1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правознавство
  3. Юстиція та юрисдикція

Юстиція та юрисдикція

Поняття і значення терміна юстиція

В юридичній науці існує певний набір базових понять, які отримали розвиток і широке поширення в науці і законодавстві, в якості одного з яких, традиційно виділяється термін «юстиція».

Маючи латинське походження, термін юстиція є складовим з слів «законність, справедливість» (justicia) і «право» (jus). При цьому одним з ознак даної категорії виступає те, що в даний час поняття юстиція має різні значення, в числі прикладів яких можуть бути названі:

  • Юстиція, як система судових установ чи судове відомство;
  • Юстиція, як діяльність по здійсненню правосуддя – вид правоохоронної і правозастосовчої діяльності державних органів, в процесі якої реалізується судова влада;
  • Ювенальна юстиція – тобто система державних органів (як судових, так і позасудових), що розглядають справи про злочини неповнолітніх;
  • Адміністративна юстиція – процесуальна форма діяльності різних органів державної влади з розгляду і вирішення спорів про законність адміністративно-владних розпоряджень, дій і рішень відповідних органів державної влади та посадових осіб, і т. д.

В Україні поняття юстиція набуло поширення в більшій мірі в першому із зазначених значень, тобто як судове відомство, а саме – Міністерство юстиції України. Визначення позначеного органу можна сформулювати наступним чином:

Міністерство юстиції України – елемент системи федеральних органів виконавчої влади, діяльність якого спрямована на вироблення державної політики та формування системи правового регулювання в сфері юстиції, а також на здійснення координуючого впливу на діяльність інших органів державної влади у відповідній сфері.

Серед конкретних повноважень Міністерства юстиції, відповідно до чинного законодавства виділяються здійснення контролю і нагляду в сфері виконання кримінальних покарання, здійснення адвокатської та нотаріальної діяльності, організації місцевого самоврядування, забезпечення встановленого порядку діяльності судових органів, виконання судових актів, протидії корупції, територіального устрою України, і т.д.

Іншими словами, позначена вище складність і багатоаспектність поняття юстиція, знайшла своє відображення і в простоті повноважень судового відомства – Міністерства юстиції України.

Поняття і загальна характеристика юрисдикції

Ще одним широко поширеним і виключно багатозначним юридичним терміном є поняття «юрисдикція», яке в більшості випадків дійсно пов’язано з державою, проте може і зовсім не бути пов’язане з таким.

Говорячи про перший із зазначених проявів «юрисдикції» – у внутрішньодержавному праві, слід звернути увагу на те, що даний термін, як правило, сприймається в контексті діяльності органів судової влади, позначаючи їх повноваження щодо прийняття, розгляду по суті і винесенню підсумкового судового акта по певної категорії справ.

Крім того, юрисдикція може розглядатися не як напрямок правозастосовчої діяльності, а як сфера правотворчості – тобто здатність держави наказувати і забезпечувати виконання загальнообов’язкових юридичних норм, тобто право держави нав’язувати свою волю, і компетенцію держави впливати на поведінку всіх, що підпадають в сферу його владного впливу суб’єктів.

Ще одним з існуючих в юридичній науці розумінням юрисдикції, виступає його характеристика як міжнародно-правового властивості. При такому підході, визначення юрисдикції також може бути сформульовано по-різному, однак найбільш оптимальним може бути інша дефініція:

Юрисдикція держави в міжнародному праві – це сукупність меж повноваження держави в особі її органів та посадових осіб щодо видання загальнообов’язкових нормативно правових актів в сфері, визначеній ратифікованими міжнародними обмовився.

Виходячи із зазначеної складності і багатоаспектності поняття юрисдикція, в спеціальній літературі можна зустріти найрізноманітніші підходи до класифікації видів юрисдикцій: в залежності від принципів встановлення юрисдикції, від області юрисдикції, за обсягом, і т.д.

Співвідношення понять «юрисдикція» і «юстиція»

Виходячи з проведеного вище аналізу понять «юстиція» і «юрисдикція», представляється можливим зробити спробу формулювання певного бачення співвідношення позначених категорій.

Так, слід звернути увагу на те, що юстиція і юрисдикція співвідносяться між собою як приватне і загальне, оскільки юстиція в більшості випадків зводиться до діяльності органів судової влади щодо прийняття у виробництво, розгляду по суті і винесенню підсумкового рішення по конкретному спору.

В процесі проведення характеристики юрисдикційної діяльності, подібні державно-владні початку також мали місце, однак поряд з ними виділялася ціла сукупність інших правотворчих і правозастосовних повноважень держави (причому як у внутрішньодержавних, так і в міжнародних відносинах), аналогічно охоплюються поняттям юрисдикція.

Таким чином, підбиваючи підсумок проведеному аналізу слід особливо підкреслити, що поняття «юрисдикція» за своїм змістом та значенням ширше, ніж поняття «юстиція», до того ж, що остання виступає найбільш значущою і досконалою формою здійснення юридичної діяльності органів державної влади, здійснюваної на принципах законності, професіоналізму, забезпечення захисту приватних і публічних інтересів, і т. д.

ПОДІЛИТИСЯ: