✅Емоції – визначення, функії, види

Для початку визначимо коло розробленості даної проблеми і коротко перерахуємо вчених.

Вчені, які займалися проблемою емоцій: Додонова, Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, І. Ф. Гербарт, В. Вундт та ін.

Далі розглянемо поняття емоцій, а також їх основну характеристику.

Поняття

Емоції являють собою специфічний клас суб’єктивно пережитих станів, різних відчуттів приємного і неприємного, саме ставлення людини до світу, себе і оточуючих.

Природа емоцій

 • Інтелектуалістиний підхід. Органічні прояви емоцій виступає в ролі слідства психічних явища.
 • Теорія І. Ф. Гербарта. Вчений стверджує, що найбільш важливим психологічним фактом є уявлення, відповідно, почуття – це є зв’язок між існуючими уявленнями; їх можна розглядати як реакцію на конфлікт між уявленнями.
 • Позиція Ст. Вундта. Емоції являють собою певні зміни, які характеризують вплив почуттів на перебіг самих уявлень.

Основні теорії емоцій

Психоорганічна теорія емоцій. Теорія Джеймса-Ланге. Виникнення емоцій детерміновано зовнішніми впливами як в довільній руховій сфері, так і в мимовільній. По суті, тут зв’язуються відчуття даних змін і самі емоційні реакції. Джерелами емоцій виступають органічні зміни.

Вони відображаються в психіці людини через спеціальну систему зворотного зв’язку, а потім вже таким чином викликають відповідні емоційні реакції. Таким чином, емоції виникають за допомогою зовнішніх подразників через органічні відчуття.

Когнітивно-фізіологічна теорія С. Шехтера. Суть даної концепції полягає в тому, що емоційна реакція виявляється підданої впливу минулого досвіду людини, а також його власної оцінки тієї чи іншої ситуації. Зрозуміло, в даній теорії також не спростовується вплив внутрішніх тілесних стимулів на емоційний стан індивіда.

Класифікація емоцій

 • За знаком: позитивні (радість)/негативні (гнів, відраза, сором).
 • За інтенсивністю і тривалістю: емоції, почуття, настрій та ін.
 • За модальністю: радість, здивування, гнів, сором, страждання і ін.
 • За ступенем мобілізації організму: стенічні і астенічні.

Функції емоцій

 • Сигнальна функція емоцій. Виділяється значимість об’єкта для людини.
 • Відбивна або функція оцінки. Як правило, ця функція відображає загальну оцінку того чи іншого предмета.
  Пусковий. Емоції запускають діяльність.
 • Спонукальна (стимулююча). Функція спонукання є мотивуючою роллю емоцій в психічній організації людини.
 • Організуюча/дезорганізуюча. Дезорганізуюча функція: здатність емоцій порушувати цілеспрямовану діяльність.
 • Регулююча (підкріплювальна). Вона вказує на здатність емоцій залишати сліди в досвіді індивіда, закріплюючи в ньому ті впливу, які їх порушили.
 • Аварійного виходу. Вирішення проблем.
 • Комунікативна (експресивна).
 • Передбачаюча (евристична). Містить прогноз подій, що задовольняють мотивацію.
 • Активації (мобілізуюча/демобілізуюча).
 • Катарсичстична. Допомагає зняти гнів, роздратування.
 • Пристосувальна. На думку Анохіна, емоції мають пристосувальне значення. Вони дають зрозуміти наскільки успішна діяльність, ставлення до об’єкта.
 • Перемикальний. Перемикальна функція емоцій полягає в тому, що вони часто спонукають людину до зміни своєї поведінки.

Функція становлення і організації суб’єктивного образу.

Посилання на основну публікацію