Принципи правової держави

Основними характеристиками правової держави є наступні:

1. Верховенство закону означає, що закони мають вищу юридичну силу в системі права, що діє в державі. Усі правові акти видаються органами державної влади, повинні відповідати законам, не суперечити їм Закони регулюють найбільш важливі, стрижневі сфери життя суспільства. Закон не допускає свавілля законодавця, в законах повинні виражатися об’єктивно складаються суспільні відносини, тенденції їх розвитку та самооновлення. Різного роду законодавчі обмеження і заборони суб’єктивного характеру підривають основи правової держави, стримуючи суспільний прогрес. Основним законом правової держави є конституція, що володіє верховенством по відношенню до всіх інших джерел права.

2. Панування права підтримується тим, що держава дотримується встановлених правові норми і ці норми є обов’язковими як для державних органів, так і для пересічних громадян.

3. В основі правової держави лежить принцип поділу влади: законодавчої, виконавчої та судової. Усі гілки влади мають бути чітко розмежовані, щоб не допустити з’єднання влади в одному органі. За допомогою поділу влади держава організується і функціонує у правовому режимі. Державні органи діють у межах своєї компетенції, не підміняючи один одного; встановлюється обопільний контроль, з’являється збалансованість у взаєминах між державними органами, що здійснюють законодавчу, виконавчу і судову владу.

4. Найважливішою умовою функціонування правової держави є незалежний суд. Верховенство права передбачає, що суд повинен грати роль, незалежну від будь-яких державних та громадських структур. Суд виступає стримуючим фактором, що попереджає порушення норм права. Для цього необхідні ефективні форми контролю та нагляду за здійсненням законів. Відповідальність за здійснення цього принципу покладається державою і суспільством на органи судової влади: прокуратуру, податкові служби, правозахисні органи і т. Д.

5. Дотримання та охорона прав і свобод громадян є одним з найважливіших завдань правової держави. Правова держава, встановлюючи верховенство закону, встановлює і рівність всіх громадян перед законом і незалежним судом.

6. Правова держава – це демократична, соціальна, світська держава, у якій забезпечуються політичні права і свободи, участь народу у здійсненні законодавчої влади Громадяни мають право на соціальну підтримку з боку держави, проголошуються свобода віросповідання і совісті, відділення церкви від держави. Все це передбачає високий рівень правової і політичної культури і розвиток громадянської самосвідомості в суспільстві.

Посилання на основну публікацію