1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Правознавство
 3. Сутність принципу гуманізму юридичної відповідальності

Сутність принципу гуманізму юридичної відповідальності

Сутність принципу гуманізму

Юридична відповідальність є мірою державного примусу, що зачіпає права, інтереси і свободи особистості. Ця відповідальність пов’язана з негативними наслідками для порушника, які можуть обмежити або позбавити особу певних прав і свобод.

У правовідносинах беруть участь як державні органи, так і посадові особи. Держава в даному випадку завжди має перевагу. Уповноважені особи, наділені широким колом прав і можливостей, реалізуючи юридичну відповідальність, можуть порушити закон, що може заподіяти правопорушника фізичне і моральне страждання.

Впроваджуючи в правові сфери гуманізм, це потрібно робити в областях, максимально наближених до можливості заподіяння шкоди особистості. З боку держави це є незаконним і антигуманним, якщо держава виступає правовим і закріпило на законодавчому рівні пріоритет прав особистості.

Юридична відповідальність повинна відповідати прийнятим міжнародним стандартам, гарантувати за допомогою принципу гуманізму захист гідності, честі, прав і свобод усіх громадян. Принцип гуманізму юридичної відповідальності повинен захищати потерпілого і суспільство від протиправних дій громадянин, свавілля державних органів.

Принцип гуманізму відіграє значну роль в повсякденній діяльності державних органів (зокрема, органів внутрішніх справ), які в силу специфіки своєї діяльності прямо зачіпають права і свободи людини, її честь і гідність.

У нинішній час існує гостра необхідність наукових досліджень в галузі правових відносин особистості і суспільства, держави, в прояві принципу гуманізму з боку держави по відношенню до громадянина, в юридичній відповідальності особистості перед державою і суспільством.

Так як, юридична відповідальність – поняття правове, в якому відображаються ознаки всього права, поняття «принцип гуманізму юридичної відповідальності» необхідно трактувати через загальну категорію «принцип гуманізму права». Гуманізм права зумовлює зміст гуманізму юридичної відповідальності, який виступає, в свою чергу, виразом гуманізму права.

Пізнання проблеми гуманізму юридичної відповідальності в області теорії права тісно взаємопов’язана з з’ясуванням положень про гуманізм права, його проявах в державі і суспільстві. Це обумовлено тим, що принцип гуманізму юридичної відповідальності існує не ізольовано, а ґрунтується на гуманізмі права.

Реалізація принципу гуманізму

Принцип гуманізму у сфері юридичної відповідальності реалізується через захист громадянина, його законних інтересів і прав, захищеності від правопорушень. Що встановлює юридичну відповідальність система норм являє юридичну базу для відповідальної і складної роботи прокуратури, суду та інших правоохоронних органів щодо здійснення даного завдання.

Гуманістична мета відповідальності та її орієнтованість на захист потерпілого відображені в формулюванні складів правопорушень проти особистості, які передбачені в різних нормативно-правових актах.

Юридична відповідальність взаємопов’язана як з жертвою правопорушника, так і з самим правопорушником, що володіє тими ж правами і обов’язками громадянина. Гуманне ставлення до особи, яка вчинила правопорушення, виступає загальновизнаним показником реалізації гуманістичних начал юридичної відповідальності.

Гуманізм поширюється на всю державно-примусову форму здійснення юридичної відповідальності. Вся юридична відповідальність, її цілі, завдання та функції повинні відображати ідеали поваги прав людини, людинолюбства, ставлення до громадянина як до найвищої цінності.

Вираз принципу гуманізму

Гуманізм виражається у звільненні від юридичної відповідальності або у вигляді покарання на підставі актів помилування і амністію. Законодавець, який приймає постанову про амністію керується, в першу чергу, принципом гуманізму.

Принцип гуманізму виражається в таких вимогах, як:

 • встановлення юридичної відповідальності здійснюється з урахуванням моральних норм і поваги прав людини;
 • заборона звернення, що принижує людську гідність, застосування насильства і тортур;
 • функціональна реалізація відповідальності, грунтуючись на критерії поваги, милосердя, людинолюбства;
 • встановлення особливої ​​системи пільг в залежності від певних характеристик суб’єкта (інвалідність, старість, хворобу, неповноліття і т.д.) або незалежно від них.

Гуманізм, в широкому розумінні пов’язаний із забезпеченням гуманістичних засад держави і суспільства, захистом прав і свобод громадянина і людини. У вузькому сенсі він пов’язаний з гуманним ставленням до потерпілого і правопорушника. Його значення обумовлене тим, що основою гуманного ставлення виступає зміст гуманістичних цінностей, гуманне ставлення до правопорушника визначається характером і ступенем небезпеки, скоєного правопорушення, в строгих рамках конкретного правового відносини відповідальності.

Ступінь турботи про потерпілого визначається вмістом конкретного виду юридичної відповідальності (від тяжкості і значущості шкоди, завданої інтересам потерпілого).

Основні положення принципу гуманізму

Принцип гуманізму, який реалізується в сфері юридичної відповідальності, ґрунтується на таких положеннях:

 • має включати забезпечення гуманістичних засад соціальної держави і суспільства;
 • визначення відображає всю сукупність інтересів і прав особистості, а не зупиняється на сфері безпеки;
 • передбачає пріоритетний захист прав і інтересів особистості;
 • законодавча дефініція повинна відображати всі аспекти гуманізму;
 • гуманність реалізується з урахуванням ступеня і характеру суспільної небезпеки правопорушення, значущості завданих збитків.
ПОДІЛИТИСЯ: