Основні поняття політології

Політика – область взаємин між соціальними спільнотами щодо здійснення спільних інтересів за допомогою різноманітних засобів, основним з яких є політична влада. До елементів політики належать: політичні організації, інститути влади, політична свідомість, політичні концепції, нормативні ідеї.

Політична система – сукупність осіб, які беруть участь у політичному процесі, інституційних структур держави та суспільства і форм взаємодії між ними, спрямованих на здійснення політичної влади, управління керівництва, регулювання суспільно-політичних процесів.

Політична влада – сукупність механізмів і засобів впливу політичних суб’єктів на поведінку індивідуумів і соціальних груп з метою управління, координації, узгодження, підпорядкування інтересів усіх членів суспільства єдиної політичної волі.

Політична поведінка – форма участі в здійсненні політичної влади, захисту своїх політичних інтересів. Існують два основних типи політичної поведінки: політична дія і політичне бездіяльність. Політична дія буває прямим і опосередкованим, індивідуальним і колективним, відкритим і закритим. Політичне бездіяльність – спосіб вимкнений ™ з політичного життя, який може виражатися в активному неприйнятті політики чи в пасивному бездіяльності.

Політична діяльність – політична активність, спрямована на зміну або підтримка існуючих політичних відносин. У структурі політичної діяльності виділяються суб’єкт, об’єкт і безпосередньо дію.

Політичне життя – сукупність політичних процесів і політичної діяльності, що відбуваються в конкретному суспільстві.

Політичний режим – сукупність способів і засобів здійснення влади в певній державі, специфіка сформованих політичних відносин, форма ідеології і типу політичної культури суспільства. До основним політичним режимам ставляться тоталітарний, авторитарний і демократичний.

Політична свідомість – осмислення суспільства з точки зору його політичної організації і на основі цінностей, до яких відносяться інтереси держави, політичної еліти, панівних верств населення і т. Д.

Політична культура – сукупність елементів свідомості, політичної поведінки, формування і функціонування державних інститутів, що забезпечують відтворення політичного життя суспільства.

Політичні інтереси – сукупність усвідомлених потреб соціальних спільнот, обумовлених соціальним досвідом людей та об’єктивної суспільно-політичною ситуацією, що спонукає індивідуума до певних видів політичної діяльності.

Політичні цінності – норми, стереотипи політичної свідомості, які дозволяють аналізувати політичну ситуацію і орієнтуватися в ній. Одні й ті ж політичні явища залежно від ідеології і системи цінностей можуть сприйматися по-різному. Наявність стійких загальноприйнятих цінностей сприяє стабілізації суспільства, зміцнює позиції держави.

Посилання на основну публікацію