Структура психіки. Психічні процеси, психічні стани

Багато дослідників акцентують увагу на системності, цілісності та нерозчленованій психіки як її фундаментальній властивості. Все різноманіття психічних явищ в психології прийнято розділяти на психічні процеси, психічні стани і психічні властивості. Ці форми тісно пов’язані між собою. Їх виділення визначено методичної необхідністю систематизувати вивчення такого складного об’єкта, як психічне життя людини. Таким чином, виділені категорії являють собою скоріше структуру знань про психіку, ніж структуру самої психіки.
Поняття «психічний процес» підкреслює процесуальний (динамічний) характер досліджуваного явища. До основних психічних процесів відносяться когнітивні, мотиваційні та емоційні.
1. Когнітивні процеси забезпечують відображення світу і перетворення інформації. Відчуття і сприйняття роблять можливим відображення реальності при безпосередньому впливі сигналів на органи чуття і являють собою рівень чуттєвого пізнання навколишнього світу. Відчуття пов’язано з відображенням окремих властивостей об’єктивного світу, в результаті сприйняття формується цілісний образ навколишнього світу у всій його повноті та розмаїтті. Образи сприйняття часто називають первинними образами. Результатом запечатления, відтворення або перетворення первинних образів є вторинні образи, що представляють собою продукт раціонального пізнання об’єктивного світу, яке забезпечується такими психічними процесами, як пам’ять, уява, мислення. Найбільш опосередкованим і узагальненим процесом пізнання є мислення, в результаті якого людина отримує суб’єктивно нове знання, яке не можна вивести з безпосереднього досвіду.
2. Процеси мотивації і волі забезпечують психічну регуляцію діяльності людини, спонукаючи, направляючи і контролюючи цю діяльність. Основним компонентом мотиваційного процесу є виникнення потреби, суб’єктивно пережитої як стан потреби в чому-небудь, бажання, пристрасті, прагнення. Пошук предмета, що задовольняє потребу, призводить до актуалізації мотиву, який являє собою образ предмета задоволення потреби, заснований на минулому досвіді суб’єкта. На основі мотиву відбуваються цілепокладання і прийняття рішень.
3. Емоційні процеси відображають упередженість і суб’єктивну оцінку людиною навколишнього світу, себе і результатів діяльності. Вони проявляються у формі суб’єктивних переживань і завжди безпосередньо пов’язані з мотивацією.
Психічні стани характеризують статичний момент індивідуальної психіки, підкреслюючи відносну сталість психічного явища в часі. За рівнем динамічності вони займають проміжну позицію між процесами і властивостями. Подібно психічним процесам психічні стани можна розділити на когнітивні (сумнів і т. д.), мотиваційно-вольові (впевненість і т. д.) і емоційні (щастя і т. д.). Крім того, в окрему категорію виділяють функціональні стану людини, що характеризують готовність до ефективного виконання діяльності. Функціональні стани можуть бути оптимальними і неоптимальними, гострими і хронічними, комфортними і дискомфортними. До них відносять різні стани працездатності, стомлення, монотонії, психологічного стресу, екстремальні стану.
Психічні властивості – це найбільш стійкі психічні явища, закріплені в структурі особистості і визначають постійні способи взаємодії людини зі світом. До основних груп психічних властивостей особистості відносять темперамент, характер і здібності. Психічні властивості щодо незмінні в часі, хоча і можуть змінюватися в ході життя під впливом середовищних та біологічних факторів, досвіду. Темперамент є найбільш загальною динамічною характеристикою індивіда, яка проявляється у сфері загальної активності людини і його емоційності. Властивості характеру визначають типовий для даної людини спосіб поведінки у життєвих ситуаціях, систему відносин до себе і навколишніх людей. Здібностями називають індивідуально-психологічні особливості індивіда, що визначають успішне виконання діяльності, що розвиваються і які у діяльності.
Психічні процеси, стани і властивості являють собою нерозривну неподільне єдність, утворюючи цілісність психічного життя людини. Категорією, що інтегрує всі психічні прояви і факти в складну, але єдину систему, є «особистість».

Посилання на основну публікацію