Цінні папери як об’єкт міжнародних торгових угод

При здійсненні міжнародних торгових угод велике значення приділяється використанню цінних паперів, що служать цілям захисту інтересів кредиторів і боржників, полегшують процедуру зняття зобов’язань і розрахунків, є об’єктом торгівлі.

Під цінним папером слід розуміти документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред’явленні. З передачею цінного паперу переходять усі права, які ним посвідчуються в сукупності.

Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:

— пред’явникові цінного паперу (цінний папір на пред’явника);
— названій у цінному папері особі (іменний цінний папір);
— названій у цінному папері особі, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу особу (ордерний цінний папір).

Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.

Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення вимог (цесії).

Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису — індосаменту. Індосант несе відповідальність не тільки за існування права, але й за його здійснення. Індосамент, здійснений на цінному папері, переносить усі права, посвідчені цінним папером, на особу, якій або за наказом якої передаються права за цінним папером, — індосата. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання).

Власник цінного паперу, який виявив підробку або підробку цінного паперу має право пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання, посвідченого цінним папером, та про відшкодування збитків.

Цінні папери можуть бути класифіковані за різними ознаками. За видом емітента, особи, що випустив цінний папір, вони поділяються на державні та приватні, випущені юридичними і фізичними особами (частина комерційних векселів). Предмет діяльності емітента також може служити підставою класифікації. Такий розподіл називається галузевим; можуть бути цінні папери банків, цінні папери торговельних організацій, цінні папери промислових компаній і т. д.

В залежності від обороту, в якому вони використовуються, цінні папери поділяються на пов’язані з рухом позичкового та промислового капіталу (основна маса цінних паперів), грошей (чеки), товарів (комерційні векселі).

У міжнародному торговельному обороті використовуються такі види цінних паперів:

— акції;
— облігація;
— простий і переказний вексель/тратта;
— чек;
— коносамент;
— варант;
— складське свідоцтво та ін.

Види прав, які посвідчуються цінними паперами, обов’язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного паперу та інші необхідні вимоги визначаються внутрішнім законодавством держав і міжнародними конвенціями.

Посилання на основну публікацію