Кібернетика – наука про принципи управління

Приблизно в той же час, що і теорія систем Берталанфі, т. Е. В 40-х рр. ХХ ст., Виникла споріднена їй наука, яка в математичному вигляді досліджувала загальні принципи управління. Вона отримала назву кібернетика (від грец. Hypernetike – мистецтво управління [22]). Кібернетика – це наука про загальні закономірності процесів управління в різних системах, включаючи машини, живі організми або суспільство. Сама назва було запропоновано в 1948 р американським математиком Норбертом Вінером (1894-1964) (рис. 192), якого називають батьком кібернетики. Від загальної теорії систем кібернетика відрізняється більшою математичної і технічної спрямованістю, її головними завданнями є математичне моделювання регуляторних процесів і створення автоматів, що імітують роботу живих організмів аж до штучного інтелекту. Кібернетика вивчає різні види керуючих систем. Для того щоб система могла чимось або управляти, вона повинна бути, по-перше, досить складною, а по-друге, динамічної, т. Е. Здатною до постійної зміни. Тому кажуть, що предметом кібернетики є дослідження складних динамічних систем. При цьому кібернетику не цікавлять конкретні фізичні, хімічні або біологічні основи протікають процесів – одні й ті ж прийоми і методи використовуються для опису закономірностей, які виявляються в механізмах, живій клітині, мозку або в суспільстві.

Для вирішення поставлених кібернетикою завдань потрібний величезний обсяг математичних обчислень. Тому розвиток кібернетики пов’язане з появою і бурхливим розвитком електронно-обчислювальної техніки, яка одночасно і використовувала досягнення цієї науки, і сприяла вирішенню її нових завдань. Поява та вдосконалення електронно-обчислювальних машин зробило можливим практичне застосування системного підходу і заснованого на ньому системного аналізу складних природних і соціальних об’єктів. Кібернетика, так само як і теорія систем, тісно пов’язана з відносно новими науками – теорією інформації та синергетикою, з якими ви познайомитеся пізніше.
Перевірте свої знання
1. Що означають поняття редукционизма і холізму?
2. На яких принципах будується системний підхід?
3. Що таке «зовнішні» і «внутрішні» системи?
4. Що означає слово «кібернетика»? Що є предметом досліджень в кібернетиці?

Посилання на основну публікацію