Види галузей права

Національна система права України включає в себе наступні галузі:

 

 • – конституційне право;
 • – цивільне право;
 • – адміністративне право;
 • – кримінальне право;
 • – трудове право;
 • – сімейне право;
 • – земельне право;
 • – аграрне право;
 • – фінансове право;
 • – кримінально-виконавче право;
 • – цивільне процесуальне право;
 • – кримінальне процесуальне право.

 

(Можливо вже щось змінилось, будьте уважні)

 

Крім перерахованих вище інколи називають і інші галузі права, що з’явилися відносно недавно і які в даний час знаходяться в стадії подальшого формування. До таких галузей належать адміністративно-процесуальне право, підприємницьке право, банківське право, право соціального забезпечення та деякі інші галузі.

Всі галузі права за змістом можуть бути поділені на матеріальні і процесуальні. До матеріального права належать галузі, норми яких безпосередньо регулюють змістову сторону суспільних відносин. Процесуальне право включає ті галузі, в яких встановлюється порядок вирішення юридичних справ, тобто регламентується процедура реалізації і захисту норм матеріального права. Процесуальні норми не містять відповіді на питання про те, як слід вирішувати той чи інший спір, а визначають лише порядок його дозволу.

Своєрідність системності права проявляється також в його поділ на приватне і публічне. У відповідності з цією класифікацією до галузей приватного права відносяться ті, які, в першу чергу, виражають інтереси окремої особистості. Відносини у сфері приватного права будуються на основі рівності та вільного волевиявлення їх учасників.

Публічне право включає в себе норми, що регулюють відносини держави та її органів з громадянами та іншими організаціями. Норми публічного права пов’язані з загальними (публічними інтересами всіх членів суспільства. У цих відносинах держава є носієм владних повноважень і може вимагати від інших суб’єктів дотримання чинного законодавства, а також застосовувати в необхідних випадках кошти державного примусу.

Галузі права можна також класифікувати за циклами. В основі виділення кожного циклу знаходиться профілююча галузь права, яка групує навколо себе тяжіють до неї галузі права. Юридична наука виділяє наступні цикли:

 • – державно-правовий;
 • – цивілістичний;
 • – криміналістичний;
 • – адміністративно-правовий;
 • – процесуальний.

Особливе місце в системі білоруського права займає міжнародне право. Норми міжнародного права не входять в національну систему законодавства і утворюють самостійну систему. Міжнародне право поділяється на міжнародне публічне і міжнародне приватне право.

Міжнародне публічне право регулює відносини між державами з питань правосуб’єктності держав і міжнародних організацій, правового положення і діяльності дипломатичних органів.

Міжнародне приватне право регулює майнові та інші відносини з участю іноземних фізичних осіб і організацій.

Внутрішньодержавне і міжнародне право тісно пов’язані один з одним. У Конституції Республіки Білорусь закріплено положення, згідно з яким держава визнає пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм національного законодавства.

Посилання на основну публікацію