Пошуки сутності людини

У числі найбільш істотних для нас виділимо загальнонаукові підходи: філософський, природничо-науковий, антропологічний, педагогічний, психологічний.

Філософський підхід. Тут розкривається сутність людини – як його природна і/або соціальна обумовленість. У вітчизняній науці сильні традиції биосоциальной теорії людини. Вона стверджує єдність природного і соціального детермінованості людини. Ця єдність розглядається в загальному (береться людський рід), зокрема (беруться види, групи представників людства, наприклад, етноси) і в одиничному: людина береться як індивід, як окрема істота.

Розкривається також місце людини в світі. Розглядається його життя як «життєдіяльність» в найширшому сенсі слова. Розглядаються зв’язку і співвідношення з навколишнім середовищем, з її різними компонентами.

Розкривається окремість людини на будь-якому актуальному рівні (рід, вид, індивід) – як єдність загального, особливого і одиничного в різних його проявах, які співвідносяться один з одним.

Природно-науковий підхід. Здесьчеловек розглядається як особливе явище живої природи – як представник певного роду і виду (Homo Sapiens). Враховуються характеристики людини як окремої істоти, що має певні рамки буття: від зародження до смерті. Окрема людина розглядається в обмежений час – на деякому етапі його існування: в певному віці.

Антропологічний підхід. Людина береться як такої, але в різних проекціях. Зокрема, «знизу», «зверху» або «збоку».

При погляді «знизу» все в людині, все його прояви розглядаються як похідні від його базових організменних відносин із середовищем. Вихідними при поясненні людських проявів стають ті чи інші органічні потреби. Найяскравіші носії такої позиції в ХХ столітті – це Зигмунд Фрейд, Конрад Лоренц і інші. Японський мислитель і літератор Акутагава Рюноске сформулював це так: саме людяне в людині – це його тварина початок … Приклад позиції поета – Н.А. Некрасова: «У світі є цар …». Приклад моделі людини по З. Фрейду: Ido, Ego, Super Ego.

При погляді «зверху» все в людині розглядається як похідне від його вищих характеристик, в тому числі – мають «божественне» або «космічне» походження. Серед таких характеристик виділяють душу, дух, розум, вищі людські устремління … В науці ХХ століття серед найбільш яскравих носіїв подібних поглядів на людину – представники так званого гуманістичного спрямування, зокрема, Карл Роджерс, Віктор Франкл та інші. У російській культурі носіями таких ідей були Петро Флоренський, Іван Ільїн, Микола Реріх і інші.

При погляді на людину «збоку» підкреслюється діяльний початок самої людини. Визначальна роль в його існуванні, проявах і розвитку відводиться повсякденному активності, що забезпечує фізичне здоров’я, душевне благополуччя, успіхи в різних сферах повсякденного буття. Серед зарубіжних людинознавець цього спрямування в ХХ столітті можна виділити Еріка Берна, Абрахама Маслоу. У числі сучасних вітчизняних носіїв таких поглядів – стали буквально «вчителями життя» для багатьох росіян Порфирій Іванов, Мирзакарим Норбеков, Валентин Дикуль, Олександр Свияш і їх численні послідовники.

Фактично носіями погляду «збоку» є вчені, імена яких названі у всіх підручниках психології. Так, Ерік Еріксон дав схему рівнів потребностно-мотиваційної сфери; Жан Піаже розвів рівні розвитку інтелекту; Лоуренс Кольберг, а також наші співвітчизники Софія Якобсон і Борис Додонов виділили рівні вищих, соціальних почуттів людини …

Узагальнення різних підходів дано в роботі Б.Г. Ананьєва «Людина як предмет пізнання». Виділено основні рівні і сторони характеристики людини. Дидактичне відображення Ананьївської моделі людини дається у вигляді двох проекцій тригранної піраміди – у вигляді фронтальної проекції і в плані зверху. Ці зображення наведені нижче, їх розглянемо пізніше.

Педагогічний підхід ( «педагогічна антропологія»). При педагогічному підході в найзагальнішому плані людина береться через призму того місця, яке він займає в соціодинаміка культури: як комунікатор – з одного боку і як перцепієнт – з іншого. Інакше кажучи, – як передає і / або як сприймає інформацію в широкому сенсі слова. Для нас важливо, по-перше, що ця інформація конкретизується на практиці у формі якихось відомостей ( «знань»), способів дії і ціннісних орієнтирів – критеріїв ставлення до дійсності. По-друге, для нас важливо, що реальна соціодинаміка культури має місце тільки при формальній симетрії в позиціях комунікатора і реципієнта. Це означає, що при взаємодії вони міняються місцями. Реальною одиницею соціодинаміки культури є діалог.

Психологічний підхід. Людина розглядається як носій душі (психіки), яка береться і в її явищах (явища душевного життя), і як особлива сутність людини, як його душевна (психічна) організація.

Виділяються чинники (детермінанти) психіки.

(Питання: Які основні детермінанти душі (психіки)? Від чого, в загальному, вона залежить?).

Виділяються атрибути психіки (душі) як особливої, суб’єктивної реальності: її властивості і стани, її функції і процеси.

Так, в рамках психології людини по В.Н. Панфьорова найбільше конкретизуються функції психіки (як її ролі в житті людини) і процесуальність психіки – як її розвиток в межах людського життя, або вікове розвиток психіки.

Характеризується також місце і роль психіки (душі) людини серед інших явищ дійсності. І в першу чергу психіка розглядається в зв’язку з умовами, які необхідні і достатні для її виникнення та розвитку.

Загальна для всіх наукових підходів посилка (принцип) – це єдність існування і походження, онтології і генезису. Онтологія як теорія передбачає врахування існуючого в його загальних і особливих рисах протягом деякого часу. Генетичний підхід передбачає врахування того, що існуюче змінюється з моменту свого виникнення до зникнення, до переходу в інші форми існування.

Посилання на основну публікацію