Збитки, компенсація збитку та відсотки за договором міжнародної купівлі-продажу товарів

Відповідно до Віденської конвенції 1980 р. збитки за порушення договору однією із сторін становлять суму, рівну тому збитку, включаючи упущену вигоду, який понесе інша сторона внаслідок порушення договору. Такі збитки не можуть перевищувати шкоди, яка порушила договір, передбачала чи повинна була передбачати в момент укладення договору як можливий наслідок його порушення, враховуючи обставини, про які вона в той час знала чи повинна була знати.

Сторона, що вимагає відшкодування збитків, може стягнути різницю між договірною ціною і ціною по досконалої замість угоді, а також будь-які додаткові збитки, якщо договір розірвано і якщо розумним чином і в розумний строк після розірвання покупець купив товар взамін або продавець перепродав товар.

Коли договір розірвано і є поточна ціна на даний товар, сторона, що вимагає відшкодування збитків, може, якщо вона не здійснила закупівлю або перепродаж вимагати різницю між ціною, встановленою в договорі, і поточною ціною на момент розірвання договору, а також відшкодування будь-яких додаткових збитків, які можуть бути стягнуті. Однак, якщо сторона, що вимагає відшкодування збитків, розірвала договір після прийняття товару, замість поточної ціни на момент розірвання договору застосовується поточна ціна на момент такого прийняття (т. е. переважаюча в місці, де повинна була бути здійснена поставка, або, якщо в цьому місці не існує поточної ціни, — ціна в такому іншому місці, яке служить розумною заміною, з урахуванням різниці у витратах на транспортування товару).

Сторона, що посилається на порушення договору, повинна вжити таких заходів, які є розумними за даних обставин для зменшення збитку, включаючи упущену вигоду, що виникає внаслідок порушення договору. Якщо вона не вживає таких заходів, то порушила договір сторона може вимагати скорочення відшкодовуваних збитків на суму, на яку вони могли бути зменшені.

Компенсація шкоди

Згідно з Принципами міжнародних комерційних договорів (УНІДРУА) потерпіла сторона має право на повну компенсацію збитку, що виник в результаті невиконання. Такий збиток включає будь-які понесені стороною втрати і всяку вигоду, якої вона позбулася, з урахуванням будь-якої вигоди потерпілої сторони, отриманого нею у результаті того, що вона уникла витрат або збитків. Відшкодовується шкода може мати матеріальний характер і включати, наприклад, шкоду здоров’ю або моральну шкоду.

Компенсації підлягає лише шкода, включаючи майбутній збиток, який встановлений з розумним ступенем достовірності. Компенсації може підлягати втрата сприятливої можливості, пропорційно ймовірності її виникнення. Якщо розмір збитків не може бути встановлений з розумним ступенем достовірності, визначення їх розміру здійснюється на розсуд суду.

Сторона, яка не виконала зобов’язання, відповідає тільки за збитки, які вона передбачала або могла розумно передбачити при укладенні договору як вірогідний наслідок її невиконання.

Якщо шкоду заподіяно частково в результаті дії або упущення потерпілої сторони або іншої події, щодо якої вона несе ризик, розмір відшкодовуваних збитків повинен бути зменшений в тій мірі, в якій ці фактори сприяли виникненню шкоди з урахуванням поведінки кожної із сторін.

Відсотки

Якщо сторона допустила прострочення у сплаті ціни або іншої суми, інша сторона має право на відсотки з простроченої суми, без шкоди для будь-якої вимоги про відшкодування збитків, які можуть бути стягнуті.

Розмір відсотків річних повинен складати середню банківську ставку по короткостроковому кредитуванню першокласних позичальників, переважну стосовно валюти платежу в місці платежу, або, якщо така ставка відсутня в цьому місці, то таку ж ставку в державі валюти платежу. При відсутності такої ставки в будь-якому з цих місць в якості ставки відсотків річних повинна застосовуватися відповідна ставка, встановлена законом держави валюти платежу.

Потерпіла сторона має право на відшкодування додаткових збитків, якщо несплата заподіяв їй більший збиток.

Якщо не погоджено іншого, відсотки річних на суму збитків, що сплачуються за невиконання негрошового зобов’язання, що нараховуються з моменту, коли відбулося невиконання.

Збитки повинні бути виплачені одноразово у повній сумі. Однак вони можуть бути виплачені по частинах, якщо характер шкоди робить це прийнятним. Збитки, виплачувані по частинах, можуть бути індексовані. Їх обчислюють або у валюті грошового зобов’язання, або у валюті, в якій був понесений збиток, залежно від того, що більше відповідає обставинам.

Якщо договір передбачає, що неисполнившая сторона повинна сплатити встановлену суму потерпілій стороні за допущене порушення, потерпіла сторона має право отримати цю суму, незалежно від розміру дійсно понесених еке шкоди. Однак незалежно від будь-якої угоди про інше, встановлена сума може бути знижена до розумних меж, якщо вона надмірно велика з урахуванням виник від невиконання збитку та інших обставин.

Посилання на основну публікацію