Галузі політичної науки

Розвиток сучасної політичної науки

Процес зміцнення політології в формі самостійної науки сформувався до початку 20 століття. Розвитку даної науки сприяло прийняття ЮНЕСКО в 1948 році резолюції, яка визначає перелік проблематики, що вивчається політологією:

 • політична історія;
 • політичні інститути;
 • партії, групи і суспільна думка;
 • міжнародні відносини.

У 1949 р під впливом ЮНЕСКО створюється Міжнародна асоціація політичної науки.

На підставі вищевикладеного слід зробити висновок, що розвиток політологія, як і будь-якої суспільної науки, протікало в трьох стадіях: філософської; емпіричної; стадії рефлексії, перегляду емпіричного стану.

На сьогоднішній день політологія, як і соціологія з психологією, зайняла найважливіше місце в суспільствознавстві американського і європейського походження. Число досліджень і кількість публікацій виводить її на перше місце серед різних суспільствознавчих дисциплін. Політологія обов’язкове для вивчення практично у всіх навчальних закладах вищої освіти в зарубіжних країнах.

Політологія представляється наукою про політику, про закономірності виникнення явищ в політиці, різноманітних інститутах, відносинах і процесах, способах і типах їх функціонування і еволюції, методиках управління процесами політики, про політичній свідомості і культурі і т. д.

Політологія займається вивченням політичної сфери життєдіяльності людей і розглядає політичну структуру; політичні інститути, відносини; політичні якості людини; політичне веління, культуру політики та ін.

Об’єкт дослідження політології представлений політичною сферою суспільства, незалежної від дослідника реальність об’єктивного характеру. Предмет політології – політична влада.

Галузі політичної науки

Множинна функціональність політичної науки спонукала формування різноманітних галузей політології. До цих галузей стандартно віднесені:

 • теорія політики;
 • порівняльна політологія;
 • прикладна політологія.

Теорія політики представляється галуззю, в межах якої утворюються концепція, модель і образ політичної дійсності. Мета досліджень полягає в знаходженні каузальних зв’язків, побудові теорій, які описують процеси політики, претендують на пояснення причин явищ політики. Дана галузь займається вивченням наукових проблем, пов’язаних з формуванням знань про політичну дійсність, займається розробкою методик досліджень в політичній сфері.

Порівняльна політологія – галузь політології, в межах якої за допомогою порівняння позначаються загальні риси, специфічні відмінності різних угруповань політичних об’єктів. Застосовують сравнітельнийаналіз в області політичного дослідження ще з давніх-давен. Порівняльні риси досліджень можна помітити вже в працях Аристотеля, Полібія, Цицерона. У наболее пізні періоди порівняльний метод застосовували: Ш.-Л. Монтеск’є, А. де Токвіль та ін. В кінці 19 – початку 20 століття проявилися роботи, які орієнтовані на порівняльний аналіз конкретних інститутів політики.

Під часовий відрізок між Першою і Другою світовою війною дослідження порівняльного характеру орієнтувалися на знаходження індивідуальних рис різноманітних держав, їх інститутів політики, порівняння і аналіз функцій різноманітних політичних структур, політико-правових норм, а так же процедур. Порівняльна політологія цього періоду ґрунтувалася на історичному, правовому, описовому і інституціональному методах. Але даний підхід страждав формалістично, статистичними і описовими промахами в зв’язку з тим, що був обмежений тільки описом норм політики, її процедур, конституційного права різних країн, при цьому залишив без уваги умови життєдіяльності політичної системи і неформальні процеси політики.

Сфера порівняльного аналізу торкнулася в більшості західноєвропейських країн і США. Лише після завершення Другої світової війни в дослідному полі порівняльної політології спостерігалися інтенсивно розвиваються. Сучасна сравнітельнаяполітологія характеризується інтересом до таких явищ, як інтереси груп, нео-корпоративізм, політична участь, раціональний відбір, етнічні, релігійні, демографічні групи чинників, а так вплив, що чиниться ними на політику, що модернізують процеси, стабільність / нестабільність політичного режиму, умови виникнення демократії, вплив політичної сфери на суспільну і т. п.

Розрізняють такі різновиди порівняльних досліджень:

 • кросснаціональное порівняння – його орієнтир в зіставленні держав один з одним;
 • порівняльно-орієнтоване опис конкретних випадків ( «casestudies»);
 • бінарний аналіз, який базується на порівнянні двох держав;
 • кросскультурні, кросінституціональні порівняльні методи, які своєю метою мають зіставлення національних культур, інститутів.

Прикладна політологія є галуззю політології, в межах якої досліджуються певні політичні проблеми і ситуації, відбувалася регулярна подача рекомендацій практичного характеру по відношенню до дій і заходів, які спрямовані на розрішення практико-соціальних і політичних завдань по реформації і внесення змін організацій, інститутів, а так само соціальних груп, створюються політичні технології і виділяються способи їх реалізації. Головні зусилля дослідників в галузі прикладної політології спрямовані до розробки і застосування методик політичного аналізу при дослідженні певних політичних ситуацій, вивчення процесів прийняття рішень, вироблення і застосування технік політичної дії. Прикладна політологія пов’язана безпосередньо з практичним державним управлінням, вироблення стратегії політики, тактики політичних партійних утворень, врегулювання конфліктів політичної сфери, проведення виборчих кампаній.

Посилання на основну публікацію