Міжгрупова взаємодія

Предметом дослідження психології міжгрупової взаємодії є психологічні закономірності поведінки і взаємодії між людьми, зумовлені їх належністю до тих чи інших соціальних груп (великим чи малим).
Одним з перших учених, що звернули увагу на психологічні закономірності відносин між групами, був У. Самнеp, який окреслив феномен етноцентризму. Етноцентризм – це властивість свідомості етнічної групи, пов’язане з перебільшенням позитивно оцінюваних характеристик власної етнічної групи, цінності і норми якої виступають центром, критерієм оцінки всіх інших груп. Етноцентризм виявляється в почутті переваги своєї етнічної та культурної групи і одночасної неприязні, ворожості по відношенню до інших груп.
Відмінною особливістю міжгрупових відносин є суб’єктивність, упередженість міжгрупового сприйняття і оцінювання, яка виявляється в таких феноменах, як стереотипи і забобони. Внутрігруппо-вая упередженість полягає в тенденції прихильного ставлення до власної групі, що сприяє протиставлення «ми» – група людей, об’єднана почуттям спільної ідентичності за різними ознаками (раса, стать, релігійна, професійна приналежність, освіта, місце проживання і т. д.) , і «вони» – група, яку люди сприймають як несхожу на їх власну і відокремлену від неї.
Т. Адорно показав, що вороже ставлення до представників інших етнічних груп пов’язане з певним набором психологічних якостей, характерних для так званої авторитарної особистості:
– Установка на неухильне шанування внутрішньо-групових авторитетів;
– Надмірна заклопотаність питаннями статусу і влади;
– Стереотипність суджень та оцінок;
– Нетерпимість до невизначеності;
– Схильність підкорятися людям, наділеним владою;
– Нетерпимість до тих, хто знаходиться на більш низькому статусному рівні.
М. Шериф в польових експериментах показав, що ситуація конкурентної взаємодії, в основі якої лежить об’єктивний конфлікт інтересів, призводить до посилення проявів міжгруповий агресії, ворожості і одночасного посилення внутрішньогрупової згуртованості.
Експериментальні дослідження феномена внутрішньогрупового фаворитизму (тенденції надавати перевагу своїй групі на противагу інтересам іншої), проведені Г. Теджфела і Д. Тернером, показали, що одного лише факту розподілу досліджуваних на групи, подібні з якого-небудь малозначущих ознакою, достатньо для того, щоб індивіди демонстрували більш позитивні установки по відношенню до тих, хто входив в одну групу з ними, і більш негативні установки по відношенню до тих, хто входив до іншої групи.
Теорія соціальної ідентичності Г. Теджфела і Д. Тернера пояснює феномени внутрішньогрупового фаворитизму і внешнегрупповой дискримінації (тенденції до встановлення відмінностей в оцінках «своєї» і «чужий» групи, як правило, на користь «своєї» групи) як результат серії когнітивних процесів, пов’язаних з встановленням схожості та відмінностей між представниками різних соціальних груп: соціальної категоризації, соціальної ідентифікації та соціального порівняння.
Соціальна категоризація – це когнітивний процес упорядкування індивідом свого соціального оточення шляхом розподілу соціальних об’єктів (у тому числі оточуючих людей і себе самого) за групами (категоріями), що має схожість зі значущих для індивіда критеріям. Соціальна ідентифікація – це процес віднесення індивідом себе до тих чи інших соціальних категорій, суб’єктивне переживання ним своєї групової соціальної приналежності. Соціальне порівняння – це процес співвіднесення якісних ознак різних соціальних груп, результатом якого є встановлення відмінностей між ними, тобто межгрупповая диференціація.
Внутрішньогруповий фаворитизм і внешнегрупповая дискримінація є заключною ланкою в серії когнітивних процесів, їх неминучість диктується потребою особистості в позитивній соціальної ідентичності, необхідної для підтримки позитивного образу «Я».

Посилання на основну публікацію