Структура сучасної психології

В даний час психологія являє собою складну і розгалужену систему напрямків наукових досліджень, структура якої складає безліч напрямків, які відносно самостійно розвиваються.

Розширення і збагачення структури психології визначено впливом двох факторів:

 • по-перше, ускладнюється соціальне життя і діяльність сучасної людини, отже, перед психологією ставляться нові завдання і запитання, відповіді на які вимагають ретельного вивчення нових психологічних реалій;
 • по-друге, розвиток самої науки, її методів досліджень які дозволяють постійно розширювати горизонти психології.

Сьогодні налічують до ста галузей психології, які знаходяться на різних стадіях свого розвитку і становлення в якості самостійних наукових дисциплін.

Особливе положення серед всіх напрямків займає загальна психологія, яка поєднує різні галузі в цілісне наукове знання. Вивчаючи сутність та загальні закономірності виникнення, функціонування і розвитку психіки, вона являє собою методологічну та теоретичну основу всіх психологічних дисциплін.

Важливе місце в структурі психологічних знань займає історія психології, в центрі уваги якої знаходяться процеси розвитку уявлень про природу і сутність психіки від найдавніших часів до наших днів.

Галузі психології прийнято кваліфікувати за різними критеріями.

Галузі психології, які вивчають психологічні проблеми конкретних видів людської діяльності:

 • психологія праці досліджує психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці; медична психологія вивчає психологічні аспекти здоров’я і хвороби, психологічні основи діяльності медичного персоналу;
 • педагогічна психологія розглядає психологічні закономірності процесів навчання і виховання;
 • юридична психологія підрозділяється на судову психологію, яка досліджує психічні особливості поведінки учасників кримінального процесу, кримінальну психологію, яка займається проблемами поведінки та формування особистості злочинця, мотивів злочину, а також пенітенціарну психологію, яка вивчає психологію ув’язненого у виправних установах;
 • інженерна психологія аналізує процеси інформаційної взаємодії людини і технічних пристроїв, рішення проблем інженерно-психологічного проектування в системі «людина-машина»;
 • спортивна психологія розглядає психологічні особливості особистості та діяльності спортсменів, умови і засоби їх психологічної підготовки;
 • а також галузі, які займаються психологічними аспектами реклами, бізнесу, управління, творчості і багатьох інших видів діяльності людини.

Галузі психології, які вивчають різні аспекти психічного розвитку:

 • вікова психологія простежує розвиток психіки в онтогенезі – її розділами є дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юності, психологія дорослої людини, геронтопсихологія;
 • порівняльна психологія вивчає закономірності, походження і розвиток психіки тварин і людини;
 • психологія аномального розвитку, або спеціальна психологія, досліджує порушення психічного розвитку дитини.

3. Галузі психології, які вивчають відносини особистості і суспільства:

 • соціальна психологія досліджує психічні явища в процесі взаємини людей один з одним;
 • етнопсихологія акцентує увагу на етнічних особливостях психіки людей, етнічних стереотипах і т. д.

Навіть згадка невеликої частини галузей психології, які розвиваються в даний час, дозволяє судити про те, наскільки багатогранна ця наука.

Разом з тим психологія являє собою єдину наукову дисципліну, засновану на єдиному предметі дослідження та єдиному методі і включена в загальнонауковий контекст.

Посилання на основну публікацію