Методи політології

До класифікації методів політичних досліджень різні вчені підходять неоднаково. Деякими дослідниками найбільш важливі і часто використовувані в політології методи прийнято ділити на три групи.

До першої групи належать загальні методи дослідження політичних об’єктів. Вони відрізняються безпосередньою спрямованістю на об’єкт, що вивчається і дають або його специфічну інтерпретацію, або орієнтують на особливий підхід до нього. До цієї групи належать соціологічний метод, функціональний метод, системний підхід, інституціональний метод, бихевиористский метод, антропологічний метод, діяльнісний метод, субстанціональні, онтологічний метод, історичний метод і деякі інші.

Соціологічний метод передбачає з’ясування залежності політики від суспільства, соціальної обумовленості політичних явищ.

Функціональний метод вимагає вивчення залежностей між політичними явищами.

Специфічним розвитком функціонального методу є структурно-функціональний аналіз. Він передбачає розгляд політики як деякої цілісності, системи, кожен елемент якої виконує специфічні функції.

Суть системного підходу полягає в розгляді політики як цілісного, складного організму, що знаходиться в безперервній взаємодії з навколишнім середовищем.

Інституційний метод орієнтує на вивчення інститутів, за допомогою яких здійснюється політична діяльність.

Бихевиористский метод вимагає застосування до політики прийомів дослідження, що використовуються в природничих науках і конкретній соціології. Його суть полягає у вивченні політики за допомогою конкретного дослідження різноманітного поведінки окремих особистостей і груп.

Антропологічний метод вимагає вивчення обумовленості політики природою людини як родової істоти, що має незмінюється набір основних потреб.

Діяльнісний метод дає динамічну картину політики. Він передбачає її розгляд як специфічного виду живої і упредметненої діяльності, як циклічного процесу, що має певні етапи.

Порівняльний метод передбачає зіставлення однотипних політичних явищ з метою знаходження їх спільних рис і специфіки, пошуку найбільш ефективних форм політичної організації чи оптимальних шляхів вирішення завдань.

Історичний метод вимагає вивчення політичних явищ в їх послідовному тимчасовому розвитку, виявлення зв’язків минулого, сьогодення і майбутнього.

Серед інших часто використовуваних в політології методів треба назвати ціннісний (аксіологічний), що передбачає з’ясування значимості тих чи інших політичних явищ для особистості, групи, суспільства, всього людства і психологічний метод, представлений, зокрема, в політичному психоаналізі і орієнтує на вивчення суб’єктивних мотивів політичного поведінки.

Використання всіх перерахованих методів дозволяє дати глибоку і всебічну характеристику політики і всієї політичної сфери суспільства.

До другої групи методів зараховуються ті, які відносяться не до дослідження політичних об’єктів, а безпосередньо до організації та процедурі пізнавального процесу. Їх іноді називають логічні методи; вони належать не тільки політології, а науці в цілому. До цієї групи методів входять аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування і перехід від абстрактного до конкретного, поєднання історичного і логічного аналізу, моделювання, математичні, кібернетичні та інші методи.

Третю групу пізнавальних засобів політології складають методи емпіричних досліджень, отримання первинної інформації про політичні факти. Ці методи не відображають специфіки політології та в основному запозичені нею з конкретної соціології, кібернетики і деяких інших наук. До них відносяться використання статистики, насамперед електоральної; лабораторні експерименти; теорія ігор; спостереження та ін.

Вся сукупність політологічних, загальнонаукових та емпіричних методів підпорядкована одній меті – отримання достовірного знання, об’єктивних відомостей про політичні процеси і їх розвитку.

Посилання на основну публікацію