Поняття Міжнародного торговельного права

Термін Міжнародне торговельне право широко став використовуватися недавно. В основному система понять і уявлень про торговому праві виділялася в національну ному праві держав. При здійсненні міжнародних економічних зв’язків виникає потреба міжнародного правового регулювання. Міжнародне торговельне право узагальнює і реалізує загальні тенденції міжнародної торгівлі.

Воно відрізняється змішаним характером (частково пуб – JVs. особистим, частково приватним) і регулює:
1. Торговельні відносини між державами.
2. Відносини між державою і суб’єктами торговельного права інших держав.

3. Відносини між суб’єктами торговельного права, коли їх комерційні підприємства знаходяться в різних країнах.

У 1966 році була утворена Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ, основним завданням якої стало вирішення питань прогресивного розвитку й уніфікації правових норм у сферах міжнародної купівлі-продажу товарів, міжнародних платежів, міжнародного комерційного арбітражу і т. п. Створення такого органу в системі ООН послужило поштовхом до всебічного вивчення та уніфікації норм Міжнародного торгового права. На жаль, на сучасному етапі становлення та розвитку даної галузі, немає єдиної думки щодо її поняття та предмета правового регулювання.

Думки сучасних вчених щодо місця Міжнародного торгового права умовно можна розділити на кілька груп:

1. Відносять Міжнародне торговельне право до Міжнародного економічного права, як підгалузі Міжнародного публічного права (Р. В. Тункін, М. М. Богуславський, Д. І. Фельдман та ін). Проте відсутня єдність думок щодо місця самого Міжнародного економічного права.

2. Міжнародне торговельне право — частина міжнародного приватного права. Багато навчальні заклади брали за основу цю конструкцію. Однак тут також відсутня повна ясність, і існують розбіжності в питанні визначення місця Міжнародного приватного права.

3. Міжнародне торговельне право — самостійна галузь права, яка має самостійний предмет правового регулювання.

З точки зору практики ЮНСІТРАЛ Міжнародне торгове право має свій особливий предмет правового регулювання. Даний підхід дозволяє широко розглядати комплекс міжнародного законодавства у сфері торгівлі і не заглиблюватися в особливості складного внутрішнього законодавства окремих держав. Виходячи з цього можна дати таке визначення:

Міжнародне торговельне право — це сукупність міжнародних правових норм, які регулюють відносини у сфері здійснення торгових угод між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах.

Посилання на основну публікацію