Методологія психологічного дослідження

Методологія психологічного дослідження.

Кожна наука розвивається прогресивно і динамічно, якщо вона має творчі ідеї вчених і точні об’єктивні методи, які є засобами, шляхами і способами, спрямованими на отримання наукових фактів. Перш, ніж вивчати основні методологічні принципи пріхологіі, необхідно розглянути саму концепцію факту. Сам факт має значення тільки при наявності ідеї або докази. Однак, одних спостережень за психологічними фактами мало. Саме тому розробка методології психології була і буде досить актуальною темою. Метод – це спосіб пізнання, за рахунок якого пізнається предмет самої науки. Методологія – це система способів організації, принципів і побудови практичної і теоретичної діяльності, в тому числі і вчення про цю систему. Вона виступає в якості культури будь-якого наукового дослідження. Методика є втіленням методу психології, як способу взаємодії об’єкта і суб’єкта даного дослідження на основі конкретної процедури або конкретного матеріалу. Вона повністю відповідає завданням і цілям дослідження, оскільки має всі необхідні опису конкретного об’єкта.

Основні методологічні принципи психології.

Основні методологічні принципи психології дозволяють будувати психологічні дослідження. Методи наукових иссследований – це кошти і прийоми, що дозволяють отримувати достовірні відомості, які в подальшому використовуються як для вироблення практичних рекомендацій, так і для побудови основних наукових теорій. Всі психологічні явища настільки своєрідні і складні, ято є досить важкодоступними для їх вивчення. Метод психології дозволяє вивчати внутрішні явища за рахунок аналізу зовнішніх чинників, оскільки виявляється залежність від теоретичних принципів і конкретних завдань, що стоять перед наукою. Після впровадження так званого лабораторного експерименту, психологія стала більш практичною і точною наукою.

Основні принципи психології.

Основні принципи психології представляють собою вихідні положення, що дозволяють розуміти суть психіки людини, особливості її розвитку, формування, форми прояву та механізми функціонування, а також основні способи зміни і вивчення її. Вони акумулюють закони і основні закономірності, що відбуваються в психологічній сфері.

Розглянемо основні принципи психології:
принцип відображення – розкриває сутність психічного стану, основні функції та рівні психічного розвитку людини. Він заснований на особливості об’єктивної реальності, стан головного мозку, зміст і стан психіки, а також на психічному і фізичному здоров’ї кожної людини;
принцип детермінізму – розкриває і пояснює причини виникнення і розвитку психіки, яка виступає результатом взаємодії природного, біологічного та соціального характерів, а не просто продуктом вивчення, що дозволяє змінюватися і розвиватися;
принцип активності – дозволяє враховувати всі обставини, які відображаються свідомо і цілеспрямовано в свідомості людини, але не дзеркальним чином;
принцип розвитку – пояснює витоки появи психіки людини як динамічного феномена, оскільки її правильне розуміння залежить від результату взаємодії людини з природним і соціальним середовищем;
принцип єдності і взаємозв’язку – виділення суб’єктивного і об’єктивного прояви психічного, що дозволяє стверджувати про найбільш адекватному розумінні;
принцип системного і цілісного підходу – вивчення та розуміння взаємообумовлених і взаємопов’язаних психічних феноменів, орієнтованих на усвідомлення психіки як інтегрального цілісного явища;
принцип відносної самостійності – вказує на своєрідність психічних явищ, закономірностей їх формування, розвитку і функціонування;
принцип врахування громадських і групових цінностей, особистісного підходу і цінностей – вивчення психіки як науки можливо при обліку групових та особистих якостей людей в сукупності: інтересів, потреб, здібностей, професійного досвіду, життєвого досвіду, а також обліку індивідуально-психологічних і психотипові особливостей кожної людини ;
принцип єдності – направляє на аксіологічний, змістовний аналіз психіки з урахуванням умов життя і повсякденної діяльності.

Посилання на основну публікацію