1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія
  3. Суб’єкти політичної системи суспільства

Суб’єкти політичної системи суспільства

Сутність суб’єктів політичної системи. Держава як ключовий суб’єкт політичної системи суспільства

Політична система, як невід’ємний компонент будь-якого суспільства характеризується наявністю складної внутрішньої організації, які обумовлюють різноманітність наукових точок зору і підходів до проведення її характеристики. Так, в найбільш загальному вигляді політична система може бути визначена наступним чином:

Політична система суспільства – це сукупність взаємодій і відносини політичних суб’єктів, пов’язаних із здійсненням політичної та державної влади, а також управління суспільством, організована на єдиній нормативно-ціннісній основі.

Аналіз наведеного визначення дозволяє зробити висновок про виняткову важливість проведення характеристики суб’єктів політичної систем для цілей формування повного і цілісного уявлення про сутність відповідної системи в цілому.

При цьому також слід звернути увагу на те, що ступінь і межі політичної діяльності розглянутих суб’єктів багато в чому залежать від існуючої політичної системи, з необхідністю, що визначає межі та норми політичної активності. Крім того, важливе значення в даному питанні належить соціальній структурі суспільства, різноманітних соціальних бар’єрів, громадському статусу різних верств і соціальних груп, окремої особистості, і т. д.

Проводячи загальну характеристику суб’єктів політичної системи слід зазначити, що виходячи зі ступеня залученості до політичного життя і безпосередню процедуру реалізацію влади, можуть бути виділені наступні групи суб’єктів політичної системи:

  • Власне політичні організації, цілі і напрямки діяльності яких безпосередньо пов’язані з відправленням політичної і державної влади (держава і політичні партії);
  • Не власні політичні організації, які побічно здійснюють політичну владу, однак відповідна діяльність не є основною метою і завданням функціонування даного суб’єкта політичної системи (наприклад, професійні асоціації та спілки, засоби масової інформації, і т.д.);
  • Неполітичні організації, які будучи елементом громадянського суспільства, фактично не беруть участі в здійсненні політичної влади (наприклад, спортивні організації).

У спеціальній літературі центральним суб’єктом політичної системи, яка займає провідне становище визнається держава, оскільки воно виступає в якості єдиного офіційного представника всього народу країни, а не тільки окремих соціальних груп, є єдиним носієм суверенітету, має апаратом публічності влади, правом на легальне застосування примусу, монополією на правотворчість, і т.д.

Партії та громадські об’єднання як суб’єкти політичної системи суспільства
Поряд з державою важлива роль серед суб’єктів політичної системи суспільства належить партіям і громадським об’єднанням, які в процесі взаємодії з державним апаратом надають дійсне вплив на характер і зміст відбуваються в державі явищ і процесів.

Політична партія – це об’єднання представників найактивнішої і організованою частини певної соціальної групи або класу, що виражає їхні інтереси виходячи з спільності поділюваних ідеологічних поглядів і цілі боротьби за політичну владу.

Суспільно-політичні рух – також об’єднання соціально і політично активної частини суспільства, що прагне виражати інтереси певних груп громадян і досягати будь-які значні суспільно-корисні цілі.

Для формування цілісного уявлення про місце і роль політичних партій і громадських рухів в політичній системі суспільства представляється необхідним детально зупинитися на відмінностях позначених категорій:

  • Для суспільно-політичного руху характерна більш широка, але в той же час більш різнорідна соціальна база – до одного і того ж руху одночасно можуть належати представники різних професійних, національно-етнічних груп, ідеологічних та релігійних уявлень, і т.д .;
  • Для суспільно-політичного руху в більшості випадків характерна наявність єдиної політичної концепції, обумовленої необхідністю вирішення однієї конкретної політичної проблеми, досягнувши якого відповідні руху припиняють своє існування;
  • Незалежно від цілей і напрямки діяльності, для суспільно-політичних рух не характерно прагнення до захоплення і утримання влади, що є відмінною рисою політичних партій.

Групи тиску як суб’єкт політичної системи суспільства

Ще однією категорією, традиційно відносять до числа суб’єктів політичної системи суспільства, виступають групи тиску:

Група тиску – це громадське об’єднання, активно прагне до задоволення власних інтересів і потреб соціальних спільнот, за допомогою цілеспрямованого впливу на структури політичної влади.

При цьому важливою характеристикою поняття «група тиску» виступає те, що відповідні суб’єкти здійснюють перетворення різних соціально-групових інтересів, що формуються в громадянському суспільстві, в власне політичний фактор, оскільки групи тиску, утворюючись в умовах відносного жорсткої організаційної структури, здатні надавати дійсне вплив на політичне життя країни, яке нерідко перевершує вплив політичних партій.

ПОДІЛИТИСЯ: