Предмет і завдання політології

Політологія займає чільне місце серед наук про суспільство. Це місце визначається тим, що політологія вивчає політику, роль якої в житті суспільства дуже велика. Політика пов’язана з усіма сферами суспільства і активно впливає на них. Вона впливає на долі країн і народів, на відносини між ними, впливає на повсякденне життя людини. Питання політики, політичного устрою, демократії, політичної влади, держави стосуються всіх громадян, зачіпають інтереси кожного. Тому проблеми політики, політичного життя ніколи не втрачали і тим більше не втрачають зараз актуального значення буквально для всіх членів суспільства.

У зв’язку з зазначеними причинами в даний час набувають особливої ​​актуальності наукові дослідження політики, нарощування знань про політичну сферу, розвиток теорій політики та політичної діяльності. Цими питаннями і займається наука про політику – політологія. Будучи наукою про політику, політологія аналізує в тій чи іншій мірі всі пов’язані з нею процеси і явища, всю політичну сферу життя суспільства.

Сучасна політологія почала формуватися з кінця XIX – початку ХХ століття. У наші дні вона перетворилася в одну з найвпливовіших суспільствознавчих наук і найбільш розповсюджених навчальну дисципліну.

Треба мати на увазі, що в політології на протязі її існування, як і в більшості інших наук, питання про її предмет трактувався неоднозначно. Серед сучасних політологів також поширені істотно розрізняються думки на цей рахунок. Одні вчені вважають, що політологія є лише одну з наук про політику, а її предмет охоплює далеко не всі області політичної сфери суспільства. Інші дослідники, по суті, ототожнюють політологію і політичну соціологію як найбільш загальні науки про політику. Третя точка зору полягає в тому, що її прихильники розглядають політологію як загальну, інтеграційну науку про політику в усіх її проявах.

Всі три точки зору на підходи до визначення предмета політології мають як переваги, так і деякі слабкі місця. Більшість політологів все ж віддає перевагу останній точці зору.

Предмет будь-якої науки – це головні, найбільш істотні властивості і ознаки, найважливіші елементи її об’єкта, що характеризують його якісну визначеність. Об’єкт політичної науки – політична сфера суспільства. Предмет політичної науки, то є сукупність головних, найбільш істотних властивостей і ознак її об’єкта, – це політика, політичні відносини, політична влада, політичні системи.

У самій загальній формі політологія визначається як наука про політику і її взаємини з людиною і суспільством.

Досить частина дається таке визначення: політологія – це наука, що вивчає політику, політичні відносини, політичні системи.

Звичайно, політологія не просто займається описом політики, політичних відносин, політичних систем. Вона прагне виявити тенденції, закономірності їх функціонування та розвитку, а також дослідити суттєві сторони, спонукальні сили і принципи політичної діяльності. Тому можна запропонувати більш повне і точне визначення науки про політику.

Політологія – це наука про закономірності функціонування і розвитку політики, політичних відносин і політичних систем, і істотні сторони, спонукальних силах і стимулах, нормах і принципах політичної діяльності.

До головних розділів політології відносяться наступні: теорія політики, теорія політичних систем та їх елементів, теорія управління соціально-політичними процесами, політична ідеологія і історія політичних вчень, теорія міжнародних відносин.

Виникнення і розвиток політології обумовлено життєво важливими потребами суспільства. Політологія як наука має різноманітні зв’язки з життям суспільства. Тому вона вирішує важливі завдання і виконує певні функції.

Завдання політології – формування знання про політику, політичну діяльність; пояснення і передбачення політичних процесів і явищ, політичного розвитку; розробка концептуального апарату політології, методології та методів політичного дослідження. З цими завданнями органічно пов’язана функції політології. Найважливішими з них є такі: гносеологічна, аксіологічна, управлінська, функція раціоналізації політичного життя, функція політичної соціалізації.

Посилання на основну публікацію