтекст» до деякого тексту, який необхідно знати, щоб правильно розкрити зміст що відбувається. Мова руху розкриває внутрішній зміст в зовнішньому дії.
Паралингвистическая і екстралінгвістичні системи знаків є наступний вид «добавок» до вербальної комунікації. Паралингвистическая система – це система вокалізації, тобто якість голосу, його діапазон, тональність. Екстралінгвістичні система – включення в мову пауз, інших вкраплень, наприклад покашлювань, плачу, сміху; сюди ж відносять темп мови.
Простір і час організації комунікативного процесу також виступають особливої ??знаковою системою. Простір і час несуть важливу смислове навантаження, є компонентами комунікативних ситуацій. Так, розміщення партнерів обличчям один до одного сприяє виникненню контакту, символізує увагу до що говорить. Окрик в спину, навпаки, може мати для процесу комунікації негативне значення. Експериментально доведено перевагу деяких просторових форм організації спілкування як для двох партнерів по спілкуванню, так і в масових аудиторіях. Як свого роду доповнення до семантично значимої інформації виступають розроблені в різних культурах нормативи щодо тимчасових характеристик спілкування. Область психології, що займається нормами просторової і тимчасової організацій спілкування, називається проксемики.
Ряд досліджень у цій області пов’язаний з вивченням специфічних наборів просторових і часових констант комунікативних ситуацій. Ці виокремлені набори отримали назву «хронотоп». Описано, наприклад, такі хронотопи, як хронотоп «лікарняної палати», «вагонного попутника» та ін Специфіка ситуації спілкування створює інколи несподівані ефекти впливу: наприклад, не завжди зрозумілу відвертість по відношенню до першого зустрічного, якщо це «вагонний попутник».
Візуальне спілкування – це контакт очима, початкове вивчення якого пов’язували з інтимним спілкуванням. Багато дослідників вважають, що контакт очей між партнерами по спілкуванню може служити мірою симпатії між ними. Багато в чому цей фактор залежить від культурних традицій: у ряді країн контакту очей уникають з поваги, у деяких народів прямий погляд очі в очі розцінюється як виклик і агресія.
Кожна з описаних невербальних систем комунікацій використовує свою власну знакову систему, свій код. Для правильного взаєморозуміння кодифікація і декодификации цих систем повинна бути відома всім учасникам комунікативного процесу. Але якщо у випадку з промовою ця система кодифікації більш-менш загальновідома, то при невербальної комунікації важливо в кожному випадку визначити, що можна вважати кодом і, головне, як забезпечити, щоб і інший партнер по спілкуванню володів цим же самим кодом. Недостатня обізнаність може стати причиною спотворень в комунікативному процесі і, в кінцевому рахунку, привести до порушення спілкування.

Посилання на основну публікацію