Поняття і класифікація функцій держави

Поняття та сутність держави, його призначення та форма належать до його статиці. Проте всебічне дослідження держави неможливе без вивчення динаміки, тобто дії, зміни, функціонування. Саме дія, діяльність держави по досягненню своїх цілей відображають виконувані їм функції. Функції держави не є незмінними, вони історичні і змінюються на різних стадіях розвитку суспільства і держави, залежать від тих цілей і завдань, які стоять перед конкретною державою на конкретному історичному відрізку часу.

Таким чином, функції держави — це основні напрямки його діяльності по здійсненню найважливіших стоять перед ним завдань.

На відміну від функцій численних державних органів, спеціально призначених для певної діяльності, функції держави охоплюють його діяльність в цілому. Їх реалізації підпорядкована робота всього державного апарату і кожного органу окремо. Тому всі функції конкретних державних органів підпорядковані функціям держави і не можуть їм суперечити. Отже, діяльність всіх державних органів не може не відбуватися у руслі основних функцій держави.

Кожна функція держави має свій об’єкт впливу і свій зміст. Розмежування функцій проходить по конкретних об’єктах. Зміст функцій свідчить про те, що саме робить держава, які управлінські рішення в цій сфері вона здійснює, чим конкретно займаються її органи.
Залежно від того, в якій сфері дії здійснюються функції, вони поділяються на внутрішні і зовнішні. Перші пов’язані з реалізацією завдань усередині держави, другі — на міждержавному рівні.

До внутрішніх функцій належать:

– економічна функція — вироблення і реалізація стратегічних напрямків економічного розвитку країни;
– фінансова функція — податкова та бюджетна політика держави, збір і розподіл грошових коштів;
– ідеологічна функція — розробка та підтримка державної ідеології, діяльність держави у сфері освітньої та культурної політики, взаємодії з ЗМІ;
– соціальна функція — забезпечення соціальної захищеності особистості, нормальних умов життя для всіх членів суспільства;
– функція охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку — захист принципу поділу влади, зміцнення правопорядку, забезпечення прав і свобод людини;
– екологічна функція — вироблення правового режиму природокористування;
– культурна функція — підтримка розвитку культури, національної літератури, мистецтва, кіно, науки, системи освіти.

До зовнішніх функцій належать:

– забезпечення обороноздатності країни;
– взаємовигідне співробітництво з іншими державами;
– участь у діяльності по забезпеченню миру й колективної безпеки.

Ряд функцій держави носить змішаний характер, тобто вони одночасно є і внутрішніми, і зовнішніми. Це, зокрема, відноситься до функції збереження державної цілісності як умови виживання і розвитку суспільства. Ця функція виникає разом з державою і зникає разом з ним. Держава, яка не спроможна забезпечити власну безпеку, не зможе забезпечити і благополуччя своїх громадян. До прикордонних функцій може бути віднесена і екологічна.

За тривалістю дії функції держави класифікуються на постійні та тимчасові.

В залежності від значення для даного функції держави поділяють на основні та допоміжні.

За сферами суспільного життя виділяють функції економічні, політичні, соціальні, ідеологічні і т. д.

Виділення соціальної функції як одного з найважливіших напрямів діяльності держави пов’язується зі становленням у XX ст. так званої «держави загального добробуту» (Welfare State) або соціальної держави. Соціальна держава виявляє всебічну турботу про добробут громадян, гарантує їм гідний рівень життя та надає широкий набір соціальних благ (зайнятість, медична допомога, пенсійне забезпечення та ін.). В наші дні теорія соціальної держави увійшла до законодавства багатьох країн.

Посилання на основну публікацію