Нейрофізіологічні механізми психіки

У структурній організації нервової системи прийнято виділяти центральну нервову систему (ЦНС) і периферичну. ЦНС в свою чергу включає в себе спинний мозок і головний мозок. Всі інші нервові структури входять в периферичну систему. Вищий відділ ЦНС – головний мозок складається з мозкового стовбура, великого мозку і мозочка. Великий мозок представлений двома півкулями, зовнішня поверхня яких покрита сірою речовиною – корою. Кора становить найважливішу частину головного мозку, будучи матеріальним субстратом вищої психічної діяльності і регулятором всіх життєвих функцій організму.
А.Р. Лурія визначив три основних функціональних блоки мозку, участь яких необхідно для здійснення будь-якого виду психічної діяльності.
Перший блок – активації і тонусу. Анатомічно він представлений мережевим освітою в стовбурових відділах мозку – ретикулярної формацією, яка регулює рівень активності кори від безсонної стану до втоми і сну. Повноцінна діяльність передбачає активний стан людини, лише в умовах оптимального неспання людина може успішно сприймати інформацію, планувати свою поведінку і здійснювати намічені програми дій.
Другий блок – прийому, переробки та зберігання інформації. Він включає в себе задні відділи великих півкуль. У потиличні зони надходить інформація від зорового аналізатора – іноді їх називають зорової корою. Скроневі відділи відповідають за переробку слухової інформації – це так звана слухова кора. Тім’яні відділи кори пов’язані з загальною чутливістю, дотиком. Блок має ієрархічну будову і складається з коркових полів трьох типів: первинні приймають і переробляють імпульси від периферійних відділів, у вторинних відбувається аналітична переробка інформації, в теоретичних здійснюється аналітико-синтетична обробка інформації, що надходить від різних аналізаторів, – цей рівень забезпечує найбільш складні форми психічної діяльності.
Третій блок – програмування, регуляції і контролю. Блок розташований переважно в лобових долях мозку. Тут ставляться цілі, формуються програми власної активності, здійснюється контроль за їх протіканням і успішністю виконання.
Спільна робота всіх трьох функціональних блоків мозку становить необхідну умову здійснення будь-якої психічної діяльності людини.
Представляючи мозкові механізми психічної діяльності, слід зупинитися на питанні про межполушарной асиметрії мозку. Робота великих півкуль побудована за контрлатерально принципом, тобто ліва півкуля відповідає за праву сторону тілесної організації людини, права півкуля – за ліву. Встановлено, що і у функціональному відношенні обидві півкулі нерівнозначні. Функціональна асиметрія, яка розуміється як різне участь лівого і правого півкулі в здійсненні психічної діяльності, являє собою одну з фундаментальних закономірностей роботи мозку людини і тварин.
У здійсненні будь-якої психічної діяльності бере участь весь мозок в цілому, однак різні півкулі виконують різну диференційовану роль в здійсненні кожної психічної функції. Наприклад, в результаті експериментальних і клінічних досліджень було виявлено, що права і ліва півкулі різняться в стратегії переробки інформації. Стратегія правої півкулі полягає в цілісному одномоментному сприйнятті предметів і явищ, ця здатність сприймати ціле раніше його частин лежить в основі творчого мислення та уяви. Ліва півкуля здійснює послідовну раціональну обробку інформації. Проблема межполушарной асиметрії та межполушарного взаємодії далека від свого рішення і вимагає подальших експериментальних і теоретичних досліджень.
Вивчення мозкових механізмів, що забезпечують психічні процеси, не призводить до однозначного розуміння природи психічного. Простого вказівки на мозок і нервову систему як на матеріальний субстрат психічних процесів недостатньо для вирішення питання про характер взаємини психічного і нейрофизиологического.
Російський фізіолог І.П. Павлов поставив перед собою завдання розкрити сутність психічного об’єктивними фізіологічними методами дослідження. Вчений дійшов висновку, що одиницями поведінки є безумовні рефлекси як реакції на строго певні подразники із зовнішнього середовища і умовні рефлекси як реакції на спочатку байдужий подразник, який стає небайдужим внаслідок його неодноразового поєднання з безумовним подразником. Умовні рефлекси здійснюються вищими відділами мозку і грунтуються на що утворюються між нервовими структурами тимчасових зв’язках.
