Стадії і рівні розвитку психіки та поведінки тварин

А. Н. Леонтьєв виділив у розвитку психіки тварин три стадії:

  • стадію елементарної сенсорної психіки;
  • стадію перцептивної психіки;
  • стадію інтелекту.

Тварини з елементарною сенсорною психікою здатні відображати лише окремі властивості зовнішніх впливів. До істот, чия психіка знаходиться на нижчому рівні цієї стадії, тобто існує тільки в зародку, відносяться багато найпростіших. Вони здатні до досить складних переміщень в просторі. Їх рухи відбуваються убік сприятливих умов середовища (позитивні Таксис) або ж убік від несприятливих умов (негативні Таксис).

Найпростіші здатні до елементарних форм навчання, тобто до формування умовних реакцій. У ряді дослідів посудину, в якій знаходилися інфузорії туфельки, було поділено на дві частини. Одна частина була освітлена, а інша ні, при цьому світло поєднувалось з «покаранням» (підвищеною температурою, електричним струмом). У результаті тварини, раніше байдужні до характеру висвітлення, починали віддавати перевагу безпечній частині посудини навіть під час відсутності негативних підкріплень, орієнтуючись тільки на її висвітлення. Із зростанням рівня філогенетичного розвитку відбувається ускладнення поведінки. У хробаків і молюсків з’являються цілі ланцюжки вроджених таксисів.

Тварини з перцептивною психікою відображають зовнішню дійсність у формі цілісних образів речей. На даній стадії перебуває психіка хребетних, практично всіх членистоногих, в тому числі комах, а також головоногих молюсків. Основу всіх форм поведінки тварин складають інстинкти, тобто генетично фіксовані, успадковані форми поведінки. Як і морфологічні ознаки, вони відтворюються у кожної особини даного виду у відносно незмінній формі. Згідно В. А. Вагнеру інстинкти є результатом природного відбору, що зумовило високу пристосованість інстинктивної поведінки у всіх сферах життя тварини:

  • у добуванні їжі;
  • захисті;
  • розмноженні,
  • турботі про потомство і т. д.

Висока доцільність інстинктів здавна породжувала теорії про їх «розумність». Проте з часом ці теорії поступилися місцем прямо протилежним оцінками. Стали говорити про «сліпоту» інстинктів. Якщо позбавити сенсу якусь інстинктивну дію, тварина все одно завершує її і переходить до наступної. Ригідність інстинкту доцільна: вона відображає пристосованість тварини до сталості певних умов її проживання. У інстинктивній дії виділяють дві фази. Перша – більш лабільна, підготовча, пошукова; друга – консервативна, маломінлива, завершальна. На завершальній фазі виконуються власне інстинктивні рухи.

Переважання вроджених інстинктивних форм поведінки на даній стадії розвитку психіки не означає відсутність можливості навчення. Багато інстинктивних актів остаточно формуються в індивідуальному досвіді тварини, що забезпечує пристосування інстинктивної дії до умов середовища. Звичайно, пластичність інстинктивної дії при цьому обмежена і визначається генетично заданою варіативністю.

По суті, будь-яка дія тварин являє собою складне переплетення видотипових і набутих елементів поведінки. Згідно з уявленнями К. Е. Фабрі, на стадії перцептивної психіки кожний поведінковий акт формується в онтогенезі шляхом реалізації генетично фіксованих компонентів видового досвіду в процесі індивідуального навчання.

Індивідуально придбані і закріплені у вправах способи поведінки тварин називаються навичками. Утворення навичок залежить від рівня розвитку нервової системи та психіки тварини: чим вище стоїть тварина на філогенетичних сходах, тим складніше навички і легше їх вироблення.

Наступна стадія розвитку психіки тварин – стадія інтелекту – характеризується ще більш складним відображенням дійсності, яке полягає у здатності не тільки відображати окремі предмети в їх цілісності, але і встановлювати відносини між предметами. Вищі тварини здатні встановлювати досить складні відносини (такі як більше – менше, коротше – довше, рідше – частіше), а також розрізняти форму геометричних фігур.

Відомий німецький психолог В. Келер, один з творців гештальтпсихології, працюючи на експериментальній станції на о. Теніріфе, досліджував мислення у людиноподібних мавп. Він виявив, що тварини в нових для них ситуаціях, коли не спрацьовує накопичений арсенал навичок, здатні відшукувати нові способи вирішення завдань, причому їх дії запозичуються з минулого досвіду. Перенесення минулого досвіду в нові умови можливе завдяки тому, що тварини встановлюють відносини між речами і на основі цього будують свою поведінку.

Інтелектуальна форма поведінки істотно відрізняється від простого навчення, тобто формування навичок.

  • На більш низькому ступені розвитку знаходження рішення проблемної ситуації відбувається повільно, шляхом численних спроб, в процесі яких вдалі операції поступово закріплюються, а невдалі так само повільно загальмовуються, відмирають. На стадії інтелекту тваринами спочатку здійснюється безліч спроб, що не приводять до вирішення завдання, а потім досягається раптове розуміння відносин і структури проблемної ситуації – інсайт, що майже відразу приводить до успіху;
  • При повторенні досвіду знайдене рішення відтворюється вже без попередніх проб;
  • Рішення легко переноситься в умови, аналогічні тим, в яких воно було знайдено вперше.

Інтелектуальний розвиток вищих мавп показує, що людське мислення має реальні передумови у світі тварин. Це відображає факт природної спадкоємності в розвитку психіки людини і тварин. Однак не слід перебільшувати подібність між людиною і твариною, виводячи закони існування людини з тих законів, якими регулюється життєдіяльність тварин.

Інтелектуальна поведінка, властива вищим ссавцям і досягає особливо високого розвитку у людиноподібних мавп, являє собою ту верхню межу розвитку, за якою починається історія розвитку психіки зовсім іншого, якісно нового типу – людської свідомості.

Посилання на основну публікацію