Предмет правового регулювання Простору свободи, безпеки і правосуддя ЄС

Безпосередньо предмет правового регулювання ПСБП являє собою сукупність сфер співробітництва ЄС і держав-членів, які покликані полегшити вільне пересування осіб, при цьому забезпечуючи безпеку. У ч. 2 ст. 3 ДЕС закріплено положення про те, що «Союз пропонує своїм громадянам простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів, в якому вільне пересування осіб забезпечується в поєднанні з належними заходами щодо контролю на зовнішніх кордонах, притулку, імміграції та запобігання і боротьби зі злочинністю ».
У ст. 67 Договору про функціонування ЄС закріплені наступні характеристики ПСБП:
1. ЄС являє собою Простір свободи, безпеки та правосуддя, в якому поважаються основні права і різні правові системи і традиції держав-членів.
2. Союз забезпечує відсутність контролю щодо осіб на внутрішніх кордонах і визначає рамки загальної політики щодо притулку, імміграції та контролю на зовнішніх кордонах, заснованої на солідарності держав-членів, яка є справедливою по відношенню до громадян третіх держав. Апатриди прирівнюються до громадян третіх держав.
3. Союз прагне забезпечити високий рівень безпеки за допомогою заходів щодо запобігання та боротьби зі злочинністю, расизмом та ксенофобією і за допомогою заходів щодо координації і співпраці між поліцейськими і судовими органами та іншими компетентними органами, а також за допомогою взаємного визнання судових рішень у кримінальних справах та при необхідності за допомогою зближення кримінального законодавства.
4. Союз полегшує доступ до правосуддя, зокрема, за допомогою принципу взаємного визнання судових та позасудових рішень у цивільних справах.
Положення ст. 67 Договору про функціонування ЄС дозволяють уявити систему і взаємозв’язок між елементами ПСБП. Більш детально предмет правового регулювання розкривається в наступних статтях розділу V. Предмет правового регулювання ПСБП включає в себе чотири основні сфери регулювання:
1) свобода пересування, контроль на кордонах, притулок і імміграція (Глава 2);
2) судове співробітництво у цивільних справах (Глава 3);
3) судове співробітництво у кримінальних справах (Глава 4);
4) поліцейське співробітництво (Глава 5).
Слід зазначити, що питання, пов’язані зі свободою пересування громадян ЄС, регулюються окремо в ст. 20 Частини другої Договору про функціонування ЄС і ст. 45-47 Розділу IV Частини третьої Договору про функціонування ЄС, але також охоплюються поняттям ПСБП. В рамках Глави 2 Договору про функціонування ЄС об’єднані кілька автономних сфер співробітництва. У цій главі окремо розглядаються питання, безпосередньо пов’язані зі свободою пересування, – забезпечення свободи пересування, візова політика, прикордонний контроль та окремо – питання надання притулку та імміграційної політики.
Згідно ст. 77 ДФЕС предмет правового регулювання контролю на кордонах включає:
– Забезпечення відсутності перевірок при перетині внутрішніх кордонів;
– Виконання перевірок і моніторинг на зовнішніх кордонах;
– Введення інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами;
– Загальну політику щодо віз та інших дозволів на короткострокове перебування;
– Регулювання свободи пересування іноземців по території Європейського Союзу.
Згідно ст. 78 ДФЕС загальна політика притулку, додаткового та тимчасового захисту веде до створення загальної Європейської системи притулку, яка включає:
– Єдиний статус притулку, додаткового та тимчасового захисту для громадян третіх країн в ЄС;
– Загальний порядок надання та вилучення притулку або додаткового захисту;
– Критерії та механізми визначення держави – члена ЄС, відповідального за розгляд заяви на притулок або додатковий захист;
– Стандарти прийняття заявників на притулок або додатковий захист;
– Партнерство і співробітництво з третіми країнами з метою управління припливом людей для отримання притулку, додаткового або тимчасового захисту.
