1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Психологія
  3. Функції форм навчання

Функції форм навчання

Функції форм навчання складні і різноманітні. Навчально-освітня функція дозволяє створити найкращі умови для передачі дітям знань, умінь, навичок, формування їх світогляду, розвитку обдарувань, практичних здібностей, активної участі у виробництві та суспільному житті. Виховна функція сприяє активному прояву всіх духовних сил дитини. Організаційна функція вимагає від учителя чіткої організаційно-методичної подачі матеріала.Псіхологіческая функція форм навчання полягає у виробленні в учнів певного біоритму активності, звички до роботи в один і той же час. Змістовна форма навчальних занять в сукупності з активними методами навчання виполняетразвівающую функцію. Різноманіття і різноманітність форм навчання породжує багатство умов для розумової, трудової та ігрової діяльності, що дозволяє включати в роботу весь комплекс психічних процесів учня.
Форми організації навчального процесу забезпечують колективну та індивідуальну діяльність дітей, виконуючи інтегрірующе-дифференцирующую функцію, реалізація якої дозволяє дітям обмінюватися інформацією в практичних справах, вчитися взаєморозуміння і взаємодопомоги. Систематизирующая і структурирующая функції полягають у тому, що організація навчання вимагає розбивки всього навчального матеріалу по частинах і темам, його узагальнення в цілому. По відношенню один до одного форми навчання здатні виконувати комплексируются і координуючу функції. Нарешті, стимулююча функція проявляється з найбільшою силою тоді, коли навчання відповідає особливостям віку дітей, специфіці розвитку їхньої психіки і організму.
Обов’язковою складовою частиною організації та здійснення контролю за процесом навчання є перевірка знань, навичок і вмінь, здійснювана у вигляді постійного і безперервного контролю за ходом їх формування, функціонування та вдосконалення.
Основною її дидактичною функцією є забезпечення зворотного зв’язку між учителем і учнями, отримання педагогом
307
об’єктивної інформації про ступінь освоєння навчального матеріалу, своєчасне виявлення недоліків та прогалин в знаннях. Перевірка має на меті визначення не тільки рівня і якості навченості учня, а й обсягу виконуваного ним навчального праці.
Перевірку знань, навичок і вмінь учитель може виконати лише в тому випадку, якщо вона здійснюється відповідно до принципів навчання і зумовленими ними більш конкретними вимогами до перевірки:
систематичності, що передбачає її постійне і безперервне здійснення;
всебічності, орієнтує викладача на контроль як за всім процесом формування знань, навичок і вмінь, так і всіма знаннями, навичками і вміннями;
об’єктивності, що вимагає якісного контролю за що формуються знаннями, навичками і вміннями;
індивідуальності в поєднанні з колективністю, які націлюються вчителя на оцінку знань, навичок і умінь не лише окремих школярів, а й усього їхнього колективу;
пізнавальності, яка передбачає важливість і необхідність перевірки як показника ефективності процесу формування знань, навичок і умінь;
диференційованості, орієнтує, по-перше, на використання конкретних методів перевірки для підвищення якості формування певних знань, навичок і вмінь, і, по-друге, на їх комплексне застосування в інтересах вдосконалення всього процесу навчання;
виявлення новизни, що вимагає вдосконалення форм і методів перевірки знань, навичок і вмінь з метою підвищення ефективності самої перевірки.
Перевірка може бути:
поточної, коли вона здійснюється періодично в ході всього процесу навчання;
контрольної, коли її проводять для того, щоб визначити ступінь сформованості знань, навичок і умінь;
підсумкової, якщо її метою є оцінка кінцевих результатів навчання з конкретного періоду всього процесу навчання;
інспекторської, якщо її здійснюють представники вищестоящих органів освіти.
308
В якості методів і способів перевірки зазвичай використовуються:
усне опитування, що представляє собою усну бесіду викладача з учнями;
поточне спостереження, коли викладач постійно стежить за ходом і результатами процесу навчання;
письмова перевірка, здійснювана у формі письмового опитування;
практична перевірка, коли знання, навички та вміння оцінюються вході практичної діяльності.
Перевірка знань, навичок і умінь здійснюється у вигляді оцінки, що представляє собою визначення ступеня засвоєння учнями знань, навичок і умінь відповідно до вимог програм навчання та керівних документів освіти.
Оцінка – єдине в розпорядженні педагога засіб стимулювання вчення, позитивної мотивації, впливу на особистість. Саме під впливом об’єктивного оцінювання у школярів створюється адекватна самооцінка, критичне ставлення до своїх успіхів. Тому значимість оцінки, різноманітність її функцій вимагають пошуку таких показників, які відображали б усі сторони діяльності школярів і забезпечували їх виявлення. З цієї точки зору нині діюча система оцінювання знань, умінь потребує перегляду з метою підвищення її діагностичної значущості та об’єктивності.
