Претензії та санкції у міжнародній торгівлі

Порушення договірних зобов’язань можна розділити на 2 частини:

1. Невиконання зобов’язання.
2. Неналежне виконання зобов’язання.

Відповідно до міжнародної правової практики, сторона, яка допустила порушення зобов’язань за контрактом, звільняється від відповідальності тільки за наявності обставин непереборної сили.

Основна мета відповідальності у контрактах – захист боку, права та інтереси якої порушені.

Способами захисту прав можуть бути:

— визнання права;
— відновлення становища, яке існувало до порушення права;
—припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
— визнання угоди недійсною і застосування наслідків її недійсності, встановлення факту нікчемності правочину і застосування наслідків її недійсності;
— самозахист права;
— відшкодування збитків;
— стягнення неустойки (штрафу, пені);
— припинення або зміна правовідношення;
— розірвання договору та ін.

У більшості міжнародних правових актів передбачається принцип – збитки стягуються на користь потерпілої сторони. Подібні положення містяться у Віденській конвенції 1980 р. і в Принципах УНІДРУА.

Збитки — витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження майна, а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах міжнародного торгового обороту, якби його право не було порушено. Збитки за порушення договору однією із сторін становлять суму, рівну тому збитку, включаючи упущену вигоду, який понесе інша сторона внаслідок порушення договору. Такі збитки не можуть перевищувати шкоди, яка порушила договір, передбачала чи повинна була передбачати в момент укладення договору як можливий наслідок його порушення, враховуючи обставини, про які вона в той час знала чи повинна була знати.

Якщо договір розірвано і якщо розумним чином і в розумний строк після його розірвання покупець купив товар взамін або продавець перепродав товар, сторона, що вимагає відшкодування збитків, може стягнути різницю між договірною ціною і ціною по досконалої замість угоді, а також будь-які додаткові збитки, які можуть бути стягнуті.

Неустойка — зобов’язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань.

У багатьох зовнішньоторговельних контрактах встановлюється обмежений розмір штрафних санкцій. Вони за своїми розмірами та порядком нарахування повинні вести до виконання зобов’язань, а не до руйнування винної сторони. Збільшення штрафних санкцій часто призводить до збільшення вартості товарів.

Як правило, максимальна величина штрафних санкцій зазвичай обмежується 8-10 % від вартості невиконаних в строк зобов’язань.

Методика розрахунку збитків узгоджується сторонами в процесі укладання контракту. У контрактах встановлюються граничні розміри збитків, при перевищенні яких покупці набувають право розірвати контракт і скористатися гарантією належного виконання контракту у разі, якщо вона передбачена його умовами. Отримані за цією гарантії кошти покупці використовують для покриття своїх збитків і витрат.

Посилання на основну публікацію