Суб’єкт і об’єкт політики

Для розвитку соціального суб’єкта в політичний необхідні три умови: політична свідомість – усвідомлення інтересів цілого і самосвідомість, т. є. Розуміння свого місця, ролі в системі політичних відносин; самоорганізація – усвідомлення можливостей і наслідків своїх політичних дій; активність – організація себе як цілого діючого суб’єкта, реальна діяльність в ім’я реалізації своїх інтересів.

Суб’єктами політики є ті учасники політичного життя, які здатні формулювати і реалізовувати власні цілі. До суб’єктів політики належать: особи, класи, соціальні верстви, політичні інститути, етноси, демографічні та конфесійні групи, що мають і реалізують у політичній діяльності свій соціально-політичний інтерес.

Особистість є політичним суб’єктом специфічного роду. Саме особистість, її інтереси ціннісні орієнтири і цілі є рушійним початком політичної активності націй, класів і т. Д. У політології особистість розглядається в трьох аспектах:

1) індивідуальні психофізичні особливості людини, специфічні звички, стиль поведінки і т. Д. (Основна увага приділяється політичним лідерам);

2) як представник групи: статусною, професійної, класової, соціально-етнічної, а також як виконавець заданої політичної ролі виборця, члена партії, міністра (не дозволяє відобразити автономію і активність індивіда як суб’єкта політики);

3) як самостійний, активний учасник політичного і громадського життя, що володіє свободою волі й унікальними у своєму роді рисами володіє політичним статусом громадянина (людина зазвичай взаємодіє з владою, виконує певні політичні обов’язки і виступає суб’єктом або об’єктом впливу політики).

Рівні суб’єктів: а) соціальний: включає в себе індивідів і різні соціальні верстви (особистість, націю, клас, професійну групу і т. Д.) Б) інституційний: охоплює держава, партії, профспілки, політичні рухи; в) рідше виділяють третій – функціональний – рівень, що включає соціальні інститути, призначені для виконання переважно неполітичних завдань.

Об’єкт в політиці – це та частина політичної реальності, системи, на яку спрямована діяльність суб’єкта політики. Об’єктом можуть бути політичні відносини, політична система з її інститутами, соціальні групи й особистості, що беруть участь у політичному процесі.

Суб’єкт і об’єкт в політиці взаємозамінні: одна і та ж соціальна група може одночасно виступати і суб’єктом, і об’єктом, і можуть мінятися місцями. Але вони й взаємозалежні: об’єкт впливає на суб’єкт, визначаючи методи і способи впливу, задаючи алгоритм політичної діяльності суб’єкта, і одночасно дії суб’єкта здатні змінювати об’єкт.

Посилання на основну публікацію