Резервні зобов’язання в торговому праві

Резервні зобов’язання — резервні акредитиви, банківські гарантії та інші зобов’язання, підлеглі Міжнародній практиці резервних зобов’язань (публікація МТП N 590, в редакції 1998 року, ISP98). Зобов’язання підпорядкований ISP98, якщо в текст включена відповідна обмовка.

Учасники резервних зобов’язань:

— банк-емітент — банк, що виставив резервне зобов’язання;
— бенефіціар — особа, зазначена в резервному зобов’язанні, наділена правом вимоги платежу за резервним зобов’язанням;
— підтверджуючий банк — банк, який відповідно до наданих йому банком-емітентом повноваженнями додає до зобов’язання банку-емітента зобов’язання провести платіж за резервним зобов’язанням;
— наказодавець — особа, за заявою і за рахунок якого виставляється резервне зобов’язання.

По резервному зобов’язанням банк-емітент зобов’язується провести платіж на вимогу бенефіціара при поданні ним документів у відповідності з умовами резервного зобов’язання.

Банк-емітент оплачує представлені йому по резервному зобов’язанням документи за пред’явленням, якщо тільки резервне зобов’язання не передбачає:

— акцепт переказного векселя, виставленого бенефіціаром на банк-емітент. В такому випадку оплата проводиться банком-емітентом шляхом своєчасного акцепту переказного векселя і платежу при настанні строку платежу;
— платіж з розстрочкою, коли банк-емітент оплачує вимога бенефіціара, своєчасно прийнявши на себе зобов’язання відкладеного платежу і потім у строк здійснивши такий платіж;
— негоціацію, коли банк-емітент оплачує вимога бенефіціара шляхом покупки документів без обороту.

Резервне зобов’язання є:

— безвідкличним (воно не може бути змінено чи скасовано банком-емітентом без згоди бенефіціара і підтверджуючого банку, за винятком випадків, прямо зазначених в резервному зобов’язанні);
— незалежною (зобов’язання банку-емітента за нього не залежать від: права або спроможності банку-емітента отримати відшкодування від наказодавця; права бенефіціара отримати платіж від наказодавця; наявності в резервному зобов’язанні посилання на яку-небудь угоду про подання відшкодування суми виробленого платежу або на лежачу в основі резервного зобов’язання операцію; інформованості банку-емітента про виконання або невиконання будь-якої угоди про відшкодування суми виробленого платежу або лежить в основі резервного зобов’язання операції);
— документарним (виконання банком-емітентом зобов’язань залежить від подання йому документів і перевірки за зовнішніми ознаками їх відповідності умовам резервного зобов’язання) і дійсним з моменту його виставлення без додаткових вказівок в його тексті.

Резервне зобов’язання вважається виставленим з того моменту, коли воно опинилося поза межами контролю банку-емітента, якщо в тексті резервного зобов’язання не зазначено інше. Дійсність резервного зобов’язання, а також зміни до нього з моменту його виставлення означає, що зобов’язання банку-емітента не залежать від того, чи уповноважений він наказодавцем на виставлення резервного зобов’язання, отримав банк-емітент належні йому платежі, отримав бенефіціар резервне зобов’язання або зміна до нього і ґрунтується він на них чи ні.

Види резервних зобов’язань:

1. Резервне зобов’язання виконання (Performance Standby) забезпечує виконання договірного зобов’язання наказодавця, крім зобов’язання здійснити платіж, а також покриття витрат, що виникли внаслідок невиконання зобов’язання наказодавцем.
2. Резервне зобов’язання повернення авансу (Advance Payment Standby) забезпечує виконання зобов’язання з повернення авансового платежу, здійсненого бенефіціаром користь наказодавця.
3. Тендерне резервне зобов’язання (Bid Bond / Tender Bond Standby) забезпечує виконання зобов’язань наказодавця у зв’язку з виграним їм тендером.
4. Резервне контробязательство (Counter Standby) забезпечує виставлення самостійного резервного чи іншого зобов’язання бенефіціаром резервного контробязательства.
5. Фінансове резервне зобов’язання (Financial Standby) забезпечує виконання зобов’язань по оплаті грошових коштів, включаючи будь-який фінансовий інструмент, що передбачає повернення позикових коштів.
6. Резервне зобов’язання безумовного платежу (Direct Pay Standby) забезпечує безумовне здійснення платежу, передбаченого іншим платіжним зобов’язанням, наприклад, фінансовим резервним зобов’язанням.
7. Страхове резервне зобов’язання (Insurance Standby) забезпечує виконання страхової суми перестрахувального зобов’язання наказодавця.
8. Комерційне резервне зобов’язання (Commercial Standby) забезпечує виконання зобов’язання наказодавця здійснити оплату за товари або послуги.
9. Синдиковане (консорциальное) резервне зобов’язання — резервне зобов’язання, яке з метою розподілу ризиків виставляється кількома банками-емітентами.

У резервному зобов’язанні повинні бути зазначені строк, адреса для подання документів, а також найменування того, кому документи повинні бути представлені, та спосіб їх подання. Якщо спосіб подання документів не вказаний, вони повинні бути представлені на паперових носіях. Винятком є випадок, коли вимагається подання тільки вимоги про платіж бенефіціара, який є учасником S. W. I. F. T. або банком, яке може бути представлено у вигляді повідомлення S. W. I. F. T. або іншого зразку, що тестується телетрансмиссионного повідомлення.

Етапи оформлення і реалізації резервних зобов’язань

Клієнти банку оформляють заяви на резервний акредитив на бланку заяви на акредитив, у якому:

— слова «безвідкличний акредитив» замінюються словами «резервний акредитив»;
— посилання про підпорядкування безвідкличного документарного акредитива Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів замінюється посиланням про підпорядкування резервного акредитива Міжнародній практиці резервних зобов’язань;
— заповнюються тільки графи, що містять необхідну для виставлення резервного акредитива інформацію.

Заяви на акредитив можуть також оформлятися на спеціальних бланках, форми яких розробляються банками-емітентами самостійно.

До заяви на резервний акредитив додається копія договору або іншого документа, з якого випливає необхідність виставлення резервного акредитива. Банк – емітент в необхідних випадках має право вимагати, а клієнт зобов’язаний подати й інші документи.

Зобов’язання клієнта і банку-емітента, що виникають у зв’язку з видачею резервного акредитива, оформляються в укладеному між ними договорі. Предметом такого договору може бути порядок відшкодування клієнтом банку-емітенту сум, виплачуваних по резервному зобов’язанням.

Уповноважений працівник банку-емітента перевіряє правильність оформлення заяви (правильність і повноту заповнення реквізитів, викладення умов резервного акредитива, наявність необхідних підписів та наявність на рахунку наказодавця необхідної суми грошових коштів, а також відповідності даних заяви на резервний акредитив даними договору або іншого документа, з якого випливає необхідність виставлення резервного акредитива.

При належному оформленні заяви на резервний акредитив і прийнятності для банку його умов заяву на акредитив приймається до виконання. Поштове або телетрансмиссионное повідомлення про виставлення резервного акредитива банку-емітенту надсилається бенефіціару безпосередньо або через банк-кореспондент банку-емітента, або передається із супровідним листом приказодателю для передавання бенефіціару.

Посилання на основну публікацію