Значення судового прецеденту в праві Європейського союзу

Основоположні риси європейського законодавства – принципи субсидіарності і пропорційності, поваги основних прав людини, правової визначеності та законних очікувань, рівності і недискримінації, співпраці, транспарентності – і судові рішення, на основі яких вони сформульовані.
В рамках інтеграційного процесу сформувалися два найважливіших судових органу – Європейський суд з прав людини та Суду Європейських співтовариств. У міру еволюції в ЄС затверджується трехзвенная структура. Кожна з судових інстанцій відіграє в межах своєї компетенції важливу роль в нормотворчому процесі. ЄСПЛ утворений на основі Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Його головне призначення – забезпечити дотримання все ми державами – учасниками Конвенції прийнятих ними на себе зобов’язань. Вважається, що ЄСПЛ грає субсидіарну роль, допомагаючи державам-учасницям виконувати свої зобов’язання і усувати виниклі порушення. На практиці найважливіша функція ЄСПЛ полягає не тільки в рас смотрении конкретних скарг. У його рішеннях дається всебічне тлумачення основних положень Конвенції. В результаті особливо значущі судові рішення набувають прецедентний характер. Формально обов’язкове лише для сторін спору, та дещо рішення стає на ділі самостійним джерелом права.
Виключно важливу роль у розвитку нормотворчого процесу в рамках Співтовариств і ЄС грають суди ЄС. Вони забезпечують однакове тлумачення і застосування права ЄС. Судова система ЄС з підписанням Ніццького договору 2001 г. включає Суд ЄС, Суд першої інстанції та спеціалізовані судові палати. Провідну роль у нормотворчій діяльності зберігає Суд ЄС, який виконує функції верховного, конституційного та суду касаційної інстанції. Завдяки преюдиціальне процедурі Суд ЄС, а почасти й СПИ, тол кує основні положення установчих договорів та інших нормативно-правових актів і формулює автономні поняття і концепції, які доповнюють і уточнюють положення нормативно-правових актів і вводять в дію нові принципово важливі для розвитку інтеграційного права положення. Такі, наприклад, концепція прямої дії, верховенства і інтегрованості права ЄС; концепція паралельного зовнішньополітичного супроводу, визначення поняття і змісту загальних принципів права ЄС і багато інших. Нерідко положення, розроблені і введені в практику Судом, отримують, вкорінення в нормативно-правових актах.

Посилання на основну публікацію