Згідно ст. 79 ДФЕС загальна імміграційна політика включає:
– Умови в’їзду і проживання, стандарти видачі довгострокових віз і дозволів на проживання;
– Визначення прав громадян третіх країн, які легально проживають в державах-учасницях, а також визначення для них умов вільного пересування і вибору місця проживання в інших державах-учасницях;
– Нелегальну імміграцію і недозволене проживання, видворення та репатріацію осіб, які проживають без дозволу;
– Боротьбу з торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми.
Судове співробітництво у цивільних справах (ст. 81 ДФЕС) включає наступне:
– Взаємне визнання і виконання судових і позасудових рішень між державами-учасниками;
– Транскордонну передачу судових і позасудових документів;
– Сумісність національних колізійних норм;
– Співпраця в збиранні доказів;
– Ефективний доступ до правосуддя;
– Скасування перешкод для належного цивільного процесу;
– Розвиток альтернативних методів вирішення спорів;
– Підтримку підготовки суддів та судового персоналу.
Судове співробітництво в кримінальних справах (Глава 4) включає:
– Визнання судових вироків і рішень;
– Запобігання і вирішення конфліктів юрисдикцій між державами-учасниками;
– Підтримку підготовки суддів та судового персоналу;
– Спрощення співробітництва в національному законодавстві підсудними кримінальні процесу і виконання рішень.
Визнання судових рішень включає встановлення мінімальних стандартів щодо взаємної прийнятності доказів, прав осіб у кримінальному процесі, прав жертв злочинів і т. Д.
Згідно ст. 83 ДФЕС судове співробітництво в кримінальних справах може включати також встановлення дефініцій і санкцій за тяжкі злочини з транскордонне виміром, включаючи тероризм, торгівлю людьми і сексуальної експлуатації жінок і дітей, незаконну торгівлю зброєю і наркотиками, відмивання і підробку грошей, корупцію, комп’ютерні злочини та організовану злочинність.
Особливістю правового регулювання в цій сфері є визначення в ст. 85 ДФЕС центральної ролі Євроюсту, який повинен підтримувати і зміцнювати координацію і співпрацю між національними органами розслідування і переслідування щодо тяжких злочинів, що стосуються двох або більше держав-учасниць.
За визначенням ст. 87 ДФЕС поліцейське співробітництво включає співробітництво різних компетентних органів, включаючи поліцейські, митні та інші правозастосовні органи з метою запобігання, виявлення і розслідування злочинів.
Для забезпечення поліцейського співробітництва можуть вживатися заходи, що стосуються:
– Збирання, зберігання, обробки, аналізу та обміну інформацією;
– Підтримки підготовки персоналу, співпраці в сфері обміну персоналом, обладнання та досліджень у виявленні злочинів;
– Загальних методів розслідування щодо виявлення важких форм організованої злочинності;
– Оперативного співробітництва.
Центральна роль для підтримки і зміцнення діяльності поліцейських і інших правозастосовних органів держав-учасників, взаємного співробітництва для запобігання та боротьби з тяжкими злочинами, що стосуються двох або більше держав-учасниць, надана Європолу згідно ст. 88 ДФЕС.
Предмет правового регулювання ПСБП багато в чому збігається з міжурядовим співробітництвом в рамках таких галузей міжнародного права, як міжнародне кримінальне право, право біженців, права прав людини, а також в рамках міжнародного приватного права. На відміну від загальноприйнятого механізму співпраці в рамках міжнародного права держави – учасники ЄС встановили подібна співпраця між собою в рамках окремої системи права ЄС, що визначає особливості механізму та характеристики правового регулювання.
Виходячи з того, що створення Простору свободи, безпеки і правосуддя є внутрішній проект держав ЄС, закритий для приєднання інших держав, очевидно, держави ЄС разом з інститутами та органами ЄС також беруть участь і в міжнародно-правовому співробітництві. Таким чином, ПСБП матиме зовнішній вимір як співпраця ЄС з третіми державами в рамках системи міжнародного права.

Посилання на основну публікацію