✅Психологія великих груп і міжгрупових взаємин

Міжгрупові взаємини – це взаємодія великих і малих соціальних груп, включаючи взаємини різних структурних підрозділів і професійних груп в компаніях, взаємини колективів різних підприємств і ін.

Особливості малих і великих груп

Проблеми міжгрупових взаємин поширюються не тільки на великі, але і на малі групи (наприклад, трудові колективи). Великі соціальні групи включають багато малих груп людей, які характеризуються певною загальною ознакою.

Прикладом великих груп можуть бути:

  • Гендерні групи (поділ на чоловіків і жінок).
  • Вікові групи (дорослі, підлітки, молодь, діти).
  • Етнічні групи (німці, росіяни, французи та ін.).
  • Професійні групи (водії, лікарі, вчителі та ін.).

До числа малих соціальних груп можна віднести нечисленні спільності індивідів, які об’єднані певною ознакою. Прикладом може бути трудовий колектив, клас в школі, сім’я і т. д.

Принципова відмінність великих і малих груп полягає в тому, що кожен член малих груп має можливість безпосередньо зустрічатися і контактувати з усіма іншими індивідами, учасники ж великих груп не мають такої можливості.

Кожен з нас в один і той же час є членом декількох великих і малих груп, але не вважається учасником інших великих і малих груп. Ті групи, членом яких є людина, в соціальній психології названі ін-групами. Якщо людина не входить до складу групи, то вона називається аут-групою.

В ході комунікації або виконання певної діяльності, здійснення будь-якого поведінкового акту кожен індивід може виступати не тільки в якості унікальної особистості, а й бути представником власної групи. З цієї причини при дослідженні закономірностей комунікативної взаємодії між індивідами виділяють два типи відносин: міжособистісні і суспільні.

Міжгрупові відносини і їх особливості

Міжгрупові відносини обумовлюються особистісними особливостями спілкуються людей. Їх формування відбувається на емоційній основі відповідно до безпосередньою взаємодією конкретних людей.

Суспільні відносини мають безособовим характером, оскільки шикуються на основі приналежності до певної соціальної групи. Суспільні відносини включають кілька рівнів спілкування:

  • Міжгрупові.
  • Міжособистісні.
  • Індивідуальні.

На міжгруповому рівні, в першу чергу, складаються відносини між незнайомими один одному індивідами. На індивідуальному рівні формуються відносини між людьми, які вже мають досвід безпосереднього спілкування один з одним.

В обох випадках в один час відбувається спілкування так чи інакше на двох рівнях, тому вони розглядаються разом. Майже будь-які людські відносини стають міжгруповими.

Індивід одночасно може стати учасником багатьох груп, при цьому хоча б одна його групова приналежність, як правило, відрізняється від групової приналежності людей, з якими він вступив в контакт.

Вступати в комунікацію можуть люди одного віку, статі, професії. Якщо ж вони ідентифікують себе з різними етносами, то на цю взаємодію вплив надають особливості даних спільнот і взаємини між ними.

Будь-які відносини однієї людини в якості представника групи до іншої людини в якості представника іншої, як правило, набувають особистісну забарвлення.

Чисті міжгрупові відносини, на які не впливає приналежність спілкуються до певних груп, представляються тільки як полюс відповідного теоретичного континууму. На іншому його полюсі розташовані міжособистісні відносини, які максимально піддаються впливу міжгрупових відносин.

Велика частина випадків взаємин між індивідами розташовується в різному ступені віддаленості від позначених полюсів. Одні й ті ж індивіди в одному випадку будуть взаємодіяти більшою мірою в якості окремих індивідів, а в інших ситуаціях, як учасники групи.

Психологія міжгрупових взаємин

Міжгрупові відносини, характерні для суспільства, досліджуються багатьма науками, включаючи соціологію, економіку, політологію і т.д. кожна з них розглядає власну сторону суспільних відносин.

Соціальною психологією вивчаються суспільні відносини людей з позиції психології міжгрупових відносин. Принциповою відмінністю соціально-психологічної точки зору на проблему є те, що тут в центрі уваги знаходяться не міжгрупові процеси і явища як такі, навіть не їх детермінація через суспільні відносини, а внутрішнє відображення певних процесів.

Соціально-психологічний аналіз загострює увагу на проблему відносин, які виникають в процесі взаємодії між групами в якості внутрішньої психологічної категорії. Існування міжгрупових відносин передбачає об’єктивність. З цієї причини для соціальної психології важливо, яким чином даний факт відбивається у свідомості учасників груп, зумовлюючи їх сприйняття.

Психологія міжгрупових взаємин – це одне з наймолодших напрямків соціальної психології. Так, постійні емпіричні дослідження в цій сфері починаються тільки в середині минулого століття. Проте, деяка інформація про них вже була накопичена в психології.

Структура міжгрупових відносин включає міжгрупове сприйняття, взаємодія. Вони тісно пов’язані між собою. Так, міжгрупове сприйняття має відповідати міжгруповій взаємодії і навпаки. Проте, повна відповідність даних складових можна спостерігати не в будь-якому випадку.

Для міжгрупового сприйняття характерні динамічні і структурні особливості, а прояв міжгрупових уявлень відбувається на підставі об’єднання індивідуальних уявлень в одне ціле.

Посилання на основну публікацію