Види політичних систем суспільства

Загальна характеристика видів політичних систем суспільства

Політична система виступає традиційним невід’ємним компонентом будь-якого сучасного суспільства. Причому для кожної держави характерна власна політична система, що володіє сукупністю відмінних унікальних рис, що дозволяють проводити відмежування одних політичних систем від інших. У той же час, багато політичних системи мають певний набір схожих рис і сутнісних проявів політичної дійсності, що дозволяють об’єднувати їх в групи і різновиди.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що різноманіття фактично складаються політичних систем, що існують у сучасному світі, вказує на те, що на процес їх формування і функціонування одночасно впливає безліч факторів.

Так, наприклад, в числі факторів, що впливають на сутність і зміст сучасних політичних систем, в спеціальній політологічній літературі прийнято називати історичні традиції, культури, рівень і характер типу економічної системи, зрілість громадянського суспільства, географічні умови, і т. д.

У свою чергу, не дивлячись на наявність певних спільних рис, переважання тих чи інших факторів зумовлює особливості і неповторність кожної окремо взятої політичної системи.

Цінність проведення характеристики політичних систем з практичної точки зору полягає в тому, що вона дозволяє визначати необхідний рівень умов, що забезпечують можливість політичних інститутів ефективно функціонувати і успішно виконувати покладені на них політичні ролі.

Аналіз спеціальної літератури дозволяє зробити висновок про те, що в даний час сформовано безліч різних класифікацій видів політичних систем суспільства.

Зокрема, виходячи з формаційного критерію з урахуванням історичної ретроспективи політичні системи пропонується поділяти на рабовласницькі, феодальні, буржуазні і соціалістичні, властиві, відповідним суспільно-економічних формацій, що складалися в різних державах на різних етапах історичного розвитку.

Класифікація видів політичних систем в залежності від системоутворюючою соціального середовища.

Як було зазначено вище, в спеціальній політологічній літературі пропонуються різні підходи до проведення класифікації видів політичних систем. При цьому однією з найбільш поширених останнім часом класифікацією виступає диференціація політичних систем, в залежності від системоутворюючою соціального середовища. Так, в рамках зазначеного підходи пропонується виділяти:

  • Розподільні політичні системи, для яких характерне переважання державної власності, планово-розподільний характер товарно-грошових відносин в суспільстві, і т.д. У свою чергу, громадяни є мінімальний набір політичних прав, оскільки роль держави в таких системах надзвичайно висока не тільки в сфері економічного господарювання, а й у всіх інших галузях соціальної взаємодії;
  • Ліберально-демократична політична система, яка в економічній сфері ґрунтується на різноманітті і рівноправність всіх форм власності і ринковому типі товарно-грошових відносин. У свою чергу, в сфері соціальної взаємодії спостерігається широку економічну нерівність, що обумовлює економічну відмінностями між багатими і бідними. Держава, як компонент ліберально-демократичної політичної системи розглядається в якості охоронця прав і свобод громадян, покликаного забезпечувати правопорядок і створювати умови для розвитку ринкової економіки, втручання в яку з боку держави допускається в обмежених межах – для цілей забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
  • Конвергенціонні політичні системи, що поєднують риси всіх позначених систем, до числа яких, в даний час, відноситься, в тому числі політична система України. Зміст і особливості даного типу політичних систем обумовлюються перехідним станом соціального середовища, і пов’язаної з цим нестійкістю відповідних утворень.

Класифікація видів політичних систем за характером розподілу політичної влади в процесі управління

Ще однією класифікацією видів політичних систем, що набула широкого поширення в сучасних умовах, виступає їх диференціація виходячи з вирішення питання про те, розосереджена політична влада між рядом відносно самостійних суб’єктів, або, навпаки, концентрується «в одних руках».

Так, виходячи з означеного класифікаційного критерію прийнято виділяти:

  • Демократичні політичні системи, в умовах яких політична влада поділяється і розосереджується між рядом суб’єктів на засадах політичного плюралізму і принцип поділу влади. Крім того, для позначеного виду політичної системи в суспільстві характерно широке поширення і розвиток приватної власності, а також переважання цінностей парламентаризму – дійсною політичною владою володіють політичні партії, які отримують більшість голосів в результаті проведення конкурентних демократичних виборів;
  • Політичні системи тоталітарного типу, вирішальне значення в яких належить єдиною правлячої партії, яка не терпить будь-якого роду конкуренції в особі інших політичних сил. Мета відповідної партії в умовах тоталітарної політичної системи полягає в мобілізації широких верств населення на виконання розробляються і затверджуються нею політичних рішень.

Елементами політичної системи тоталітарного типу виступають партія (вождь), держава, підлеглі їм громадські організації (наприклад, профспілки, комсомол в радянській політичній системі) і населення ( “народ”), яке стає об’єктом маніпуляцій всіх цих політичних сил.

Посилання на основну публікацію