Політична свідомість

З появою держави і розвитком політичної організації суспільства виникає і розвивається політична свідомість. Це та частина суспільної свідомості, яка має безпосереднє відношення до політичних явищ і процесів. Політична свідомість є однією з центральних категорій політології, позначає сприйняття суб’єктом тієї частини навколишньої його дійсності яка пов’язана з політикою. Це сукупність поглядів, установок, які виражають ставлення людей до держави і партіям, політичним цінностям і цілям, традиціям і нормам політичного життя Таким чином, політична свідомість – це сукупність поглядів, оцінок, емоцій, що стосуються політики.

Політична свідомість виражається в трьох аспектах: знання, оцінка, емоції – і має два виміри: гносеологічні (пізнавальна діяльність, через яку осягається сутність суб’єктів і об’єктів політики, що керують ними закони зв’язку політичної сфери з іншими галузями життя суспільства) і соціологічне (роль і значення політичної свідомості в політичній системі суспільства, його соціальні функції, це суб’єктивний компонент діяльності особистості в політиці). Даний аспект пов’язаний з виявленням носіїв свідомості визначенням їх інтересів і мотивів діяльності. З’являючись і розвиваючись в рамках усвідомлення і реалізації загальнозначущих політичних інтересів, політична свідомість виступає понятійним, оцінним, символічним і іншим відображенням реальних взаємодій класів, соціальних груп, громадян, які борються за здійснення своїх цілей.

Пізнання політичного життя відбувається на двох рівнях: емпіричному (практичному) і теоретичному (політична ідеологія). Різниця між двома рівнями полягає в глибині і повноті відображення політики, її реальностей: емпіричному недоступні об’єктивні закономірності політичного життя, їх пізнання здійснюється політико-теоретичним свідомістю. Буденне політична свідомість не можна ототожнювати з хибними уявленнями, повністю виткані з ілюзій і оман. Емпіричне свідомість служить базисом для теоретичного, і їм асимілюються деякі поняття та ідеї політичної теорії.

Становлення і розвиток політичної свідомості відбувається наступним чином: формування системи потреб і потреб суспільства; виконання певних ролей і актуалізація потреб; формування системи ціннісних орієнтирів; ідентифікація спорідненої соціальної групи; чітке усвідомлення власних інтересів, потреб в соціально-політичній сфері; адекватна оцінка існуючої можливості впливати на політичну діяльність, враховуючи власні суб’єктивні інтереси; прийняття системи цінностей і установок, які формують подальші політичні устремління.

Серед факторів, що впливають на формування політичної свідомості, слід зазначити і специфіку політичної культури, діяльність інститутів політичної системи, психологічний тиск за допомогою засобів масової інформації.

Посилання на основну публікацію