Об’єкти і суб’єкти муніципального права

Об’єкти муніципального права

Найважливішою характеристикою будь-якої самостійної галузі права виступає характеристика її об’єкта – тобто тієї частини суспільного життя, явища або процесу на якій безпосередньо направлено регулятивний вплив відповідної правової галузі. Що стосується аналізованої галузі муніципального права, об’єкт може бути визначений таким чином:

  • Об’єкт муніципального права – сукупність врегульованих нормами даної галузі муніципальної-правових відносин, що виникають, існують і припиняються, в процесі організації і функціонування місцевого самоврядування в Україні.
  • При цьому в юридичній науці підкреслюється те, що для відокремлення об’єкта муніципального права від об’єктів інших суміжних галузей права (конституційного, адміністративного, і т.д.), необхідно враховувати ті ознаки, які характеризують суспільні відносини, що входять до відповідний об’єкт. У числі таких ознак називають:
  • Локальний характер території поширення виникнення і реалізації муніципальної-правових відносин, обмежений межами конкретного муніципального освіти;
  • Особлива сфера реалізації муніципальної-правових відносин, в’язана з діяльністю по організації і здійсненню завдань місцевого самоврядування в України;
  • Об’єкт муніципального права відрізняється комплексність характеру його змісту, обумовлена ​​необхідністю реалізації відповідних суспільних відносин у всіх сферах життя муніципального освіти: економічної, бюджетної, соціальної, культурної і т.д .;
  • Особливості суб’єкта правовідносин, що складають об’єкт муніципального права, пов’язана з тим, що в якості однієї зі сторін в таких правовідносинах обов’язково бере участь орган місцевого самоврядування, його посадової особа або населення муніципального освіти, як особливий суб’єкт муніципальної-правових відносин.

Останній з вищеназваних ознак об’єкта муніципального права має вкрай важливе значення в процесі його визначення. У зв’язку з цим представляється необхідним детально проаналізувати коло суб’єктів муніципального права.

Муніципальне утворення як особливий суб’єкт муніципального права
Ключовим суб’єктом суспільних відносин, що становлять об’єкт муніципального права, виступає муніципальне утворення:

Муніципальне утворення – це населена території, в межах якого безпосередньо населенням або в рамках діяльності обираються представницьких органів здійснюється місцеве самоврядування, тобто вирішення питань місцевого значення.

Говорячи про характеристику муніципального освіти слід виділяти наступні ключові ознаки:

  • Муніципальне утворення створюється в одній з форм, передбачених нормами чинного українського законодавства. В даний час передбачено сім таких форм;
  • Муніципального утворення на праві власності належить певне майно, щодо якого цей суб’єкт має право здійснювати передбачені цивільним законодавством повноваження щодо його використання і відчуження в порядку і на умовах, передбачених чинним федеральним або регіональним законодавством;
  • Права і обов’язки муніципальних утворень, передбачені в якості елементів їх правового статусу, реалізуються в результаті дій створених в установленому порядку органів місцевого самоврядування (або їх посадовими особами) або безпосередньо населенням муніципального освіти;
  • Муніципальні освіти мають право на володіння власною символікою – гербом, гімном і т.д., в рамках яких відображаються історичні, соціально-культурні, історичні та інші місцеві традиції.

Інші суб’єкти муніципального права

Поряд з самим муніципальним освітою, виділяються і інші суб’єкти муніципального права. В першу чергу, таким суб’єктом є населення муніципального освіти. Значимість населення, як суб’єкта даної галузі права обумовлена ​​тим, що воно наділене правом прийняття рішень з питань місцевого значення.

Так, наприклад, чинним законодавством передбачена можливість безпосереднього вирішення населенням муніципального освіти питань місцевого значення шляхом проведення референдуму, сходу громадян, виборів та інших форм безпосереднього волевиявлення.

Конкретні форми, порядок та процедурні особливості безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування встановлюються статутом відповідного муніципального освіти, в суворій відповідності з федеральним і регіональним законодавством.

Наступним суб’єктом муніципального права, безпосередньо пов’язаним з волевиявленням місцевого населення виступають виборні та інші органи місцевого самоврядування, наділені повноваженнями на вирішення питань місцевого значення, в тому числі: виборна посадова особа, представницький орган і т.д., що наділяються в результаті їх призначення на посаду в рамках народного волевиявлення власної компетенції для вирішення питань місцевого значення, відповідно до статуту конкретного муніципального освіти.

Відповідною компетенцією органів місцевого самоврядування, як суб’єктів муніципального права, передбачається обов’язок управління муніципальної власністю, формування, затвердження і реалізації бюджету муніципального освіти, а також можливість прийняття юридично-значимих рішень з найрізноманітніших питань місцевого значення, віднесених до сфери відання муніципального освіти.

Крім того, в числі носіїв прав і обов’язків в рамках правових відносин у сфері місцевого самоврядування в окремих випадках можуть визнаватися органи державної влади України і суб’єктів України , державні та муніципальні унітарні підприємства, групи громадян і т.д.

Посилання на основну публікацію