Права та обов’язки покупця за договором міжнародної купівлі-продажу товарів

Згідно з вимогами міжнародних конвенцій та внутрішнього законодавства більшості держав в обов’язки покупця входить приймання поставки товару і сплата за нього ціни відповідно до вимог договору та Віденської конвенції 1980 р.

Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний:
— здійснити всі дії, які можна було б розумно очікувати від нього для того, щоб дозволити продавцю здійснити поставку;
— прийняти товар.
Якщо на підставі договору покупець повинен визначати форму, розміри або інші дані, що характеризують товар, і якщо він не складе таку специфікацію або в погоджений строк, або в розумний строк після отримання запиту від продавця, останній може без шкоди для будь-яких інших прав, які він може мати, сам скласти цю специфікацію згідно з такими вимогами покупця, які можуть бути відомі продавцю. У тих випадках, коли продавець сам складає специфікацію, він повинен детально інформувати покупця про її зміст та встановити розумний строк, протягом якого покупець може скласти іншу специфікацію. Якщо після отримання повідомлення від продавця покупець не зробить цього у встановлений таким чином термін, специфікація, складена продавцем, буде обов’язковою.

Сплата ціни

Зобов’язання покупця сплатити ціну включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагатися згідно з договором або згідно з законами і приписами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу. У тих випадках, коли договір був юридично дійсним чином укладений, але в ньому прямо чи опосередковано не встановлюється ціна або не передбачено порядок її визначення, вважається, що сторони, при відсутності якої-небудь вказівки про інше, мали на увазі посилання на вартість, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за такі товари, що продавалися за порівнянних обставин у відповідній галузі торгівлі.
Якщо ціна встановлена залежно від ваги товару, то в разі сумніву вона визначається за вагою нетто.
Якщо покупець не зобов’язаний сплатити ціну в якомусь іншому визначеному місці, він повинен сплатити її продавця:
— у місці знаходження комерційного підприємства продавця;
— якщо платіж повинен бути здійснений проти передачі товару чи документів — в місці їх передачі.
Збільшення витрат за здійснення платежу, викликане зміною після укладення договору місцезнаходження комерційного підприємства продавця, відноситься на рахунок продавця.
Приблизно на таких же позиціях стоять положення Принципів міжнародних комерційних договорів (1994), розроблених Міжнародним інститутом уніфікації приватного права УНІДРУА. Згідно ст. 6.1.6. грошове зобов’язання має бути виконане в місці, де знаходиться комерційне підприємство кредитора. Виняток з цього правила встановлено для випадків виконання грошового зобов’язання шляхом грошового переказу. Покупець повинний сплатити ціну в той момент, коли продавець передає йому у розпорядження або сам товар, або товаророзпорядчі документи, якщо тільки він не зобов’язаний сплатити ціну в який-небудь інший конкретний термін. Продавець може обумовити передачу товару або документів здійсненням такого платежу.
Коли договір передбачає перевезення товару, продавець може відправити його на умовах, через яких товар або товаророзпорядчі документи не будуть передані покупцю інакше як проти сплати ціни.
Покупець не зобов’язаний сплатити ціну до тих пір, поки у нього не з’явилася можливість оглянути товар, за винятком випадків, коли погоджений сторонами порядок поставки або платежу несумісний з очікуванням появи такої можливості.
Покупець зобов’язаний сплатити ціну в день, який встановлено чи може бути визначений в договорі, без необхідності будь-якого запиту або виконання яких-небудь формальностей з боку продавця.

Перехід ризику

Втрата чи пошкодження товару після того як ризик перейшов на покупця, не звільняє його від зобов’язання сплатити ціну, якщо тільки втрата чи пошкодження не були викликані діями або упущеннями продавця.

Якщо договір купівлі-продажу передбачає перевезення товару і продавець не зобов’язаний передати його в якомусь визначеному місці, ризик переходить на покупця, коли товар здано першому перевізникові для передачі покупцеві згідно з договором купівлі-продажу. Якщо продавець зобов’язаний здати товар перевізнику в якомусь визначеному місці, ризик не переходить на покупця, поки товар не зданий перевізникові в цьому місці. Та обставина, що продавець управомочен затримати товаророзпорядчі документи, не впливає на перехід ризику. Однак ризик не переходить на покупця, поки товар чітко не ідентифікований для цілей цього договору шляхом маркування, за допомогою відвантажувальних документів, спрямованих на покупцеві повідомленням або іншим чином.
Покупець приймає на себе ризик у відношенні товару, проданого під час його знаходження в дорозі, з моменту здачі товару перевізнику, що видав документи, які підтверджують договір перевезення. Однак, якщо в момент укладення договору купівлі-продажу продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено чи пошкоджено, і він не сповістив про це покупця, така втрата або пошкодження знаходяться на ризик продавця.
Якщо покупець зобов’язаний прийняти товар не в тому місці, де знаходиться комерційне підприємство продавця, а в якому-небудь іншому місці, ризик переходить, коли настав строк поставки і покупець поінформований про те, що товар наданий в його розпорядження в цьому місці. Якщо договір стосується ще не ідентифікованого товару, вважається, що товар наданий у розпорядження покупця, поки він чітко ідентифікований для цілей цього договору.

Збереження товару

Якщо товар, відправлений покупцеві, був наданий у його розпорядження в місці призначення, і він здійснює право відмови від нього, покупець повинен вступити у володіння товаром за рахунок продавця за умови, що це може бути зроблено без сплати ціни і без нерозумних незручностей чи нерозумних витрат. Дане положення не застосовується в тому випадку, якщо продавець або особа, уповноважена на прийняття товару за його рахунок, перебуває в місці призначення товару.

Посилання на основну публікацію