Що таке планування. Види планування

Плануванням називають процес оптимального розподілу ресурсів, необхідний для досягнення поставлених цілей і завдань, а також сукупність процесів, які пов’язані з їх постановкою і реалізацією. Планування є невід’ємною частиною тайм-менеджменту (управління часом) і, при вмілому застосуванні, багаторазово підвищують його ефективність.

У найпростішій та офіційній інтерпретації планування характеризується наступними етапами:

Етап постановки цілей (завдань)
Етап складання плану по досягненню наміченого
Етап варіантного проектування
Етап виявлення необхідних ресурсів, а також їх джерел
Етап визначення виконавчих осіб та брифінг
Етап фіксації результатів планування у фізичному вигляді (план, проект, карта і т.п.)
Види планування
Планування, як уже зауважувалося, застосовно абсолютно до будь-якій сфері життєдіяльності, але, залежно від цього, воно може мати свої особливості, що, в свою чергу, виражається в різних за його формою і змістом видах.

Види планування різняться:

За обов’язковості

Директивне планування – передбачає обов’язкове виконання поставлених завдань, завжди має конкретного адресата і характеризується підвищеною деталізацією. Як приклад можна назвати постановку завдань, пов’язаних з вирішенням питань державної / національної значущості, роботою на підприємствах і т.д.
Індикативне планування – антипод першого: не має на увазі обов’язкового і точного виконання, має більш рекомендаційний і спрямовує характер. Даний вид планування широко поширений в системі макроекономічного розвитку різних держав.
За термінами досягнення цілей

Короткострокове (поточне) планування – розраховується на період до 1 року і може складатися з планів на стуки, тиждень, місяць, квартал, півроку. Найпоширеніший вид планування. Застосовується, як звичайними людьми в процесі щоденного життя, так і керівниками різних організацій.
Середньострокове планування – розраховується на термін від 1 року до 5 років. Дана форма планування поширена в діяльності державних установ, фірм і підприємств, але нерідко застосовується і стратегічно-мислячими людьми. У деяких випадках може поєднуватися з поточним плануванням, що в комплексі є ковзним плануванням.
Довгострокове (перспективне) планування – розраховується, як правило, на кілька (5, 10, 20) років вперед. Найчастіше цей вид планування застосовується на великих підприємствах з метою виконання завдань соціального, економічного, науково-технологічного характеру і т.д.
За змістом планових рішень

Стратегічне планування – в основному, є довгостроковим. За допомогою нього визначаються основні напрями в діяльності організацій: розширення діяльності, створення нових напрямків, стимулювання робочого процесу, вивчення ринку і його сегментів, вивчення попиту, особливостей цільової аудиторії і т.д. Поширена в діяльності організацій.
Тактичне планування – найчастіше є так само – довгостроковим. Основною його метою є створення необхідних умов для реалізації можливостей, знайдених за допомогою застосування стратегічного планування. Як правило, тактичне планування застосовується при плануванні економічного, соціального, виробничого розвитку організації. Поширена в діяльності організацій.
Оперативно-календарне планування – завершальний етап стратегічного і тактичного планування. Служить, головним чином, для реалізації процесу досягнення поставлених результатів. За допомогою нього конкретизуються всі показники, і організовується, безпосередньо, робота організації. Оперативно-календарне планування передбачає визначення часу виконання поставлених завдань, здійснення підготовки реалізації процесу, ведення обліку, контролю та аналізу процесу. Поширена в діяльності організацій.
Бізнес-планування – служить для оцінки доцільності, актуальності та ефективності планованих заходів. Складання бізнес-плану відбувається дуже ретельно, з урахуванням всіляких показників, можливостей, пропозицій і т.п. Поширена в діяльності організацій та роботі бізнесменів.
Крім розглянутих видів планування, що враховують першорядні аспекти, існують і враховують другорядні. Вони, в свою чергу, розрізняються:

За ступенем охоплення

Загальне планування – охоплює всі деталі контексту.
Часткове планування – охоплює деякі деталі контексту.
По об’єктах планування

Цільове планування – передбачає визначення необхідних для досягнення цілей.
Планування коштів – передбачає планування необхідних для досягнення результату засобів (фінансів, інформації, персоналу, устаткування і т.д.).
Програмне планування – передбачає розробку необхідних для досягнення результату програм.
Планування дій – передбачає визначення необхідних для досягнення результату дій.
За глибиною

Агреговане планування – відбувається з урахуванням загальних параметрів.
Детальне планування – відбувається з урахуванням всіх деталей і особливостей.
За координації планів в часі

Послідовне планування – передбачає тривалий процес, який складається з декількох більш дрібних етапів.
Одночасне планування – передбачає одноразовий нетривалий етап.
З обліку зміни даних

Жорстке планування – передбачає обов’язкове дотримання заданих параметрів.
Гнучке планування – передбачає можливість недотримання заданих параметрів і поява нових.
За черговості

Впорядковане планування – передбачає почергове виконання планів, одного за іншим.
Ковзне планування – передбачає продовження плану на наступний період після його завершення в поточному періоді.
Позачергове планування – передбачає реалізацію плану по мірі появи в цьому необхідності.
Пріоритизація
Пріоритизація називається процес розстановки пріоритетів – показника переважання важливості того чи іншого пункту плану над іншими. Важливою пріоритизація є з тієї причини, що серед великої кількості різних нюансів і особливостей, є, як ті, що мають найменшу значимість і надають мінімальний вплив на процес досягнення мети, так і ті, які грають у цьому процесі чільну роль. Уміння розставляти пріоритети можна назвати ще одним показником ефективності та дієвості будь-якого процесу планування, тому акцент на найбільш значущих пунктах плану часто є вирішальним у питанні, буде досягнута мета чи ні.

Як видно, планування як процес характеризується чималою кількістю різних нюансів. Будь-який з видів може застосовуватися відокремлено, а може і в комплексі з іншими. Головне при виборі – це враховувати всі особливості вашої діяльності. Але, скільки б видів планування не існувало, скільки б ми їх не розглядали, скільки б прикладів не приводили, все це не матиме ніякої цінності, якщо ми не будемо розуміти – навіщо взагалі нам потрібно що-небудь планувати, які в цьому є переваги , як це допоможе нам у житті? Саме на ці питання ми і постараємося дати відповіді в наступному розділі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Людина як індивід