Важливим внеском у вирішення проблеми нейрофізіологічних механізмів психіки є роботи вітчизняних вчених Н.А. Бернштейна і П.К. Анохіна.
Н.А. Бернштейн вивчав природні рухи людини та їх фізіологічну основу. До Н.А. Бернштейна механізм руху описувався схемою рефлекторної дуги: 1) прийом зовнішніх впливів; 2) процес їх центральної переробки; 3) рухова реакція. Н.А. Бернштейн запропонував новий принцип нейрофизиологического управління рухами, який був названий принципом сенсорних корекцій. У його основу лягло положення про те, що рухи управляються не тільки і не стільки еферентних імпульсами (командами, що виходять від центральних відділів до периферії), а в першу чергу – афферентними (сигналами про зовнішній світ, які надходять у мозок в кожен момент виконання руху ). Саме аферентні сигнали і складають «стежить пристрій», яке забезпечує безперервну корекцію руху, відбираючи і міняючи потрібні траєкторії, регулюючи систему напруг і прискорень відповідно до мінливими умовами виконання дії.
Але аферентні імпульси є лише частиною того, що складає механізм організації довільних рухів. Существен той факт, що рухи і дії людини не «реактивні», – вони активні, цілеспрямовані і змінюються в залежності від задуму. Принцип активності протиставляється принципу реактивності, згідно з яким той або інший акт, рух, дія визначається зовнішнім стимулом і здійснюється за моделлю умовного рефлексу, і долає розуміння процесу життєдіяльності як процесу безперервного пристосування до середовища. Головний зміст процесу життя організму – це не пристосування до середовища, а реалізація внутрішніх програм. У ході такої реалізації організм неминуче перетворює середовище.
П.К. Анохіним була створена теорія функціональних систем, що стала однією з перших моделей справжньої психологічно орієнтованої фізіології. Згідно з положеннями цієї теорії фізіологічну основу психічної діяльності становлять особливі форми організації нервових процесів. Вони складаються при включенні окремих нейронів і рефлексів в цілісні функціональні системи, які забезпечують цілісні поведінкові акти.
Дослідження вченого показали, що поведінка індивіда визначається не окремим сигналом, а аферентним синтезом всієї яка доходить до нього в даний момент інформації. Аферентні синтези запускають у хід складні види поведінки. У підсумку П.К. Анохін дійшов висновку про необхідність перегляду класичних уявлень про рефлекторної дузі. Він розробив вчення про функціональну систему, під якою розумілася динамічна організація структур і процесів організму. Згідно з цим вченням рушійною силою поведінки можуть бути не тільки безпосередньо сприймаються впливу, а й уявлення про майбутнє, про мету дії, очікуваний ефект поведінкового акту. При цьому поведінка зовсім не закінчується відповідною реакцією організму. Відповідна реакція створює систему «зворотної аферентації», що сигналізує про успіх чи неуспіх дії, становить акцептор результату дії.
Процес звірення моделі майбутнього з ефектом виконаної дії є суттєвим механізмом поведінки. Тільки за умови їх повного збігу дія припиняється. Якщо ж дія виявляється невдалим, то відбувається «неузгодженість» моделі майбутнього і результату дії. Тому дія триває, до нього вносяться відповідні корективи. Рефлекторну дугу П.К. Анохін замінив більш складною схемою рефлекторного кільця, що пояснює саморегулюючий характер поведінки.
Теорія функціональних систем П.К. Анохіна створила нову – системну – методологію вивчення цілісних поведінкових актів. У роботах вченого було показано, що будь-яка цілісна діяльність організму здійснюється тільки при виборчої інтеграції багатьох приватних фізіологічних механізмів в єдину функціональну систему.
Незважаючи на незаперечність того, що мозок є органом психічного відображення, взаємозв’язок психічного і нейрофизиологического повинна розглядатися з позицій самостійності і специфічності кожного з цих процесів. Психічне неможливо звести до забезпечує його морфофункциональним структурам, робота мозку не є змістом психіки. Психічне відображає не фізіологічні процеси, що протікають в організмі людини, а об’єктивну реальність. Специфічний зміст психічного полягає в представленості образів світу і суб’єктивного ставлення до нього. Як писав філософ А.Г. Спиркин, «в корі мозку нейрохірург бачить не яскраві думки на зразок духовного полум’я, а всього лише сіра речовина».

Посилання на основну публікацію