1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Психологія
 3. Методи конфліктології

Методи конфліктології

Поняття і загальна характеристика методів конфліктології

Методи конфліктології – це сукупність соціально-психологічних, філософських, логічних, політичних та інших прийомів і способів пізнання, унікальність набору яких, з одного боку, сприяє визнанню конфліктології як самостійної сфери наукового знання, а з іншого – сприяє акумулюванню відомостей, що становлять наукову теорію соціального конфлікту.

Розвиваючи представлене визначення можна дійти висновку, що сутнісними ознаками методів конфліктологічної науки можуть визнаватися:

 • Методи конфліктології в найбільш загальному вигляді слід визначати як способи отримання, а також систематизації та обґрунтування конфліктологічного знання, а також складових його принципів, категорій та ідей;
 • Однією з якісних характеристик методів конфліктології виступає їх алгоритмічний характер, представляючи собою систему аналітичних прийомів, відповідні методи активно застосовуються в практиці прогнозування, попередження та вирішення різноманітних конфліктів, що складаються в суспільстві.

При цьому як і в більшості соціальних наук методи конфліктології можуть бути диференційовані в залежності від своєї універсальності на загальні, приватні і специфічні, докладніше про прикладах і зміст яких буде сказано нижче.

Загальні методи дослідження в конфліктології

Як було зазначено вище, найбільш універсальною групою методів конфліктології є загальні методи, що дозволяють максимально ефективності проводити збір даних про конфліктології. До їх числа відносяться:

 • Метод структурно-функціонального аналізу дозволяє вивчати елементи структури конфліктної взаємодії, а також виявляти роль і значення кожного з відповідних елементів. Значення названого методу полягає в тому, що вироблене з його застосуванням вивчення елементів конфлікту в статиці виступає найважливішою передумовою для подальшого врегулювання існуючого конфлікту;
 • Процесуально-динамічний метод, що розглядається в спеціальній літературі в прив’язці з вищеназваним структурно-функціональним методом, використовується при проведенні характеристики етапів розвитку конфліктної взаємодії, і в результаті дозволяє судити про напрямок динаміки конфлікту, яка може розвиватися по висхідній лінії в бік ескалації, або в напрямку природного розрядки або повного вирішення;
 • Метод класифікації видів соціальних конфліктів, що дозволяє виявити і проаналізувати суть різноманітних соціальних конфліктів;
 • Метод прогнозування, що застосовується дослідниками в зв’язці з процесуально-динамічним методом, з метою формування прогнозу розвитку вже існуючого конфлікту, а також для прогнозування можливості виникнення нових соціальних протиріч. При цьому якісне застосування методу прогнозування з опорою на результати аналізу, проведеного із застосуванням інших приватних методів, дозволяє складати не тільки короткострокові, але і середньострокові і навіть довгострокові прогнози конфліктів.

Аналіз змісту наведених різновидів загальних методів конфліктології свідчить, що всі вони спрямовані на вирішення завдань щодо запобігання і вирішення соціальних конфліктів. При цьому в якості доповнення до них, для цілей забезпечення більшої ефективності відповідної діяльності необхідно також застосовувати приватні методи конфліктологічного дослідження.

Приватні методи конфліктології

Як було зазначено вище, конфліктологічні дослідження виробляються із застосуванням різних категорій методів, включаючи приватні методи конфліктології. До числа таких в сучасній літературі прийнято відносити:

 • Метод спостереження, зміст якого полягає в цілеспрямованому виявленні і оцінці конфлікту і поведінки його сторін без будь-якого втручання ззовні. Як правило, відповідне спостереження в рамках розглянутого методу здійснюється за заздалегідь заданим планом і завершується проведенням аналізу отриманих результатів;
 • Метод інтерв’ю (вербально-комунікативний метод дослідження), що полягає в отриманні відповідей на питання дослідження по заздалегідь ретельно складеному вопроснику, з метою формування відповідей на питання про зміст неочевидних елементів структури соціального конфлікту, його причини, цілі і бажаному результаті;
 • Метод анкетування-суміжний з опитуванням та інтерв’ю метод конфліктологічного дослідження, що представляє собою вид письмового опитування, спрямованого на виявлення тих чи інших характеристик досліджуваного об’єкта;
 • Метод математичного моделювання, що дозволяє вивчати конфлікти із застосуванням сучасних електронно-обчислювальних машин;
 • Системний аналіз (системно-ситуаційний аналіз), покликаний проводити вивчення конфлікту шляхом послідовного виявлення і виокремлення всіх складових його зміст одиниць, включаючи основних і другорядних учасників, час виникнення і тривалість розвитку конфлікту, цілі сторін, і т. д.

Специфічні методи і методологічні принципи конфліктології

Поряд з традиційними прийомами і способами дослідження, що застосовуються в процесі проведення досліджень соціальних конфліктів, в спеціальній літературі виділяються також специфічні інструменти, в тому числі:

 • Методологічний принцип єдності і боротьби протилежностей, що пояснює природний і об’єктивний характер соціальних конфліктів, а також проходження їх життєвого циклу при нормальних умовах від становлення через розгортання до їх логічного вирішення;
 • Принцип невід’ємності конфлікту в соціальному житті. У процесі вироблення прийомів і способів вивчення конфліктів в рамках методології відповідної науки міцно зміцнилася ідея про те, що конфлікти являють собою нормальне явище. Це призвело до того, що в процесі проведення відповідних досліджень конфлікт не оцінюється в якості екстраординарної форми соціальної взаємодії;
 • Принцип історизму, який вказує на необхідність врахування конкретно-історичних умов у процесі вивчення конфліктів;
 • Метод аналогії, що виражається в допустимості накладення раніше отриманих результатів дослідження на аналіз майбутніх конфліктів.
ПОДІЛИТИСЯ: