Предмет і основні принципи психології

Специфіка наукового пізнання задається предметом наукового дослідження і відповідними йому методами, які дозволяють розкрити закономірності досліджуваних явищ. Що становить предмет наукового пізнання в психології? Напевно, це один з найскладніших питань. Протягом історії розвитку психологічної думки позиції по ньому зазнавали серйозні зміни, не існує єдиної думки на цей рахунок і у сучасних вчених. У найзагальнішому вигляді як предмета психології як самостійної наукової дисципліни можуть бути названі явища, факти і закономірності психічного життя людини. Під психічними явищами розуміється внутрішній, суб’єктивний досвід людини. Фундаментальною властивістю такого досвіду є безпосередня представленість суб’єкту. Це означає, що психічні процеси не тільки відбуваються в нас, а й безпосередньо нам відкриваються: ми не тільки бачимо, відчуваємо, бажаємо і мислимо, але і знаємо, що бачимо, відчуваємо, бажаємо і мислимо. Наш внутрішній світ як велика сцена, на якій відбуваються різні події, а ми є одночасно і діючими особами, і глядачами. Психічна життя не обмежується лише внутрішнім досвідом, існує цілий ряд зовнішніх проявів психіки: актів поведінки, неусвідомлюваних психічних процесів, психосоматичних відносин та інших психологічних фактів, в яких психіка відкрито виявляє свої властивості, що дозволяє вивчати механізми та закономірності її функціонування.

Дійсно, наукове пізнання вимагає не тільки описи фактів і явищ, а й їхні пояснення, що в свою чергу передбачає розкриття законів і закономірностей, яким підкоряються факти і явища. У зв’язку з цим предметом вивчення в психології стають не тільки психологічні факти і психологічні явища, але також закономірності психічного життя.

Вивчення предмета сучасної психології спирається на ряд принципів, що представляють собою вихідні положення, які дозволяють змістовно описувати досліджуваний об’єкт, планувати процедури отримання емпіричного матеріалу, узагальнювати та інтерпретувати його, висувати і перевіряти гіпотези.

В якості основних методологічних принципів психології називають:
принцип детермінізму. Згідно з цим принципом, все існуюче виникає, змінюється і припиняє існування закономірно. У психологічному дослідженні це означає, що психіка обумовлена ??способом життя і змінюється зі зміною зовнішніх умов існування;
принцип єдності свідомості і діяльності. Свідомість і діяльність перебувають у безперервній єдності, однак вони не тотожні один одному. Свідомість формується в діяльності, щоб у свою чергу впливати на цю діяльність, утворюючи її внутрішній план;
принцип розвитку Психіка може бути правильно зрозуміла лише у тому випадку, якщо вона розглядається в безперервному розвитку як процес і результат діяльності. Дослідження будь-якого психічного явища має включати в себе характеристику його особливостей в даний момент, історію виникнення і формування та перспективи розвитку.

Унікальність психологічної науки зумовлена ??як предметом наукового пізнання, так і методами, які дозволяють не тільки описувати досліджувані явища а й пояснювати їх, відкривати що лежать в їх основі закономірності і передбачати їх подальший розвиток.

Посилання на основну публікацію