Охорона праці та екологічна безпека

Сутність поняття охорони праці

Працею називається свідома діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей для задоволення своїх потреб або отримання прибутку в будь-якій формі.

Праця не тільки є головним джерелом головним джерелом всіх матеріальних благ. Завдяки праці відбувалося формування як самої людини, так і людського суспільства. Трудова діяльність – це основа і структурна одиниця виробництва. Від її ефективності залежить рівень розвитку виробництва і суспільства. Відповідно до теорії Адама Сміта і Давида Рікардо завдяки праці створюється додаткова вартість виробленої продукції.

В ході виробничої діяльності людина вступає в різні відносини. Це система відносин «людина – природа», «людина – людина», «людина – виробництво», «людина – держава», «людина – суспільство». Кожна з цих форм відносин передбачає взаємний вплив суб’єктів відносин. Отже, на людину в процесі його виробничої діяльності впливають багато факторів.

Під охороною праці розуміється система засобів і заходів, спрямованих на захист працівника від впливу несприятливих факторів, що виникають під час його виробничої діяльності, збереження його здоров’я і працездатності.

Дана система складається з наступних складових:

  • організаційні заходи;
  • нормативна база;
  • матеріально-технічне забезпечення безпеки праці;
  • психологічна підготовка співробітників і керівництва;
  • соціальна база;
  • суспільно-пропагандистські заходи.

Завдання всього комплексу захисту праці полягає у виявленні небезпечних і шкідливих факторів, що впливають на учасників виробничого процесу. Після цього необхідною умовою (кроком) є розробка системи інструкцій по техніці безпеки для кожного учасника і на кожному етапі виробництва і формування спеціальної служби по контролю за умовами праці. Наступним кроком має стати обладнання належним чином робочого місця співробітників відповідно до вимог техніки безпеки і, в разі необхідності, забезпечення працівників спеціальними засобами захисту (як індивідуальними, так і колективними).

Важливою умовою забезпечення безпеки в процесі праці є і рівень підготовки працівників (знання, вміння, досвід роботи, готовність до позаштатних ситуацій) дотримання ними правил техніки безпеки. Крім того кожен працівник повинен мати чітке уявлення про свою соціальну захищеність в разі виробничої травми або професійного захворювання. У цьому питанні велика роль відводиться засобам масової пропаганди і рівню суспільної свідомості.

Загальне поняття про екологію

Сьогодні існує кілька значень терміна «екологія». Він може позначати як галузь людських знань, так і стан зовнішнього середовища.

Екологія – це наука, що вивчає закономірності розвитку навколишнього середовища, напрямки і характер її змін під впливом виробничої діяльності і її вплив на людину і суспільство.

Екологія у вузькому сенсі – це стан умов зовнішнього середовища.

Всі фактори зовнішнього середовища, які впливають на людину, називаються екологічними факторами. За своєю природою екологічні фактори поділяються на:

  • абіотичні (фактори неживої природи);
  • біотичні (фактори живої природи);
  • антропічний або антропогенні (пов’язані з діяльністю людини).

Сучасна екологія вивчає як вплив зовнішнього середовища на людину, так і вплив виробництва на природу (зовнішнє середовище), закономірності цих впливів. Зміни, що відбуваються під впливом виробничого впливу, можуть також впливати на людину. Особливо ретельно вивчаються небезпечні і шкідливі впливи.

Небезпечним вважається вплив факторів, яке може призвести до травмування людей або загибель людини.

Шкідливим називають вплив факторів, що при тривалому систематичному впливі може викликати зниження працездатності працівника або поява професійних захворювань (рівень шуму, вібрації, радіації і т.п.).

Понятті екологічної безпеки

Екологічною безпекою називається комплекс заходів щодо зниження негативних впливів виробничої та громадської діяльності людини на навколишнє середовище і захист людини від наслідків цього впливу.

Основними видами забруднень навколишнього середовища є фізичне, хімічне та біологічне. У категорію фізичного забруднення входять механічне забруднення (дрібними частинками речовини), температурне забруднення, шумове забруднення, електромагнітне забруднення. В останню категорію входять всі види випромінювань.

Хімічне забруднення відбувається в результаті попадання в навколишнє середовище різних хімічних сполук. Вони можуть викликати різні хімічні реакції в навколишньому середовищі і впливати на здоров’я людини. Біологічне забруднення відбувається в результаті поширення живих організмів, які завдають шкоди людині або сфери його проживання.

Питання екологічної безпеки в охороні праці

Екологічна безпека в охороні праці передбачає дотримання працівником норм і правил техніки безпеки. Особливо це стосується шкідливих виробництв. Наприклад, якщо у виробництві застосовуються токсичні речовини, то вони повинні бути сертифіковані, строго обмежені в дозах, а працівники повинні бути захищені засобами індивідуального захисту і мати спеціальний допуск до проведення даних видів робіт.

Якщо в процесі виробництва в навколишнє середовище потрапляють шкідливі і небезпечні речовини, то подібне виробництво має в обов’язковому порядку обладнані фільтрами і нейтрализаторами. Може виникати небезпечна концентрація хімічних сполук або мікроорганізмів в повітрі (загазованість або задимленість). У таких випадках працівники повинні бути забезпечені засобами захисту органів дихання та зору (респіратори, окуляри, протигази, маски), рукавичками та спецодягом.

У разі систематичного і тривалого впливу на людину шкідливих факторів (отруйних речовин, психологічних навантажень, електромагнітного поля, радіаційного фону, несприятливих температур та ін.) Може статися накопичення цих речовин організмі людини або підсумовування їх впливів. У таких випадках існує небезпека виникнення професійних захворювань або зниження працездатності. З метою профілактики цих процесів і для зниження впливу шкідливих чинників працівникові можуть надаватися посилене харчування (молочні і калорійні продукти), скорочений робочий день, подовжений відпустку, скорочений трудовий стаж (вихід на пенсію на пільгових умовах), забезпечення реабілітації у відомчих лікувально-профілактичних установах .

Посилання на основну публікацію