Ознаки муніципального права

Загальна характеристика ознак галузі права

Будь-яке явище, категорія в юридичній науці і правозастосовчій практиці характеризується наявністю низки власних ознак, що свідчать про їхню унікальність, самостійності, і дозволяють, в зв’язку з цим, відмежовувати відповідні об’єкти один від одного. Галузі права, як ключові елементи будь-якої національної правової системи, в цьому питанні не стали винятком, і кожна з них має певну сукупністю власних ознак.

При цьому як частково було зазначено вище, стосовно до юридичних галузях вивчення ознак дозволяє відповідати на питання про те чи можна той чи інший масив правового регулювання визнавати в якості самостійної галузі права або коректніше буде визнавати його як інституту або підгалузі інший, вже існуючої правової галузі .

Кількість і характеристика відповідних ознак юридичної галузі в юридичній науці оцінюються по-різному: найбільш загальновизнаною точкою зору виступає положення про те, що для визначення самостійності юридичної галузі необхідна наявність двох ключових ознак – предмета галузі та сукупності особливих прийомів і способів правового регулювання тих суспільних відносин, які складають відповідний предмет – галузевого методу.

Однак згодом, особливо в сучасній юридичній науці, активно пропонується підхід про те, що для визначення самостійності юридичної галузі досить наявності єдиного критерію – предмета правового регулювання. При цьому слід звернути увагу на те, що відповідних підхід в юриспруденції підданий обгрунтованій критиці, в тому числі тому, що прийняття його в якості єдино вірного з неминучістю призведе до виникнення в юридичній науці величезної кількості самостійних галузей права, в зв’язку з тим, що кожної більш-менш самостійної групі норм права, що регулює навіть саму незначну за обсягом якісно однорідну групу суспільних відносин, має бути надано «статус» самостійної галузі права.

Представники третього підходу в юридичній науці, визнаючи важливість розглянутих вище ознак юридичної галузі, вказують на необхідність оцінки поряд з ними наявність особливої ​​функціональної спеціалізації правової галузі, галузевої системи і структури, яка передбачає наявність норм, загальною для всього масиву нормативно-правового регулювання – тобто загальної частини і т.д.

Розглянемо відповідні ознаки докладніше, стосовно галузі муніципального права

Предмет і метод муніципального права як ознаки самостійної галузі

В якості першого і загально визнаного ознаки в юридичній науці прийнято називати предмет правового регулювання:

Предмет муніципального права – багатопланова складна сфера суспільних відносин, регульованих декількома галузями права, складова в сукупності зміст місцевого самоврядування в України.

Розкриваючи предмет муніципального права більш детально необхідно звернути увагу на те, що його зміст становлять такі суспільні відносини:

  • Територіальні та організаційні основи місцевого самоврядування, тобто визначення форм муніципальних утворень, їх території, складу органів управління і т.д .;
  • Процедура і порядок діяльності органів місцевого самоврядування, правове становище посадових осіб відповідних органів;
  • Фіскальна політика муніципального освіти, пов’язана в тому числі, з встановленням місцевих податків і зборів, а також регламентацією порядку їх справляння, формуванням і затвердженням місцево бюджету і т.д .;

Переходячи до розгляду питання про методи правового регулювання відносин, що входять в предмет муніципального права, як про самостійне ознаці даної галузі права необхідно звернути увагу на те, що в рамках даної галузі переважно використовуються всі ті прийоми і способи, які характерні для публічно-правових галузей – тобто заборони, зобов’язування і дозволу, з яких, в свою чергу, формуються конкретні режими правового регулювання муніципальної-правових відносин.

Однак однією з особливостей муніципального права в цій частині виступає присутність певного диспозитивного початку в регулюванні відповідних суспільних відносин:

Інші ознаки муніципального права

У юридичній літературі, як було зазначено вище, існує точка зору про необхідність розгляду як ознака юридичної галузі відповідної галузевої системи і структури правового регулювання. Стосовно до муніципальному праву існує точка зору про те, що загальну частина даної галузі утворюють, так звані, загальногалузеві узагальнення, напрямні в свою чергу норми інших галузей в рамках муніципального права, і що містяться, переважно в Конституції України.

Крім того, в систему муніципального права поряд з відповідними положеннями, тобто власне муніципальної-правовими нормами, слід включати елементи інших галузей права, які беруть участь у правовому регулюванні відносин місцевого самоврядування, в тому числі правові приписи цивільно-правового характеру, земельного, водного, адміністративного права і т.д.

При цьому цілісність муніципального права в таких умовах забезпечується перш за все наявністю єдиної конституційної основи територіальних, організаційних, функціональних, матеріально-фінансових форм місцевого самоврядування. Конституційні норми лежать в основі обох напрямків дії муніципального права.

Посилання на основну публікацію