Самосвідомість особистості та формування Я-концепції

Самосвідомість особистості – це усвідомлене ставлення людини до своїх потреб і здібностей, потягів і мотивів поведінки, переживань і думок. В основі самосвідомості лежить здатність людини відрізняти себе від своєї власної життєдіяльності, що виникає в спілкуванні при формуванні первинних способів людського буття. Взаємодіючи і спілкуючись з людьми, людина виділяє сам себе з навколишнього середовища, відчуває себе суб’єктом своїх фізичних і психічних станів, дій і процесів, виступає для самого себе як «Я». Суб’єктивне переживання власного «Я» виражається в тому, що людина розуміє свою тотожність самому собі в сьогоденні, минулому і майбутньому.
Результатом процесів самосвідомості можна вважати Я-концепцію. Поняття Я-концепції з’явилося в 1950-і рр.. в руслі гуманістичної психології, представники якої прагнули до розгляду цілісного, унікального людського «Я». Під Я-концепцією прийнято розуміти динамічну систему уявлень людини про самого себе. Англійський психолог Р. Бернс в книзі «Розвиток Я-концепції і виховання» визначає Я-концепцію як «сукупність всіх уявлень індивіда про себе, сполучену з їх оцінкою». Я-концепція виникає у людини в процесі соціальної взаємодії як неминучий і завжди унікальний результат психічного розвитку, як відносно стійке і в той же час підвладне внутрішнім змінам і коливанням психічне придбання. Початкова залежність Я-концепції від зовнішніх впливів безперечна, але надалі вона відіграє самостійну роль у житті кожної людини. Навколишній світ, уявлення про інших людей сприймаються нами крізь призму Я-концепції, що формується в процесі соціалізації, але має і певні соматичні, індивідуально-біологічні детермінанти.
В системі взаємозв’язків людини з оточуючими людьми і світом йому доводиться виступати в різних якостях, різних ролях, бути суб’єктом найрізноманітніших видів діяльності. З кожного взаємодії зі світом речей і світом людей людина «виносить» образ свого «Я». У процесі самоаналізу, розчленування окремих конкретних образів свого «Я» на складові їх утворення відбувається як би внутрішнє обговорення з самим собою своєї особистості. Щоразу в результаті самоаналізу, за словами С.Л. Рубінштейна, образ свого «Я» «включається в усі нові зв’язки і в силу цього виступає в нових якостях, які фіксуються в нових поняттях …».
Так поступово виникає узагальнений образ свого «Я», який являє собою складну сукупність багатьох одиничних конкретних образів «Я», що склалися в ході самосприйняття, самоспостереження і самоаналізу. Цей узагальнений образ свого «Я», виникаючи з окремих ситуативних образів, містить загальні, характерні риси та подання про свою сутність і виражається в понятті про себе, або Я-концепції. На відміну від ситуативних образів Я-концепція створює у людини відчуття своєї самототожності.
Сформована в процесі самопізнання Я-концепція не є щось раз і назавжди дане, застигле, їй притаманне постійне внутрішнє рух. Її зрілість, адекватність перевіряється і коригується практикою. Я-концепція в значній мірі впливає на весь лад психіки, світосприйняття в цілому, обумовлює основну лінію поведінки людини.
У структурі Я-концепції виділяють три складових: когнітивну оціночну та поведінкову.
1. Когнітивна складова, або образ «Я», включає уявлення індивіда про самого себе. Фактично психологи фіксують у людини не один образ «Я», а безліч змінюють один одного «Я»-образів. Виділяються насамперед «Я»-реальне тобто уявлення індивіда про себе в сьогоденні, поточному часу, і «Я»-ідеальне – уявлення про те, яким би хотів би бути індивід в даних конкретних умовах. «Я»-ідеальне виступає як необхідний орієнтир самовиховання особистості.
Іноді в «Я»-концепції виділяють «Я»-антастіческое – те, яким суб’єкт побажав би стати якщо б це виявилося можливим. Фантастичний образ свого «Я» має велике значення у дітей, особливо у підлітків, у зв’язку з їх схильністю будувати плани на майбутнє, що неможливо без фантазії та мрії. Однак переважання у структурі особистості фантастичних уявлень про себе – не завжди позитивне явище так як очевидне розбіжність бажаного і дійсного можуть дезорганізувати самосвідомість і травмувати людину.
