Види соціальних норм

Система соціальних норм – частина системи нормативного регулювання, так як в суспільстві діють два види норм: технічні (використовуються для регулювання поведінки людини в її відносинах з природою і технікою); соціальні.
Соціальна норма – 1) це побажання, очікування і вимоги, що визначають рамки соціальної дії; 2) загальні правила і зразки поведінки людей в суспільстві, обумовлені суспільними відносинами і є результатом свідомої діяльності людей; 3) соціально схвалювані або законодавчо закріплені правила, стандарти, зразки, що регулюють соціальну поведінку людей. Соціальні норми складаються історично, закономірно, є обов’язковими для виконання тими, кому адресовані, мають певну процедурну форму виконання і механізми своєї реалізації.
Соціальні норми поділяються за: способом їх формування (створення); змістом; способу забезпечення їх дії (охорони, захисту).
Класифікація видів соціальних норм
1. а) політичні – правила поведінки, які регулюють відносини між націями, класами, соціальними групами, спрямовані на завоювання, утримання і використання державної влади. До них належать норми права, програми політичних партій і т. Д .;
б) норми культури, або етичні норми – правила поведінки, що стосуються зовнішнього прояву ставлення до людей (форма звернення, одяг, манери і т. д.);
в) естетичні норми – правила поведінки, які регулюють ставлення до прекрасного, посередньому, потворного;
г) організаційні норми визначають структуру, порядок утворення та діяльності державних органів і громадських організацій (наприклад, статути громадських організацій).
2. а) Норми моралі – правила поведінки, які є похідними від уявлень людей про добро і зло, про справедливість і несправедливість, про хороше і погане, охороняються силою громадської думки і внутрішнім переконанням. До порушників застосовуються заходи громадського впливу: моральний осуд, вигнання порушника із товариства та інші.
б) Норми звичаїв – правила поведінки, що ввійшли в звичку в результаті їх багаторазового повторення. Звичаї морального змісту називають звичаями. Різновидом звичаїв вважаються традиції, які виражають прагнення людей зберегти певні ідеї, цінності, корисні форми поведінки. Інший різновид звичаїв – ритуали, що регламентують поведінку людей у ​​побутовій, сімейної та релігійній сферах.
в) Корпоративні норми – правила поведінки, створювані в організованих спільнотах, що поширюються на його членів і спрямовані на забезпечення організації та функціонування даного співтовариства (профспілки, політичні партії, клуби різного роду і т. п.). Корпоративні норми закріплюються у відповідних документах (статуті, програмою і т. П.), Т. Е. Мають письмову форму вираження. Їх реалізація забезпечується внутрішнім переконанням членів цих організацій, а також самими громадськими об’єднаннями.
г) Релігійні норми – правила поведінки, що містяться в різних священних книгах або встановлені церквою. Охорона і захист від порушень релігійних норм здійснюються самими віруючими і діяльністю церкви.
д) Політичні норми – норми, що встановлюються різними політичними організаціями. Реалізація таких норм забезпечується внутрішніми переконаннями людей, що входять в ці організації, або страхом бути виключеними з них.
е) Правові норми – формально визначені правила поведінки, заставлені або санкціоновані державою, реалізація яких забезпечується авторитетом і примусовою силою держави.
3. Норми-очікування (окреслюють рамки соціально схвалюється поведінки) і норми-правила (визначають межі допустимого поведінки і визначають види неприйнятної поведінки).
Функції соціальних норм: сприяють соціальній інтеграції; служать своєрідними еталонами поведінки; сприяють контролю за поведінкою, що відхиляється; забезпечують стабільність суспільства.
Спільні риси соціальних норм:
– Являють собою правила поведінки загального характеру, тобто розраховані на багаторазове застосування і діють безперервно в часі у відношенні персонально невизначеного кола осіб;
– Характеризуються такими ознаками, як процедурность (наявність детально регламентованого порядку (процедури) їх реалізації), санкционированность (відображає той факт, що кожен із видів соціальних норм має певний механізм реалізації їх приписів);
– Визначають межі допустимого поведінки людей стосовно до конкретних умов їх життєдіяльності.
Соціальні норми існують у вигляді стереотипів (стандартів поведінки), в реальному поведінці проявляється домінуюча система соціальних цінностей – найбільш загальні уявлення про бажаний тип суспільства, цілі, до яких повинні прагнути люди, і методах їх досягнення. Найважливіша функція соціальних цінностей – грати роль критеріїв вибору з альтернативних способів дій.

Посилання на основну публікацію