Предмет і функції політології

При вивченні другого питання теми слід усвідомити, що предметом політології є вся політична сфера суспільства з усіма її явищами і процесами, політичне життя, її сутність, форми і закономірності. Перш за все, це політична і державна влада, держава, політичні партії та громадсько-політичні організації і рух, виборчі системи, політичний процес, суб’єкти політики, політична свідомість і культура.

Слід зупинитися на функціях політології. Виділимо найбільш загальні з них:

1.Теоретико-пізнавальна. Це означає, що вивчення даної науки дозволяє познайомитися з теоріями устрою держави, про ті політичні процеси, які відбуваються в країні. Це дає можливість на підставі отриманих знань робити правильні висновки.

2. Методологічна (метод-metod-підхід до вивчення явища). Ця функція вчить, як треба вивчати політичні проблеми, які моменти необхідно враховувати. Наприклад, як організовано держава? Які права та обов’язки воно бере на себе, а які передає народу? Що захищає Конституція? Власність, особу чи держава?

3. Прикладна функція – дає можливість виробити практичні рекомендації з проблем політичного життя людей, їх участі в політиці на основі накопиченого досвіду причому як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні.

4. Функція прогнозування – дає можливість передбачити розвитку політичних подій, зрозуміти спрямованість їх дій, а так само наслідки політичних процесів.

5. Гуманістична функція – дозволяє зрозуміти, що в основі всього вивчення знаходиться людина, особистість з її потребами та інтересами, з його ставленням до політики, до держави, саме цей громадянин представляє найбільшу цінність для суспільства.

При розгляді третього питання необхідно звернути увагу на те, що як будь-яка громадська наука, політологія використовує свої методи вивчення суспільних явищ. «Метод» походить від грецького methodos – «шлях до чого небудь».

Ми хотіли б звернути увагу студентів на такі групи методів:

1. Загальнофілософські – сюди включається: принцип об’єктивності вивчення явища, логічність побудови думки, облік історичної ситуації, принципи діалектики.

2. Загальнонаукові методи – сюди входить: системний підхід, порівняння політичних процесів і подій в одній або декількох країнах, аналіз і синтез, дедукція та індукція.

3. Вибіркові методи – або соціологічні, включають: вивчення громадської думки про лідерів, партіях, діяльності депутатів. Використовується для цього анкетування, інтерв’ю, аналіз преси та статистичних даних. Ці методи використовуються не окремо, а в поєднанні з іншими.

Засвоєння методів і функцій політології дозволить студентам надалі зрозуміти взаємозв’язок подій і хід політичних процесів, а також мотиви вчинків діячів партій і держави.

Політологія, маючи свій предмет вивчення, методи і функції, є самостійною наукою. Разом з тим вона тісно пов’язана з іншими суспільними науками. Так, якщо філософія вивчає загальні закони розвитку природи і суспільства, то політологія переносить ці закони на дії держави та політичних сил і виділяє свої закономірності. Якщо економічна теорія вивчає закономірності виробництва, розподілу результатів праці, використання трудових ресурсів, то політологія робить на цій основі свої висновки про економічну політику держави.

Якщо юридична наука вивчає державу і право, діяльність суду і прокуратури, то політологія визначає роль правових норм у суспільстві та принципи створення правової держави.

Якщо історія вивчає появу держави, її формування під впливом зовнішніх і внутрішніх умов, то політологія виділяє найбільш ефективні елементи в механізмі дії держави і виробляє модель ідеальної держави та вміння, використання та утримання влади.

Якщо соціологія вивчає суспільство через поведінку людини, її інтереси, потреби соціальних груп та їх вплив на державу «знизу», то політологія вивчає мотиви і закономірності дії держави, партій і рухів на людей «зверху».

Об’єктом політології є держава, влада, система законів, політична діяльність і її результати, політичні партії та партійні системи, парламенти, зовнішня і внутрішня політика держави.

Посилання на основну публікацію