✅Взаємозв’язок психології з іншими науками

Психологія – це гуманітарна наука, що досліджує особливості та закономірності виникнення, формування і розвитку психічних процесів, станів і властивостей людини.

Зв’язок психології з різними науками

Взаємозв’язок психології з природними науками виражена в дослідженні біологічних і фізіологічних процесів мозку, що знаходяться в основі психіки. З гуманітарними науками психологія пов’язана через аналіз взаємодії особистості і її найближчого оточення.

Тут спостерігається інтерес до особливостей психічного і душевного складу людей в різні епохи, визначається значення мови в культурному і психічному розвитку, розглядається проблема творчості.

Зв’язок психології з технічними науками проявляється в тому, що, з одного боку, вона виявляє оптимальні психологічні умови взаємодії людини і машин. З іншого боку, Технічні науки спрямовані на розробку технічних засобів або приладів, призначених для дослідження проявів психіки.

Максимально очевидний зв’язок психології з педагогікою. Вважається, що ефективно виховувати і вчити можна лише, взявши за основу знання закономірностей, за якими відбувається розвиток психіки.

Різноманіттям відрізняються зв’язку психології з медициною, загальні точки дотику яких знаходяться в дослідженні проблем порушення психічної діяльності. Психологія обґрунтовує особливості взаємодії лікаря і пацієнта, діагностику і лікування деяких захворювань.

Важлива функція психології в загальній системі наукового знання полягає в синтезі досягнень ряду інших областей. Вона стає інтегратором всіх наукових дисциплін, в якості об’єкта дослідження яких виступає людина.

Основне завдання психології – це дослідження закономірностей психічної діяльності в її розвитку. Дані закони розкривають те, яким чином об’єктивний світ відбивається в людському мозку. Вони визначають, як в силу цього регулюються дії, розвивається психічна діяльність. Завдяки цьому відбувається формування психічних властивостей особистості.

Як відомо, психіка являє собою відображення об’єктивної дійсності. З цієї причини вивчення психологічних законів передбачає в першу чергу установку залежності психічних явищ від об’єктивних умов життєдіяльності.

Зв’язок психології з філософією та історією

Філософія та історія зароджуються практично в один час. Довгий час психологія була частиною філософії. Родоначальником цих напрямки знання став найбільший філософ давнини Аристотель.

Філософія представлена у вигляді системи поглядів на світ і людину. Дослідженням людини займається психологія. Науки були розмежовані в 70-80-хх рр.19 століття. Тим не менш, вони продовжують доповнювати і збагачувати один одного.

Існують проблеми психології сучасної людини, які є актуальними і для філософії. До їх числа відносяться:

  • Особистісний сенс;
  • Життєва мета і призначення;
  • Світогляд;
  • Політичні пристрасті і наявність моральних цінностей та ін.

До сьогоднішнього дня в самій психології можна знайти ряд питань, до вирішення яких не можна підійти лабораторно-експериментальним шляхом, але які необхідно вирішувати. Психологи, стикаючись з такими проблемами, починають користуватися часто висновками, які були запропоновані представниками філософії.

Зв’язок психології та історії можна розглядати з зовнішньої і внутрішньої сторони. Зовнішні зв’язки проявляються в тому випадку, коли кожна наука для вирішення власних проблем починає звертатися до іншої для використання її даних.

Наприклад, істориків часто цікавить психологічна характеристика людей, які жили в ту чи іншу епоху. Психологи звертаються до історії, коли потрібно вирішити завдання, розглядаючи психологію людей в якості історичного факту.

Більш глибокий зв’язок психології та історії з’являється тоді, коли представнику однієї з них необхідні методи або прийоми, запозичені з іншої. Наприклад, історики можуть звертатися до психологічних методів для дослідження особистості будь-якого державного діяча.

Вони вивчають завдяки психологічним методам психологію народу або пояснюють різні історичні події. Своєю чергою психологи часто використовують метод історичного аналізу, коли їм потрібно проникнути в психологію і поведінку давно жили поколінь людей.

Зв’язок психології з соціологією, педагогікою і біологією

Дослідження взаємин, що виникають між індивідом і суспільством, знаходиться у веденні не тільки соціології, а й психології. З цієї причини важливо визначати різницю між даними дисциплінами. Психологія проводить аналіз основних видів психічної діяльності людини, а також досліджує основні елементи цієї діяльності.

Психологи в минулому дотримувалися думки, що соціальні явища пояснюються лише за допомогою психологічного дослідження. У сучасному світі обидві дисципліни мають свої окремими предметними областями.

Окремо необхідно зупинитися на зв’язку психології з педагогікою. Дана взаємозв’язок існувала завжди. Ще К.Д. Ушинський писав, що для того, щоб всебічно виховати людину, його потрібно детально вивчити. У цій ситуації спостерігається практичне значення психології для педагогіки.

Якщо педагогіка не буде спиратися на знання про природу психологічних явищ, то вона може перетворитися в просту систему педагогічних рад і рецептів, перестаючи бути справжньою наукою і способом допомогти вчителю.

Для наукової психології велику роль відіграють основні закони біології, тому зв’язок між цими двома науками очевидна. Останнім часом також спостерігається залежність психології від таких нових розділів біології, як екологія (умови середовища і її впливу) і етологія (вроджені форми поведінки).

Посилання на основну публікацію