Проблема уваги в психології

Ніякий інший психічний процес не згадується так часто в повсякденному житті і разом з тим з такою працею не знаходить собі місця в наукових концепціях, як увага. У життєвої психології увагою часто пояснюються успіхи в навчанні і роботі, а неувагою – помилки, промахи і невдачі. Однак у психологічній науці проблема уваги стоїть дещо окремо, і у дослідників виникають значні труднощі у трактуванні цього поняття і тих феноменів, які за ним стоять.
Таке становище зумовлено двома вкрай важливими фактами. По-перше, багатьма авторами підкреслюється «несамостійність» уваги як психічного процесу. І для самого суб’єкта, і для стороннього спостерігача воно відкривається як спрямованість, налаштованість і зосередженість будь-якої психічної діяльності, отже, тільки як сторона або властивість цієї діяльності. По-друге, увага не має свого окремого, специфічного продукту. Його результатом є поліпшення будь-якої діяльності, до якої воно приєднується. Тим часом саме наявність характерного продукту служить головним доказом відповідної функції. У зв’язку з цим в деяких теоретичних підходах заперечується специфіка уваги і єдина сутність його проявів – увага розглядається як побічний продукт або характеристика інших процесів.
Людина переробляє не всю інформацію, що надходить із зовнішнього світу, і реагує не на всі впливи. Серед різноманіття стимулів їм відбираються лише ті, які пов’язані з його потребами та інтересами, очікуваннями і відносинами, цілями і завданнями – так, наприклад, гучні звуки і яскраві спалахи привертають увагу не через їх підвищеної інтенсивності, але тому, що така реакція відповідає потреби живої істоти в безпеці. У зв’язку з тим, що увага зосереджується лише на певних об’єктах і лише на виконанні певних завдань, місце уваги в тій чи іншій психологічної концепції залежить від того, яке значення надається активності суб’єкта психічної діяльності.
У психології прийнято виділяти такі критерії уваги:
1) зовнішні реакції – моторні і вегетативні реакції, що забезпечують умови для кращого сприйняття сигналу. До них відносяться поворот голови, фіксація очей, міміка і поза зосередження, затримка дихання, вегетативні компоненти;
2) зосередженість на виконанні певної діяльності – стан поглощенности суб’єкта предметом діяльності, відволікання від побічних, що не відносяться до нього умов і об’єктів;
3) збільшення продуктивності когнітивної та виконавчої діяльності;
4) вибірковість (селективність) інформації. Цей критерій виражається в можливості активно сприймати, запам’ятовувати, аналізувати тільки частина надходить інформації, а також у реагуванні на обмежене коло зовнішніх стимулів;
5) ясність і виразність змісту свідомості, що знаходиться в полі уваги.
Історично увагу прийнято визначати як спрямованість свідомості і його зосередженість на певних об’єктах. Однак якщо спробувати узагальнити всю феноменологію уваги, то можна прийти до наступного визначення: увага – це здійснення відбору потрібної інформації, забезпечення виборчих програм дій і збереження постійного контролю за їх протіканням.
Представники нейрофизиологического напрямки досліджень традиційно пов’язують увагу з поняттями домінанти, активації і орієнтовною реакції.
Поняття «домінанта» було введено російським фізіологом А.А. Ухтомским. Згідно з його уявленням, збудження розподіляється по нервовій системі нерівномірно. Кожна діяльність може створювати в нервовій системі осередки оптимального збудження, які набувають домінуючий характер. Вони не тільки панують і гальмують інші осередки нервового збудження, але навіть посилюються під впливом дії сторонніх збуджень. Саме ця характеристика домінанти дозволила Ухтомскому розцінити її як фізіологічний механізм уваги.
Виборчий характер протікання психічних процесів можливий лише в стані неспання, яке забезпечує особлива структура мозку – ретикулярна формація. Виборча активація забезпечується спадними впливами ретикулярної формації, волокна якої починаються в корі головного мозку і направляються до рухових ядер спинного мозку. Відділення ретикулярної формації від кори головного мозку призводить до зниження тонусу і викликає сон. Порушення функціонування ретикулярної формації призводять до порушень уваги.
Поняття «орієнтовний рефлекс» введено І.П. Павловим і пов’язане з активною реакцією тварини на кожну зміну обстановки, що проявляється через загальне пожвавлення і ряд виборчих реакцій. І.П. Павлов образно називав цю реакцію рефлексом «що таке?». Орієнтовні реакції мають ясний біологічний сенс і виражаються у ряді виразних електрофізіологічних, судинних і рухових реакцій, до числа яких належать поворот очей і голови в бік нового об’єкта, зміна шкірно-гальванічної і судинних реакцій, зміна дихання, виникнення явищ десинхронізації в біоелектричної активності мозку. При неодноразовому повторенні одного і того ж подразника орієнтовна реакція згасає. Організм звикає до цього подразника. Таке звикання є дуже важливим механізмом у розвитку пізнавальної активності дитини. При цьому досить лише незначної зміни стимулу, щоб орієнтовна реакція з’явилася знову.
Інший погляд на механізми уваги склався в рамках когнітивної психології. У 1958 р. Д. Бродбент у книзі «Сприйняття і комунікація» порівняв функціонування уваги з роботою електромеханічного фільтра, що здійснює відбір (селекцію) інформації і оберігає канал передачі інформації від перевантаження. Термін прижився в когнітивної психології і породив значну кількість моделей уваги. Всі моделі такого роду можна умовно розділити на моделі ранньої та пізньої селекції. Моделі ранньої селекції (до них насамперед належить модель Д. Бродбента) припускають, що інформація відбирається на основі сенсорних ознак фільтром, що працює за принципом «все або нічого». Моделі пізньої селекції (найбільш відомою є модель Д. Навона) припускають, що вся надходить інформація паралельно обробляється і розпізнається, після чого відібрана інформація зберігається в пам’яті, а неотобранного дуже швидко забувається. Були запропоновані також різні компромісні варіанти.
С.Л. Рубінштейн, розвиваючи свою концепцію психічної діяльності, вважав, що увага не має власного змісту. На думку цього вченого, в увазі виявляється ставлення особистості до світу, суб’єкта до суб’єкта, свідомості до предмета. Він писав, що «за увагою завжди стоять інтереси і потреби, установки і спрямованість особистості».
Погляди, близькі до цих, висловлював Н.Ф. Добринін. Він вважав увагу формою прояву активності особистості і вважав, що, описуючи увагу, потрібно говорити не про спрямованість свідомості на предмет, а про спрямованість свідомості на діяльність з предметом. У його концепції увагу визначалося як спрямованість і зосередженість психічної діяльності. Під спрямованістю вчений розумів вибір діяльності та підтримання цього вибору, а під зосередженістю – поглиблення в дану діяльність і відсторонення, відволікання від всякої іншої діяльності.
У теорії П.Я. Гальперіна увагу розглядається як процес контролю за діями. У реальному житті ми постійно виконуємо кілька одночасних дій: йдемо, дивимося, думаємо і т. д. Такий досвід самоспостереження, здавалося б, не узгоджується з даними експериментів, в яких показується, наскільки складною є задача суміщення двох дій. Однак більшість суміщень стає можливим завдяки автоматизації або зміни рівня контролю. Подібні погляди набувають все більшої популярності в сучасних західних концепціях уваги.

Посилання на основну публікацію