Перевіряючи знання, навички та вміння учнів, викладач (учитель) весь час оцінює їх.
При цьому оцінка може бути виражена в наступних формах:
формі емоційного ставлення;
у формі оціночного судження (словесного заохочення або осуду);
у формі позначки (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), яка фіксується в документах.
Існують педагогічні критерії по індивідуальній оцінці знань:
“Відмінно” – ставиться в тому випадку, якщо учень глибоко вивчив навчальний матеріал і літературу з проблеми, послідовно і вичерпно відповідає на поставлені запитання, а при виконанні практичних робіт – якщо завдання виконано правильно і у встановлений нормативом час (при відсутності нормативів – впевнено і швидко).
“Добре” – ставиться тоді, коли учень твердо знає матеріал і відповідає без навідних запитань, розбирається
309
в літературі з проблеми, а при виконанні практичних робіт – якщо завдання виконано правильно.
“Задовільно” – ставиться за умови, якщо учень знає лише основний матеріал, плутається в літературі з проблеми, на задані запитання відповідає досить чітко й повно, при виконанні практичних робіт – якщо завдання виконано, але допускалися помилки, що не відбилися на якості виконаної роботи (наприклад, недотримання правил користування інструментом та обладнанням, порушення послідовності виконання певних операцій з подальшою переробкою і т.д.).
“Незадовільно” – ставиться в тому випадку, коли учень не зміг достатньо повно і правильно відповісти на поставлені запитання, не знає літератури з проблеми, а при виконанні практичних робіт – якщо завдання не зробили або допущені помилки, що впливають на якість виконаної роботи.
Для того щоб організація навчання була ефективною, вона повинна здійснюватися на основі ретельного поєднання і продуктивного використання всіх складових процесу навчання і дотримання принципів їх ретельного планування. Для цього призначена методична система навчання, що представляє собою впорядковану сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених методів, форм і засобів планування і проведення контролю, аналізу, коригування навчального процесу, спрямованих на підвищення ефективності навчання учнів. Навчання тільки тоді продуктивно, якщо воно будується як методична система.
Характерними рисами сучасної методичної системи навчання є:
науково обґрунтоване планування процесу навчання;
єдність і взаємопроникнення теоретичної та практичної підготовки школярів;
високий рівень і швидкий темп вивчення навчального матеріалу;
максимальна активність і достатня самостійність навчання;
поєднання індивідуальної та колективної роботи школярів;
насиченість навчального процесу технічними засобами навчання;
комплексування різних предметів навчання.
310
Методична система тільки тоді функціонує, якщо вона визначається цілями, завданнями і змістом навчання, якщо вона включає в себе планування, контроль, аналіз і коригування навчального процесу.
Цілі навчання – визначаються викладачами з кожного навчального предмету і навчального заняття.
Зміст навчання – визначається програмами навчання з кожного навчального предмету і коригується вчителями залежно від цілей навчальних занять.
Планування навчального процесу – складна сукупність дій органів освіти та викладачів, що припускає розстановку занять школярів з предметів, часу і місця проведення.
Контроль, аналіз та корегування навчального процесу – діяльність представників органів освіти та вчителів з управління, регулювання і підвищенню ефективності навчальних занять.
І, нарешті, найбільшої ефективності процес навчання буде досягати тоді, коли реалізуються в ньому принципи організації навчального процесу, тобто засадничі положення, що визначають закономірності розвитку навчального колективу і процесів управління навчальною діяльності вчителя та учнів, особливості педагогічної взаємодії між ними. Вони є результатом правильного дотримання принципів навчання, ефективність застосування методів та форм навчання. Зазвичай вони включають в себе наступні.
Принцип самоорганізації визначає закономірності формування та вдосконалення організації навчальної діяльності та навчального колективу як самостійно функціонуючих систем, що мають свою специфіку та конкретні завдання, досягнення яких залежить від самих вчителів та учнів.
Принцип розвитку передбачає постійну мінливість навчального процесу, безперервне вдосконалення його від початково організаційних форм до вершин ефективного і продуктивного взаємодії між учителем і учнями.
Принцип самодіяльності орієнтує вчителя та учнів на прояв ініціативи і творчості як в організації педагогічного процесу, так і в формуватися і та і вдосконаленні знань, навичок і вмінь, досягненні максимального розуміння, єдності і згуртованості в спільному дидактическом взаємодії.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Рахунок на автоматі