Укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір може бути укладений шляхом акцепту оферти або у результаті поведінки сторін, досить свідчить про угоду.

Відповідно до Віденської конвенції 1980 р. оферта — це пропозиція про укладення договору,’До якого пред’являються певні вимоги:

1. Пропозиція має бути адресоване одному або декільком конкретним особам. Пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, розглядається лише як запрошення робити оферти, якщо інше прямо не зазначене особою, яка зробила таку пропозицію.

2. Пропозиція має бути достатньо визначена і виражати намір оферента вважати себе зв’язаним у разі акцепту. Пропозиція є достатньо визначеною, якщо в ньому зазначено товар та безпосередньо чи опосередковано встановлюються кількість і ціна або передбачається порядок їх визначення.

Оферта набирає сили, коли вона отримана адресатом оферти.

Відкликання та скасування оферти може відбуватися в наступних випадках:

1. Вона може бути скасована оферентом, якщо повідомлення про скасування отримано адресатом оферти раніше, ніж сама оферта, чи одночасно з нею.
2. Вона може бути відкликана оферентом, поки договір не укладено, якщо повідомлення про відкликання буде одержано адресатом оферти до відправлення ним акцепту.

Оферта не може бути відкликана:

1. якщо в ній вказується через встановлення певного строку для акцепту або іншим чином, що вона є безвідкличною;

2. якщо для адресата оферти було розумним розглядати її як безвідкличну, і він діяв відповідно.

Оферта втрачає силу при отримання оферентом повідомлення про Відхилення оферти.
Акцепт — це заява або інша поведінка адресата оферти, що виражає згоду з офертою. Мовчання чи бездіяльність самі по собі не є акцептом.

Акцепт оферти набуває чинності в момент, коли він отриманий оферентом. Акцепт не має сили, якщо оферент не одержує його у встановлений строк, а якщо строк не встановлено, то в розумний строк. При цьому в увагу приймаються обставини угоди, у тому числі швидкість використаних оферентом засобів зв’язку.

Усна оферта повинна бути акцептована негайно, якщо з обставин не випливає інше.

Однак, якщо через оферту або в результаті практики, яку сторони встановили у своїх взаємних відносинах, чи звичаю адресат оферти може, не сповіщаючи оферента, висловити згоду шляхом вчинення якої-небудь дії, зокрема дії, що стосується відправлення товару чи сплати ціни. Акцепт у даному разі набуває чинності в момент вчинення такої дії за умови, що воно вчинене у межах встановленого терміну.

Необхідно зазначити, що сторони договору пов’язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, і практикою, яку вони встановили у своїх взаємовідносинах. Сторони пов’язані звичаєм, який широко відомий і постійно дотримується в міжнародній торгівлі сторонами у відповідній області торгівлі, крім випадків, коли застосування такого звичаю було б нерозумним.

За загальним правилом акцепт повинен бути безумовним. Якщо він містить доповнення, обмеження іди інші зміни, то є отклоненибм оферти і являє собою зустрічну оферту.

Однак є виняток. Якщо відповідь на оферту, який має на меті служити акцептом, містить додаткові чи відмінні умови, не істотно змінюють умов оферти, то він є акцептом і, якщо оферент без невиправданої затримки не заперечить усно проти цих розбіжностей або не надішле повідомлення про це. Якщо він цього не зробить, то умовами договору будуть умови оферти зі змінами, що містяться в акцепті.
Додаткові чи відмінні умови щодо, серед іншого, ціни, платежу, якості й кількості товару, місця й строку поставки, обсягу відповідальності однієї зі сторін перед іншою або вирішення спорів вважаються такими, що істотно змінюють умови оферти.

Для акцепту встановлюються терміни:

— якщо це телеграма або лист — з моменту здачі телеграми для відправки або з дати, зазначеної в листі, йди, якщо така дата не вказана, з дати, зазначеної на конверті;
якщо по телефону, телетайпу або за допомогою інших засобів моментального зв’язку, розпочинається з моменту отримання оферти її адресатом.

Державні свята чи неробочі дні, що мають місце протягом строку для акцепту, при обчисленні не виключаються. Однак, якщо повідомлення про акцепт не може бути доставлене на адресу оферента в останній день зазначеного строку внаслідок того, що цей день у місці перебування комерційного підприємства оферента припадає на державне свято чи неробочий день, строк подовжується до першого наступного робочого дня.

Запізнений акцепт, тим не менш, зберігає чинність акцепту, якщо оферент без затримки повідомить про це адресата оферти усно чи надішле йому відповідне повідомлення. Коли з листа чи іншого письмового повідомлення, що містить запізнений акцепт, видно, що воно було відправлено за таких обставин, що якби пересилання було нормальним, воно було б отримано своєчасно, запізнений акцепт зберігає чинність акцепту, якщо оферент без затримки не повідомить адресата оферти усно, що він вважає свою оферту такою, що втратила чинність, або не надішле йому повідомлення про це.

Акцепт може бути скасований, якщо повідомлення про скасування одержано оферентом раніше того моменту або в той момент, коли акцепт повинен був би набути чинності.

Акцепт оферти набуває чинності в момент, коли він отриманий оферентом.

Договір вважається укладеним у момент, коли акцепт оферти набуває чинності між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов договору.

Відповідно до Віденської конвенції, заява про акцепт або будь-яке інше висловлення наміру вважаються «одержаними» адресатом, коли воно повідомлено йому усно або доставлено будь-яким засобом йому особисто, в його комерційне підприємство чи на його поштову адресу, або, якщо він не має комерційного підприємства чи поштової адреси, – за його місцем постійного проживання.

Згідно ст. 20 Загальних умов поставки між організаціями держав СНД сторона, яка одержала оферту, у 20-денний термін зобов’язана підписати (здійснити акцепт) і один примірник повернути оференту. Незгоду із запропонованим проектом не звільняє сторону про обов’язок підписання договору. У цьому випадку договір підписується разом з протоколом розбіжностей, про що робиться відповідна відмітка. Сторона, яка отримала договір з протоколом розбіжностей, у 20-денний термін зобов’язана розглянути їх, включити в остаточний варіант договору всі прийняті пропозиції, а неприйняті умови в цей же строк передати органу, що вирішує господарські спори за місцем знаходження постачальника. Якщо суперечка не буде переданий на вирішення зазначеного органу, то договір вважається укладеним в редакції сторони, яка направила протокол розбіжностей.

Посилання на основну публікацію