Кримінальна психологія

Предмет кримінальної психології

Злочини і злочинність в якості соціального явище вивчаються різними науками: кримінальної статистикою, кримінології, науками кримінального права, криміналістики та кримінальної психологією. При однаковому об’єкті кожна з цих наук має своїм предметом дослідження, своїми завданнями і структурою.

Будучи самостійною гілкою юридичної психології, психологія кримінальна вивчає психічні факти, явища, психологічні механізми, закономірності особистості злочинців і злочинів, скоєних ними злочинів.

Кримінальна психологія не обмежується тільки вивченням, описом психіки злочинця і виявленням психологічних феноменів, вона їх пояснює, розкриває механізми і закономірності злочину як певної діяльності.

Від точного і конкретного визначення предмета кримінальної психології залежить розробка і застосування конкретних методів дослідження. Психологічні особливості особистості злочинців, кримінальних груп, їх кримінальної діяльності не можна досліджувати соціологічними методами. В даному випадку повинні використовуватися психологічні методи дослідження, пристосовані до умов, в яких відбувається вивчення злочинності і злочинців.

Для кримінальної психології важливим завданням є прогнозування розвитку кримінальної ситуації в державі, грунтуючись на розкритті механізмів самовідтворення злочинності.

У кримінальній ситуації присутні дві сторони: злочинець і потерпілий. Розвиток подій залежить багато в чому від поведінки жертви злочину. Тому важлива проблема кримінальної психології – вивчення психології потерпілих.

Кримінальної психологією досліджуються фактори і обставини, які сприяють формуванню особистості злочинця, виникнення кримінальних груп, дії для запобігання злочинам.

Для кримінальної психології особливим значенням володіє вивчення психології різних злочинних співтовариств.

Використовуючи кошти, рекомендовані кримінальної психологією можна надавати активний вплив на злочинність, звужуючи форми і сфери її прояву.

Основні завдання кримінальної психології

До основних завдань кримінальної психології відносяться:

  • дослідження психології особистості злочинців, специфічних особливостей різних типів злочинців і розробка їх класифікацій;
  • дослідження психології злочину в якості особливого виду діяльності;
  • дослідження психології злочинних співтовариств;
  • дослідження злочинності як соціального масового явища з точки зору психології;
  • вивчення психологічних механізмів відтворення злочинності та вироблення психологічних способів її профілактики;
  • розробка психологічних питань віктимології – вчення про жертви злочинів.

Базові принципи кримінальної психології

Основні принципи кримінальної психології полягають в ідеях і правила отримання та інтерпретації наукових фактів, які відносяться до предмету і об’єктів дослідження кримінальної психології.

Кримінальна психологія базується на філософських, конкретно-наукових і общепсихологических принципах пізнання. Філософські принципи представлені такими:

  • принцип детермінізму, при дотриманні якого соціальні умови і психічні явища повинні аналізуватися як володіють причинними взаємозв’язками;
  • принцип системності, що вимагає вивчення всіх психічних явищ в їх цілісної сукупності;
  • принцип розвитку, відповідно до якого психічні явища розглядаються як формуються, змінюються і припиняють своє прояв феномени.
Посилання на основну публікацію