В Я-концепцію включається також «Я»-дзеркальне – власні уявлення людини про те, яким він сприймається оточуючими його людьми. Цей компонент «Я»-образу є істотним для формування особистісної значущості та самооцінки.
2. Оцінна складова, або самооцінка, включає афективну оцінку уявлення про себе. Психологічними словниками самооцінка визначається як цінність, значимість, якої індивід наділяє себе в цілому і окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. Основу самооцінки становить система особистісних смислів індивіда, прийнята їм система цінностей.
Самооцінка виконує регуляторну і захисну функції, впливаючи на поведінку, діяльність і розвиток особистості, її взаємини з іншими людьми. Основна функція самооцінки в психічному житті особистості полягає в тому, що вона виступає необхідною внутрішньою умовою регуляції поведінки та діяльності. Вища форма саморегулювання на основі самооцінки полягає в своєрідному творчому відношенні до власної особистості – в прагненні змінити, покращити себе і в реалізації цього прагнення. Захисна функція самооцінки, забезпечуючи відносну стабільність і автономність особи, може вести до спотворення досвіду.
Самооцінка – досить складне утворення людської психіки. Вона виникає на основі узагальнюючої роботи процесів самосвідомості, яка проходить різні етапи, і знаходиться на різних рівнях розвитку в ході становлення самої особистості. Тому самооцінка постійно змінюється, вдосконалюється. Процес становлення самооцінки не може бути кінцевим, оскільки сама особистість постійно розвивається, а отже, змінюються і її уявлення про себе і ставлення до себе. Джерелом оціночних уявлень індивіда про себе є його соціокультурне оточення, у тому числі соціальні реакції на якісь прояви його особистості, а також результати самоспостереження.
На думку Р. Бернса, є три моменти, суттєвих для розуміння самооцінки. По-перше, важливу роль у її формуванні відіграє зіставлення образу реального «Я» з образом ідеального «Я»: чим менше розрив між реальним уявленням людини про себе і його ідеальним «Я», тим вище самооцінка особистості. По-друге, важливий фактор для формування самооцінки пов’язаний з тим, як, на думку людини, його оцінюють інші. Нарешті, по-третє, на формування самооцінки істотний вплив роблять реальні досягнення особистості в найрізноманітніших видах діяльності: чим значніше успіхи особистості в тому чи іншому виді діяльності, тим вище її самооцінка.
Самооцінка характеризується за такими параметрами: 1) рівень (висока, середня і низька); 2) співвідношення з реальною успішністю (адекватна і неадекватна, або завищена і занижена); 3) особливості будови (конфліктна і безконфліктна).
Знижена самооцінка виявляється в постійному прагненні недооцінювати власні можливості, здібності та досягнення, в тривожності, остраху негативної думки про себе, ранимість, що спонукає людину скорочувати контакти з іншими людьми. У цьому випадку страх саморозкриття обмежує глибину і близькість спілкування. Люди зі зниженою самооцінкою підчас недовірливо і недоброзичливо ставляться до інших людей.
Адекватна самооцінка відображає реальний погляд особистості на саму себе, її досить об’єктивну оцінку власних здібностей, властивостей і якостей. Якщо думка людини про себе збігається з тим, що він насправді собою являє, то говорять, що у нього адекватна самооцінка. Неадекватна самооцінка властива особистості, чиє уявлення про себе далеко від реального. Така людина оцінює себе необ’єктивно, його думка про себе різко розходиться з тим, яким його вважають інші.
Неадекватна самооцінка в свою чергу може бути як завищеною, так і заниженою. Якщо людина переоцінює свої можливості, результати діяльності, особистісні якості, то його самооцінка є завищеною. Така людина самовпевнено береться за роботу, що перевищує його реальні можливості, що при невдачі може призводити до розчарування і прагненню перекласти відповідальність за неї на обставини чи інших людей. Якщо людина недооцінює себе в порівнянні з тим, що він є насправді, то його самооцінка занижена. Така самооцінка руйнує у людини надії на власні успіхи і добре ставлення до нього з боку оточуючих, а свої реальні успіхи і позитивну оцінку оточуючих він сприймає як тимчасові і випадкові.
Для розвитку особистості ефективним є такий характер самоставлення, коли досить висока загальна самооцінка поєднується з адекватними, диференційованими парціальними самооцінками різного рівня. Стійка і разом з тим досить гнучка самооцінка (яка при необхідності може змінюватися під впливом нової інформації, набуття досвіду, оцінок оточуючих і т. п.) є оптимальною як для розвитку, так і для продуктивності діяльності. Негативний вплив надає надмірно стійка, ригідна самооцінка, а також і сильно коливається, нестійка.
3. Поведінкова складова включає в себе потенційні поведінкові реакції чи конкретні дії, які можуть бути викликані знаннями про себе і ставленням до себе.
Такий поділ Я-концепції на компоненти умовно, насправді Я-концепція – це цілісне утворення, всі компоненти якого хоча й мають відносну самостійність, але тісно взаємопов’язані.
Я-концепція відіграє дуже важливу роль в житті і розвитку особистості: вона сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості, визначає інтерпретацію її досвіду і є джерелом очікувань.
1. Найважливішою функцією Я-концепції є забезпечення внутрішньої узгодженості особистості, відносної стійкості її поведінки. Якщо новий досвід, отриманий індивідом, узгоджується з існуючими уявленнями про себе, він легко асимілюється, входить в Я-концепцію. Якщо ж новий досвід не вписується в існуючі уявлення про себе, суперечить вже наявної Я-концепції, то спрацьовують механізми психологічного захисту, які допомагають особистості тенденційно інтерпретувати травмуючий досвід або заперечувати його. Це дозволяє утримувати Я-концепцію в урівноваженому стані, навіть якщо реальні факти ставлять її під загрозу. Прагнення захистити Я-концепцію, захистити її від руйнівних впливів є, на думку Бернса, одним з основоположних мотивів всякого нормальної поведінки.
Термін «захисні механізми» був запропонований З. Фрейдом в 1926 р. В даний час під психологічним захистом розуміють спосіб, за допомогою якого особистість охороняється від впливу, що загрожує напруженістю і ведучого до дезінтеграції особистості. Основними і загальними для різних видів захисних механізмів рисами, на думку Фрейда і всіх його послідовників, є те, що вони: 1) несвідомі, тобто людина не усвідомлює ні причин, ні мотивів, ні цілей, ні самого факту свого захисної поведінки по відношенню до певного явища або об’єкта, 2) завжди спотворюють, фальсифікують або підмінюють реальність. Внаслідок цього захисні механізми часто розглядаються як дезадаптивние.
Першим був описаний захисний механізм витіснення. Механізм витіснення займає особливе місце в теорії психоаналізу. Описуване іноді як «мотивоване забування», витіснення являє собою процес виключення зі свідомості думок і почуттів, що заподіюють страждання. Проте звільнення від тривог шляхом витіснення не проходить безслідно. 3. Фрейд вважав, що витіснення думки і імпульси не втрачають своєї активності в несвідомому і для запобігання їх прориву в свідомість потрібна постійна трата психічної енергії. Прагнення витісненого матеріалу до відкритого вираженню може отримувати короткочасне задоволення в сновидіннях, жартах, застереження та інших проявах того, що Фрейд називав «Психопатологія повсякденного життя».
Інший захисний механізм – заперечення – виражається в несвідомому відмову допустити існування певних подій, переживань і відчуттів, які заподіяли б людині біль при їх визнанні. Це відноситься, наприклад, до людини, яка «знає», що він невиліковно хворий, але продовжує при цьому займатися колишньою роботою, уникаючи всіляких розмов про свою хворобу і будуючи довгострокові плани. Людина, для якої заперечення є фундаментальною захистом, завжди наполягає на тому, що «все прекрасно і все на краще».
Проекція – це процес, в результаті якого внутрішнє помилково сприймається як приходить ззовні, тобто за допомогою проекції індивід приписує власні неприйнятні думки, установки, бажання іншим людям. Очевидним шляхом захисту від тривоги, пов’язаної з невдачею або виною, є покладання провини на іншого. Людина не усвідомлює свої ворожі імпульси, але бачить їх в інших і тому вважає інших ненавидящими і переслідують його.

Посилання на основну публікацію