1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Психологія
  3. Функції конфліктології

Функції конфліктології

Поняття і загальна характеристика функцій конфліктології

Функції конфліктології – це сукупність ролей і призначень, які здійснюються конфліктологією в масштабах всього суспільства або окремої спільності, в яких проявляється цінність названої науки.

Однією з найбільш базових функцій, властивих будь-якій соціальній науці є пізнавальна функція. Її зміст полягає в тому, що в процесі проведення конфликтологических досліджень відбувається всебічне вивчення конфліктів, що виникають у суспільстві, проводиться їх класифікація, виробляються способи попередження та позитивного вирішення різних конфліктів, і т. д.

Більше того, крім прикладних завдань, в рамках здійснення пізнавальної функції вирішується і ряд теоретичних завдань – визначається предмет, об’єкт і методи дослідження, виявляється і пояснюється місце конфліктології серед інших суспільних наук.

В результаті, кінцевим результатом практичного здійснення дослідниками пізнавальної функції конфліктології стає збільшення обсязі знань про зміст і види складаються в суспільстві конфліктів, а також про те вплив, яке відповідні конфлікти надають на що відбуваються в суспільстві процеси.

Види функцій конфліктології, як прикладної науки

Крім позначеної вище пізнавальної функції, конфліктологія також виконує ряд інший функцій, в числі яких слід виділяти:

  • Діагностична функція, зміст якої полягає у глибокому вивченні різноманітних проявів конфліктних ситуацій, соціальної напруженості, суб’єктного складу відповідних конфліктів, їх причин стадій та способів врегулювання. Значення названої функції полягає в тому, що вона спрямована на безперервний моніторинг конфліктних ситуацій, дозволяє нарощувати обсяг знань про їх проявах, що сприяє пропозицією в подальшому адекватних рішень вирішення і врегулювання відповідних конфліктів;
  • Освітня функція: обсяг знань і висновків, вироблених в процесі проведення конфліктологічних досліджень доступні для ознайомлення всіма бажаючими. Це дозволяє будь-якій людині ознайомившись з відповідними напрацюваннями використовувати їх для попередження та вирішення різноманітних конфліктів, не допускати виникнення причин конфліктів, вчитися терпимості до думки інших людей, і т. д. В результаті, освітня функція сприяє зниженню соціальної напруженості та запобігання конфліктів, особливо в сфері міжособистісних відносин;
  • Прогностична функція: аналіз ситуації в суспільстві при належному рівні теоретичної підготовки та вміння використовувати отримані знання на практиці, дозволяє вченим опрацьовувати прогнози розвитку соціальних протиріч і конфліктних ситуацій. Крім цього, прояв прогностичної функції полягає і в тому, що прогнози можуть складатися не в межах тієї чи іншої соціальної спільності, а стосовно до конкретного конфлікту – в такому разі викладаються можливі варіанти розвитку і розв’язання конкретної ситуації;
  • Ідеологічна функція: знання про соціальні конфлікти в усьому їх різноманітті часто використовуються владними структурами і представниками політичної еліти з метою лобіювання тих чи інших вигідних для них рішень. Виставляючи на перший план зручні для влади причини соціальної напруженості у тій чи іншій сфері, політичні лідери здатні переконувати основну частину населення в необхідності ухвалення непопулярних політичних рішень, з метою відповідного дозволу конфлікту або зняття соціальної напруженості. Крім того, проявом ідеологічної функції конфліктології може ставати і використання наявних знань про конфлікти проти конкретних політичних опонентів – пред’явлення звинувачень в ігноруванні необхідності вирішення тієї чи іншої ситуації здатне надати відчутний вплив на політичні позиції відповідної особи;
  • Прикладна функція: цінність конфліктології як науки в першу чергу полягає в тому, що накопичення теоретичних знань про соціальних конфліктів здатне переростати в реальні, практично застосовні програми дії, що регулюють соціальну діяльність з метою зняття напруженості у суспільстві та усунення вже наявних соціальних протиріч.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що конфліктологія є багатофункціональною наукою, різні напрями і форми пізнання в якої спрямовані на вироблення комплексних моделей управління і вирішення соціальних конфліктів.

Функції конфліктології як теоретичної науки та навчальної дисципліни
Крім описаних вище функцій, які носять переважно прикладний характер, конфліктологія є і важливою сферою теоретичного знання. Її основна функція в даному випадку виражається в тому, що конфліктологія виступає своєрідною доктринальною базою, системою знань, необхідних для подальшого розвитку соціальних конфліктів і протиріч.

Іншими словами, наукові знання, що напрацьовуються вченими-конфліктологами, накопичуючись і розвиваючись, переростають в прикладну діяльність з прогнозування та коригування соціальної дійсності, оцінці позитивних і негативних процесів, що відбуваються в суспільстві. Відповідно в даний час конфліктологія з теоретичної науки про суспільство переростає в реально діючу науково-обґрунтовану силу, що надає безпосередній вплив на соціальну, економічну, політичну та інші сфери життя суспільства.

З урахуванням позначеної значущості конфліктології на сучасному етапі, перед нею стоїть завдання залучення нових дослідників в процес вивчення питань, що становлять її предмет. У зв’язку з цим, самостійні функції виконує і конфліктологія як навчальна дисципліна – в даній ролі конфліктологія дозволяє починаючим дослідником освоювати різноманітні знання про конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання.

ПОДІЛИТИСЯ: