Поняття, об’єкт і предмет загальної теорії держави і права

Будь-яка наука має власні об’єкт і предмет дослідження. Під об’єктом дослідження розуміють сукупність явищ, які вивчаються даною наукою. Наприклад, об’єктами вивчення всіх суспільних наук є суспільство, суспільну свідомість. Предмет дослідження науки становлять закономірності, пов’язані з виникненням, функціонуванням та розвитком її об’єкта.

Особливістю загальної теорії держави і права є те, що це — фундаментальна дисципліна. Це означає, що вона вивчає не одну певну сферу юридичної дійсності, а найбільш загальні закономірності – це стійкі зв’язки між об’єктами, що виражають сутність тих чи інших явищ і процесів. Крім того, загальна теорія держави і права розробляє категорії і класифікації, які використовуються в інших юридичних науках.

До об’єкту загальної теорії держави і права належать два феномена соціального життя – держава і право. Предметом загальної теорії держави і права є найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права.

Відповідно, загальної теорії держави і права, можна дати наступне визначення: це система теоретичних знань про сутність і найбільш загальні закономірності функціонування і розвитку державно-правових явищ.

Біля витоків загальної теорії держави і права перебувала дисципліна «Енциклопедія права», яка висвітлювала всі юридичні науки, роблячи мінімальний упор на теорію. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна сформувалася в дореволюційній Росії на початку XX ст. В наш час в країнах СНД цю дисципліну називають по-різному. У Росії прийнято назву «теорія держави і права», в Білорусі – «загальна теорія права», в Україні – «загальна теорія держави і права». Більш точним представляється останнім найменування. Так чи інакше, об’єкт і предмет у названих дисциплін загальний.

Виходячи з специфіки об’єкта загальної теорії держави і права, в ній виділяють два основних розділи: теорію держави (вивчає поняття держави, загальні закономірності його розвитку, функції, механізм та місце держави в політичній системі суспільства) і теорію права (вивчає поняття права; загальні закономірності, з ним пов’язані; норми права; правосвідомість, правовідносини тощо).

Вивчення теорії держави і теорії права в рамках одного навчального курсу виправдано. Два явища суспільного життя – право і держава – тісно взаємопов’язані: вони виникають одночасно і під впливом одних і тих же причин; виконують єдині економічні, політичні та соціальні функції і не можуть існувати один без одного. Держава здійснює процес управління суспільством за допомогою видання нормативних приписів; без примусової сили держави виконання правових приписів неможливо. Право впливає на державу. Воно обмежує діяльність державних органів рамками своїх норм, вводить її в законне русло.

Посилання на основну публікацію